reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU1)

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowy:

1) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o wydanie certyfikatu jakości biokomponentu złożony przez wnioskodawcę, zwany dalej "wnioskiem", oraz dokumenty, jakie należy do niego dołączyć;

2) zakres danych zawartych w certyfikacie jakości biokomponentu, zwanym dalej "certyfikatem jakości";

3) tryb wydawania certyfikatów jakości przez akredytowane jednostki certyfikujące.

§ 2.

1. Wniosek zawiera:

1) oznaczenie firmy podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości, jego siedziby, adresu, a także adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;

2) określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania do wytwarzania paliw, ze wskazaniem nazwy handlowej tego biokomponentu, a także nazwę surowców, z których ten biokomponent jest wytwarzany;

3) datę i miejsce sporządzenia wniosku;

4) podpis podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości albo osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

2. Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku biokomponentów, z wyłączeniem biokomponentów wytwarzanych w procesie współuwodornienia:

a) protokół pobrania próbki biokomponentu sporządzony przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie pobierania próbek biokomponentów,

b) sprawozdanie z badań jakości biokomponentu sporządzone przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie badania jakości biokomponentów,

c) opis warunków organizacyjno-technicznych w miejscu wytwarzania biokomponentu wskazanym przez podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości,

d) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości o zachowaniu w okresie ważności certyfikatu zgodności jakości biokomponentu z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,

e) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości

- które stanowią integralną część wniosku;

2) w przypadku biokomponentów wytwarzanych w procesie współuwodornienia:

a) protokół pobrania próbki biowęglowodorów ciekłych zawartych w mieszaninie z węglowodorami z przerobu ropy naftowej sporządzony przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie metody badawczej umożliwiającej obliczenie stopnia przereagowania biomasy,

b) sprawozdanie z badania stopnia przereagowania biomasy sporządzone przez laboratorium badawcze, które posiada akredytację w zakresie metody badawczej umożliwiającej obliczenie stopnia przereagowania biomasy, oraz opis metody badawczej, w oparciu o którą dokonano badania,

c) opis warunków organizacyjno-technicznych w miejscu wytwarzania biokomponentu wskazanym przez podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości,

d) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości o osiągnięciu w okresie ważności certyfikatu minimalnego stopnia przereagowania biomasy w procesie współuwodornienia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 1e ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,

e) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania wniosku przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości

- które stanowią integralną część wniosku.

§ 3.

Certyfikat jakości zawiera:

1) określenie rodzaju biokomponentu przewidzianego do wprowadzenia do obrotu lub wykorzystania do wytwarzania paliw, ze wskazaniem nazwy handlowej tego biokomponentu, a także nazwę surowców, z których ten biokomponent jest wytwarzany;

2) nazwę akredytowanej jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat jakości, jej siedzibę i adres;

3) numer certyfikatu;

4) oznaczenie firmy podmiotu ubiegającego się o wydanie certyfikatu jakości, jego siedziby, adresu oraz adresu miejsca wytwarzania biokomponentu;

5) potwierdzenie spełnienia wymagań stanowiących podstawę wydania certyfikatu jakości;

6) datę wydania certyfikatu jakości oraz podpis kierownika akredytowanej jednostki certyfikującej albo osoby przez niego upoważnionej;

7) termin ważności certyfikatu jakości;

8) pieczęć urzędową akredytowanej jednostki certyfikującej.

§ 4.

1. Dniem wszczęcia postępowania w sprawie wydania certyfikatu jakości jest dzień, w którym do akredytowanej jednostki certyfikującej wpłynął kompletny wniosek.

2. W przypadku gdy wniosek złożony przez wnioskodawcę jest niekompletny, akredytowana jednostka certyfikująca pozostawia bez rozpoznania wniosek, o czym niezwłocznie informuje wnioskodawcę.

§ 5.

Przed wydaniem certyfikatu jakości akredytowana jednostka certyfikująca dokonuje oceny złożonego kompletnego wniosku.

§ 6.

1. Akredytowana jednostka certyfikująca po dokonaniu oceny, o której mowa w § 5, wydaje certyfikat jakości albo odmawia jego wydania.

2. O wydaniu albo odmowie wydania certyfikatu jakości akredytowana jednostka certyfikująca niezwłocznie powiadamia na piśmie podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu jakości.

3. Odmowa wydania certyfikatu jakości wymaga pisemnego uzasadnienia.

§ 7.

Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8.

Certyfikaty jakości wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność do upływu okresu, na jaki zostały wydane.

§ 9.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Klimatu: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. poz. 1439), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1527).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama