reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lipca 2020 r.

w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego

Na podstawie art. 27 § 2b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) sposób nadania wierzycielowi dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”;

2) sposób sporządzenia, w tym format danych:

a) wniosku egzekucyjnego,

b) tytułu wykonawczego,

c) informacji, o której mowa w art. 26 § 1e ustawy, zwanej dalej „informacją”;

3) szczegółowy sposób przekazywania do organu egzekucyjnego wniosku egzekucyjnego, tytułu wykonawczego oraz informacji;

4) zakres danych zobowiązanego zawartych w tytule wykonawczym przekazanym przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 26aa § 1 ustawy, zwanego dalej „systemem”, weryfikowanych z danymi zawartymi w rejestrach, o których mowa w art. 26 § 1g pkt 1 ustawy;

5) sposób nadawania klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej;

6) sposób posługiwania się tytułem wykonawczym przekazanym drogą elektroniczną;

7) sposób przekształcenia tytułu wykonawczego z postaci elektronicznej w postać papierową.

§ 2.

Wierzycielowi nadaje się dostęp do systemu po uwierzytelnieniu. Uwierzytelnianie wierzyciela w systemie wymaga użycia środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).

§ 3.

Wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy oraz informacja są sporządzane w formacie XML w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 4.

Wniosek egzekucyjny, tytuł wykonawczy oraz informacja sporządzone w postaci elektronicznej są przekazywane do organu egzekucyjnego:

1) niebędącego naczelnikiem urzędu skarbowego, na elektroniczną skrzynkę podawczą tego organu;

2) będącego naczelnikiem urzędu skarbowego:

a) za pośrednictwem systemu,

b) na elektroniczną skrzynkę podawczą organu egzekucyjnego, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe przekazanie tych dokumentów w sposób, o którym mowa w lit. a.

§ 5.

Danymi zobowiązanego zawartymi w tytule wykonawczym przekazanym przy wykorzystaniu systemu, weryfikowanymi z danymi zawartymi w rejestrze, o którym mowa w art. 26 § 1g pkt 1:

1) lit. a ustawy, są imię i nazwisko oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) zobowiązanego;

2) lit. b ustawy, są imię i nazwisko lub nazwa zobowiązanego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON).

§ 6.

Klauzula o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej jest nadawana przez:

1) opatrzenie tytułu wykonawczego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym, zaawansowaną pieczęcią elektroniczną weryfikowaną za pomocą kwalifikowanego certyfikatu albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną – w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci elektronicznej;

2) podpisanie tytułu wykonawczego oraz jego odpisu przez osobę upoważnioną do działania w imieniu organu egzekucyjnego wraz z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego – w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci papierowej;

3) podpisanie wydruku tytułu wykonawczego przez osobę upoważnioną do działania w imieniu organu egzekucyjnego wraz z podaniem jej imienia, nazwiska i stanowiska służbowego – w przypadku tytułu wykonawczego wystawionego w postaci elektronicznej, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwe nadanie tej klauzuli w sposób określony w pkt 1.

§ 7.

Posługiwanie się tytułem wykonawczym przekazanym drogą elektroniczną wymaga użycia urządzenia podłączonego do Internetu, mającego zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wyświetlenie pliku XML zawierającego ten tytuł, w sposób zgodny ze strukturą logiczną, o której mowa w § 3, oraz weryfikację podpisu bądź pieczęci elektronicznej, którą został opatrzony ten plik.

§ 8.

Organ egzekucyjny udostępnia tytuł wykonawczy przekazany drogą elektroniczną w postaci:

1) elektronicznej – jeżeli podmiot, któremu jest udostępniany ten tytuł, spełnia warunki określone w § 7, albo

2) papierowej – przez sporządzenie wydruku.

§ 9.

Organ egzekucyjny przekształca tytuł wykonawczy z postaci elektronicznej w postać papierową przez sporządzenie jego wydruku zgodnie z art. 26e § 2 ustawy.

§ 10.

Przepisy:

1) § 3, § 4 i § 6–9 stosuje się odpowiednio do zmienionego tytułu wykonawczego;

2) § 3, § 4 i § 7–9 stosuje się odpowiednio do dalszego tytułu wykonawczego oraz kolejnego tytułu wykonawczego.

§ 11.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

MDDP Outsourcing

Nowoczesny outsourcing księgowości, kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama