Kategorie

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 11 września 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i 1610) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie legitymacji służbowych oraz znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 983 oraz z 2018 r. poz. 235) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wzór legitymacji służbowej funkcjonariusza Straży Granicznej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. W legitymacji umieszcza się:

1) aktualny wizerunek twarzy funkcjonariusza, zintegrowany z podłożem, który pokazuje osobę w taki sposób, aby twarz zajmowała 70–80% pola przeznaczonego na wizerunek funkcjonariusza, sporządzony na podstawie zdjęcia o dobrej ostrości wykonanego na jednolitym, jasnym tle, przedstawiającego osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost, z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

2) termin ważności legitymacji, nie dłuższy niż 4 lata;

3) stopień służbowy, imię i nazwisko funkcjonariusza;

4) nazwę jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której funkcjonariusz stale pełni służbę;

5) numer ewidencyjny funkcjonariusza – który składa się z pięciu cyfr i dwóch liter;

6) numer legitymacji.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na znaku umieszcza się numer ewidencyjny funkcjonariusza, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5.”;

3) w § 12 uchyla się ust. 2;

4) w § 13 uchyla się ust. 2;

5) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 11 września 2020 r. (poz. 1638)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ FUNKCJONARIUSZA STRAŻY GRANICZNEJ

infoRgrafika

awers

infoRgrafika

rewers

OPIS LEGITYMACJI

Legitymacja ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,60 × 53,98 mm (ID-1) wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej metodą grawerunku laserowego, składającej się z następujących elementów:

1) twardej strony poliwęglanowej, z podłożem z wielowarstwowej struktury laminatu niewykazującym luminescencji w promieniowaniu UV;

2) układu elektronicznego w technice RFiD umieszczonego w warstwach laminatu;

3) tła reliefowego, zadruku techniką offsetową w technice druku irysowego w kolorze jasnozielonym i oliwkowym;

4) mikrodruków;

5) elementu graficznego wydrukowanego farbą optycznie zmienną;

6) tłoczenia powierzchni z liniami z mikrodrukiem;

7) hologramu transparentnego DOVID w obrębie wizerunku posiadacza legitymacji;

8) nadruków farbami aktywnymi w promieniowaniu UV;

9) wizerunku posiadacza legitymacji grawerowanego laserowo oraz jego danych personalnych;

10) numeru legitymacji oraz numeru ewidencyjnego funkcjonariusza, grawerowanych laserowo;

11) powtórzonego na rewersie legitymacji wizerunku posiadacza legitymacji grawerowanego laserowo.

Awers:

1) w górnej części legitymacji w lewym górnym rogu znajdują się napisy wykonane w technice druku offsetowego: napis „STRAŻ GRANICZNA” wykonany farbą optycznie zmienną w odcieniu zielonym, poniżej napis w kolorze czarnym „POLISH BORDER GUARD”, w prawym górnym rogu wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a pod wizerunkiem orła znak graficzny Straży Granicznej oraz napisy w kolorze czarnym:

a) „NR LEGITYMACJI / ID CARD”,

b) „WAŻNA DO / VALID TO”;

2) po lewej stronie znajduje się prostokątne białe pole przeznaczone na wizerunek funkcjonariusza;

3) pod miejscem przeznaczonym na wizerunek funkcjonariusza znajdują się napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:

a) „STOPIEŃ / RANK”,

b) „IMIĘ / FIRST NAME”,

c) „NAZWISKO / SURNAME”.

Rewers:

W kolejności od góry wyśrodkowane napisy w kolorze czarnym wykonane w technice druku offsetowego:

1) „jednostka organizacyjna”;

2) „nr ewidencyjny funkcjonariusza”;

3) „Funkcjonariusz, wykonując zadania służbowe, ma prawo żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia pomocy w zakresie obowiązujących przepisów prawa.”;

4) z lewej strony w giloszu bez wydzielonego miejsca powtórzony wizerunek posiadacza legitymacji;

5) „KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ”;

6) „organ wydający”;

7) „W przypadku znalezienia legitymacji należy zwrócić ją do najbliższej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji.”.

OKŁADKA LEGITYMACJI

infoRgrafika

infoRgrafika

Okładka legitymacji ma kształt prostokąta o wymiarach zewnętrznych 236 × 80 mm z wszytą w środku dodatkową kieszenią wykonaną (z dwóch stron) z przezroczystego tworzywa sztucznego, przeznaczoną do noszenia legitymacji.

Okładka legitymacji jest wykonana z jednolitego kawałka (bez sztukowania) gładkiej skóry w kolorze czarnym.

Na zewnętrznych stronach okładki legitymacji z jednej strony jest naszyta kieszeń wykonana ze skóry z dwoma otworami do przykręcenia znaku, z drugiej strony jest wszyty metalowy klips w kolorze czarnym umożliwiający zakładanie i bezpieczne noszenie okładki.

Wewnątrz okładki są naszyte (po przeciwległych stronach) dwie kieszenie – jedna jest wykonana ze skóry, druga z przezroczystego tworzywa sztucznego.

Na kieszeni, na której jest przykręcany znak, znajduje się tłoczenie wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczonego na tle słupa granicznego, a pod spodem umieszczony jest tłoczony napis „STRAŻ GRANICZNA”. Na grzbiecie okładki legitymacji są wykonane dwa otwory na metalowy łańcuszek kulkowy w kolorze srebrnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01