REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 953

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) branżowych szkół I stopnia w zakresie zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych będących młodocianymi pracownikami, którzy wyrazili zgodę na udział w tych zajęciach, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jeżeli zgodę na udział w tych zajęciach wyraził jego rodzic.”,

b) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

„2d. W przypadku uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami, którzy nie wyrazili zgody na udział w zajęciach praktycznych, o której mowa w ust. 2 pkt 8, albo zgody tej nie wyraził rodzic niepełnoletniego ucznia, obowiązuje czasowe ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 i 1a.”;

2) w § 3:

a) w pkt 2:

– w lit. a wyrazy „pkt 2a i 2e” zastępuje się wyrazami „pkt 2a i 2f”,

– uchyla się lit. c,

– w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e i f w brzmieniu:

„e) zajęć praktycznych dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami, o których mowa w pkt 2g,

f) zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy dla uczniów klas III techników, kształcących się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, o których mowa w pkt 2h;”,

b) uchyla się pkt 2c,

c) uchyla się pkt 2e,

d) po pkt 2e dodaje się pkt 2f–2h w brzmieniu:

„2f) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2g) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. e, przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia niebędących młodocianymi pracownikami po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;

2h) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych, o których mowa w pkt 2 lit. f, przez uczniów klas III techników po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;”;

3) użyte w § 3a w ust. 1 i 3 wyrazy „§ 3 pkt 2–2e i 4–7” zastępuje się wyrazami „§ 3 pkt 2–2h i 4–7”;

4) § 4d otrzymuje brzmienie:

„§ 4d. Do jednostek systemu oświaty, których funkcjonowanie nie jest czasowo ograniczone albo zawieszone, oraz w przypadkach, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 8, § 3 pkt 2a–2h i 4–7 oraz § 3a ust. 4, stosuje się przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych w zakresie klas I–III i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej, szkół policealnych w zakresie semestrów programowo najwyższych oraz branżowych szkół I stopnia w zakresie klas programowo najwyższych – także wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.

Minister Edukacji Narodowej: D. Piontkowski


1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 492, 595, 642, 742, 780 i 871.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-05-28
  • Data wejścia w życie: 2020-06-01
  • Data obowiązywania: 2020-06-01
  • Dokument traci ważność: 2020-09-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA