reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 października 2020 r.

w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 100 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb udzielania funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, urlopu:

a) wypoczynkowego,

b) dodatkowego z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby,

c) dodatkowego z tytułu osiągnięcia określonego wieku lub stażu służby,

d) zdrowotnego,

e) szkoleniowego,

f) okolicznościowego w celu zawarcia związku małżeńskiego, w przypadku urodzenia się dziecka, ślubu dziecka własnego, przysposobionego, pasierba, dziecka obcego przyjętego na wychowanie i utrzymanie, w tym także w ramach rodziny zastępczej, a także z powodu pogrzebu małżonka, dziecka, rodziców, rodzeństwa, teściów, dziadków i opiekunów oraz innej osoby pozostającej na utrzymaniu funkcjonariusza lub pod jego bezpośrednią opieką,

g) okolicznościowego w celu załatwienia ważnych spraw osobistych albo w innych przypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie,

h) bezpłatnego,

i) dodatkowego wypoczynkowego z tytułu posiadania statusu weterana poszkodowanego;

2) przełożonych właściwych w sprawach urlopów, o których mowa w pkt 1;

3) sposób postępowania w przypadku odwołania funkcjonariusza z urlopu wypoczynkowego lub wstrzymania udzielenia tego urlopu;

4) sposób obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

5) wzór orzeczenia komisji lekarskiej Agencji Wywiadu, zwanej dalej „AW”, zawierającego wniosek w sprawie udzielenia funkcjonariuszowi urlopu zdrowotnego.

§ 2. [Przełożony właściwy w sprawach urlopów]

1. Przełożonym właściwym w sprawach urlopów, o których mowa w § 1 pkt 1, jest w stosunku do:

1) zastępców Szefa AW, doradców Szefa AW oraz kierowników jednostek organizacyjnych AW – Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz;

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych AW – kierownik jednostki organizacyjnej AW, a w przypadku jego nieobecności Szef AW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz;

3) funkcjonariuszy innych niż wymienieni w pkt 1 i 2 – kierownik jednostki organizacyjnej AW, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub upoważniony przez tego kierownika funkcjonariusz.

2. Przełożonym właściwym w sprawie urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. h, w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych jest Szef AW. Wniosek o udzielenie tego urlopu w wymiarze powyżej 30 dni kalendarzowych funkcjonariusz składa do Szefa AW drogą służbową.

§ 3. [Wniosek o udzielenie urlopu]

1. Urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a, c, e, f oraz i, udziela się na pisemny wniosek funkcjonariusza;

2) lit. b, g oraz h, można udzielić na pisemny wniosek funkcjonariusza;

3) lit. d, można udzielić na wniosek komisji lekarskiej AW zawarty w orzeczeniu tej komisji.

2. Wnioskując o udzielenie urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1:

1) lit. a–c, e oraz g–i, funkcjonariusz wskazuje przewidywane miejsce pobytu oraz sposób, w jaki będzie można z nim nawiązać kontakt podczas tego urlopu;

2) lit. f–h, funkcjonariusz wskazuje powody uzasadniające udzielenie mu tego urlopu.

3. Wzór orzeczenia komisji lekarskiej AW, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Plan urlopów]

1. Urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, udziela się z uwzględnieniem planu urlopów.

2. Plan urlopów, o którym mowa w ust. 1, sporządza, do końca roku poprzedzającego rok objęty tym planem, kierownik jednostki organizacyjnej AW, w oparciu o wnioski funkcjonariuszy pełniących służbę w tej jednostce, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostki organizacyjnej AW oraz prawo funkcjonariuszy do wypoczynku.

3. Z planem urlopów, o którym mowa w ust. 1, kierownik jednostki organizacyjnej AW zapoznaje wszystkich podległych mu funkcjonariuszy.

§ 5. [Odwołanie funkcjonariusza z urlopu]

1. Odwołanie funkcjonariusza z urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, a także wstrzymanie udzielenia tego urlopu w całości lub w części następuje na podstawie polecenia służbowego wydanego przez kierownika jednostki organizacyjnej AW, w której funkcjonariusz pełni służbę, lub przez jego zastępcę, przekazanego temu funkcjonariuszowi osobiście, za pomocą środków łączności lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w jednostce organizacyjnej AW.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej AW lub jego zastępca odnotowuje fakt:

1) odwołania funkcjonariusza z urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę odwołania z tego urlopu, a także liczbę dni niewykorzystanych w ramach tego urlopu przez funkcjonariusza w związku z odwołaniem go z tego urlopu;

2) wstrzymania udzielenia funkcjonariuszowi urlopu, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, na wniosku o udzielenie tego urlopu, podając przyczynę oraz datę wstrzymania udzielenia tego urlopu, a także informację, czy wstrzymano udzielenie tego urlopu w całości czy w części.

§ 6. [Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy]

1. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oblicza się, mnożąc 1/22 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami do uposażenia o charakterze stałym, należnego funkcjonariuszowi w dniu zwolnienia ze służby, przez liczbę dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

2. Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy obliczony w sposób, o którym mowa w ust. 1, zaokrągla się do 10 groszy w górę.

§ 7. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do planu urlopów za 2020 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie urlopów funkcjonariuszy Agencji Wywiadu (Dz. U. poz. 950), które na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 11 października 2019 r.

Załącznik 1. [WZÓR – ORZECZENIE REGIONALNEJ/CENTRALNEJ KOMISJI LEKARSKIEJ AGENCJI WYWIADU W WARSZAWIE]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 14 października 2020 r. (poz. 1867)

WZÓR – ORZECZENIE REGIONALNEJ/CENTRALNEJ KOMISJI LEKARSKIEJ AGENCJI WYWIADU W WARSZAWIE

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama