REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 4

USTAWA

z dnia 19 listopada 2020 r.

o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Karta Nauczyciela]

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 70a w ust. 3a w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) koszty konsultacji i innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, prowadzonych przez konsultantów, o których mowa w art. 9g ust. 11a pkt 5 lit. c, artystów o znaczącym dorobku artystycznym lub dydaktycznym lub specjalistów w danym zakresie sztuki albo nauki, dla nauczycieli zajęć edukacyjnych artystycznych w szkołach artystycznych.”;

2) w art. 75 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Kar porządkowych, o których mowa w ust. 2, nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły – organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego, o którym mowa w art. 83, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.”;

3) w art. 85:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia tego postępowania, rzecznik dyscyplinarny, za zgodą organu, który go powołał, kieruje do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego albo wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Jeżeli nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia wyjaśnień, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia się do pracy.”;

4) w art. 85o:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.”,

b) w ust. 3 wyraz „trzymiesięcznego” zastępuje się wyrazem „pięciomiesięcznego”,

c) uchyla się ust. 7;

5) w art. 85t ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor szkoły zawiesza w pełnieniu obowiązków nauczyciela, a organ prowadzący szkołę – nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy czynu naruszającego prawa i dobro dziecka, chyba że we wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego rzecznik dyscyplinarny wnosi o wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1, i jednocześnie ze względu na powagę i wiarygodność zarzutów niecelowe jest odsunięcie odpowiednio nauczyciela albo nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora szkoły od wykonywania obowiązków w szkole.”.

Art. 2. [Ustawa o systemie oświaty]
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9a w ust. 2:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) organizowanie i prowadzenie analiz oraz organizowanie testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów albo zdających do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego oraz opracowywanie nowych rozwiązań w zakresie egzaminowania;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) prowadzenie, na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, badań dotyczących egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w zakresie określonym przez tego ministra;”,

c) w pkt 10 w lit. a po tiret czwartym dodaje się tiret piąte w brzmieniu:

„– listy jawnych zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,”;

2) w art. 9c:

a) w ust. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) prowadzenie analiz i przeprowadzanie testów diagnostycznych, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 8, w zakresie określonym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów przed nieuprawnionym ujawnianiem; w celu prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje następujące dane ucznia albo zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo zdającego nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo zdający odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz informację o rodzaju niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2aa w brzmieniu:

„2aa. Dane ucznia albo zdającego, o których mowa w ust. 2 pkt 4a, są przechowywane przez okres 6 miesięcy.”;

3) po art. 9d dodaje się art. 9da w brzmieniu:

„Art. 9da. 1. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może zlecić dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzenie badań, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 8a, w zakresie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w warunkach zapewniających ochronę materiałów służących do przeprowadzania tych badań przed nieuprawnionym ujawnieniem. W celu przeprowadzenia tych badań okręgowa komisja egzaminacyjna pozyskuje następujące dane ucznia albo zdającego: numer PESEL, a w przypadku ucznia albo zdającego nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo zdający odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz informację o rodzaju niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dane ucznia albo zdającego, o których mowa w ust. 1, są przechowywane przez okres 6 miesięcy.”;

4) w art. 9e ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do zadań egzaminacyjnych w części praktycznej egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret czwarte, oraz zadań egzaminacyjnych w części ustnej egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte.”;

5) w art. 21 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, może organizować i przeprowadzać konkursy dla uczniów szkół i placówek artystycznych, a także może:

1) zlecać czynności związane z ich przeprowadzaniem, w drodze umowy, publicznym szkołom artystycznym prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego, uczelniom artystycznym, instytucjom kultury, a także fundacjom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność kulturalną lub edukacyjną w zakresie odpowiadającym rodzajowi konkursu;

2) powierzać czynności związane z ich przeprowadzaniem publicznym szkołom artystycznym prowadzonym przez tego ministra.”;

6) w art. 44sa:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 4,

b) w ust. 2 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

7) po art. 94b dodaje się art. 94ba w brzmieniu:

„Art. 94ba. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie wykonanie, w zakresie działalności statutowej tej jednostki, zadań z zakresu oświaty i wychowania, w szczególności badań, analiz, ekspertyz lub raportów, których przygotowanie wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań tego ministra.

2. Na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie otrzymuje dotację celową z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, w ramach programów Unii Europejskiej, zapewniając środki na ich realizację.”.

Art. 3. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1942 oraz z 2020 r. poz. 695) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu:

„Art. 60a. Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w art. 44a ust. 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a–c ustawy – Prawo oświatowe, są pozyskiwane z bazy danych SIO do bazy danych narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe, w celu odzwierciedlenia struktury organizacyjnej szkoły lub placówki oświatowej.”.

Art. 4. [Prawo oświatowe]
W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 28a dodaje się art. 28b w brzmieniu:

„Art. 28b. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania inicjuje, koordynuje i wspiera prowadzenie działalności innowacyjnej lub eksperymentalnej w systemie oświaty, a także może zlecić zadania z tego zakresu, w drodze umowy, podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 4–6, 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), stowarzyszeniom naukowym, zawodowym i innym podmiotom prowadzącym statutową działalność oświatową.

2. Jeżeli zadanie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy zlecenia nauczania lub kształcenia kadr naukowych podmiotowi, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zlecenie tego zadania następuje w trybie określonym odpowiednio w art. 464 ust. 1 lub 2 tej ustawy.”;

2) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

„Art. 44a. 1. W celu wspierania realizacji działań, o których mowa w art. 44 ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia szkołom i placówkom narzędzie informatyczne oraz zapewnia jego funkcjonowanie, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do narzędzia informatycznego;

2) zapewnia integralność danych w narzędziu informatycznym;

3) przeciwdziała uszkodzeniom narzędzia informatycznego;

4) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych przetwarzanych w narzędziu informatycznym.

2. Dyrektor szkoły lub placówki, która korzysta z narzędzia informatycznego, udostępnia uczniowi, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – także jego rodzicom, oraz nauczycielowi identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania przez ucznia i nauczyciela z narzędzia informatycznego.

3. Identyfikator (login) i hasło dostępu, które umożliwiają rozpoczęcie korzystania z narzędzia informatycznego, mogą być używane wyłącznie przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – ucznia lub jego rodziców, albo nauczyciela, którym dyrektor szkoły albo placówki je udostępnił.

4. Dostęp do narzędzia informatycznego posiadają również osoby, które korzystają z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, w szczególności w celu uzupełniania wiedzy dla rozwoju umiejętności z zakresu kształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zlecić wykonanie zadań, o których mowa w ust. 1, lub ich części jednostce organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej.

6. Informację o miejscu udostępnienia narzędzia informatycznego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

7. W narzędziu informatycznym, o którym mowa w ust. 1, przetwarza się:

1) dane ucznia:

a) imię (imiona) i nazwisko ucznia,

b) informacje o: uczęszczaniu ucznia do szkoły lub placówki oraz oddziale, semestrze i klasie, do której uczeń uczęszcza,

c) adres poczty elektronicznej ucznia, o ile go posiada,

d) wizerunek i głos udostępniany przez ucznia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

e) treści wytworzone przez ucznia z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;

2) dane nauczyciela:

a) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela,

b) numer PESEL nauczyciela, a w przypadku nauczyciela nieposiadającego numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia,

c) informacje o zatrudnieniu nauczyciela w szkole lub placówce oraz nazwie i adresie siedziby tej szkoły lub placówki,

d) adres poczty elektronicznej nauczyciela, o ile go posiada,

e) wizerunek i głos udostępniany przez nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

f) treści wytworzone przez nauczyciela z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego;

3) dane osoby, która korzysta z narzędzia informatycznego niezależnie od struktury organizacyjnej szkoły lub placówki, o której mowa w art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej:

a) imię (imiona) i nazwisko osoby,

b) adres poczty elektronicznej osoby,

c) wizerunek i głos udostępniany przez osobę w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej,

d) treści wytworzone przez osobę z wykorzystaniem funkcjonalności narzędzia informatycznego.

8. Dane ucznia oraz dane nauczyciela, o których mowa odpowiednio w ust. 7 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 lit. a–c, są pozyskiwane zgodnie z art. 60a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

9. Adres poczty elektronicznej ucznia albo nauczyciela jest przekazywany odpowiednio przez ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – przez jego rodzica, albo przez nauczyciela, w szczególności w celu wykorzystania funkcjonalności narzędzia informatycznego przeznaczonych do komunikowania się.

10. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3, za zgodą osoby, o której mowa w ust. 7 pkt 3, są przetwarzane w celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności narzędzia informatycznego.

11. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a–c i e, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia:

1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

12. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a–d i f, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym rozwiązano stosunek pracy z tym nauczycielem.

13. Dane ucznia, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a–c i e, na wniosek ucznia, a w przypadku ucznia niepełnoletniego – jego rodzica, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia:

1) korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej;

2) uczęszczania do danej szkoły lub placówki albo na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

14. Dane nauczyciela, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lit. a–d i f, na jego wniosek są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego przez okres 6 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z tym nauczycielem.

15. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 3 lit. a, b i d, są przechowywane w bazie danych narzędzia informatycznego do czasu usunięcia ich przez osobę, o której mowa w ust. 7 pkt 3, lub po upływie 6 miesięcy od dnia ostatniej aktywności tej osoby w narzędziu informatycznym.

16. Dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. d, pkt 2 lit. e i pkt 3 lit. c, są przetwarzane w bazie danych narzędzia informatycznego w czasie rzeczywistym i nie podlegają utrwaleniu i przechowywaniu w tej bazie.

17. Przepisy ust. 1–3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11–14 i 16 stosuje się odpowiednio do innych form wychowania przedszkolnego.

18. Przepisy ust. 1–3, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8, 9, 11–14 i 16 stosuje się odpowiednio do szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret pierwsze.

19. Przepisy ust. 1, 4, ust. 7 pkt 3, ust. 10, 15 i 16 stosuje się odpowiednio do:

1) szkół polskich;

2) szkół i zespołów szkół w Polsce, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c tiret drugie;

3) szkół i zespołów szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym i przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c.”;

3) w art. 53:

a) ust. 1b–1e otrzymują brzmienie:

„1b. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, w ramach nadzoru pedagogicznego może również prowadzić badania jakości kształcenia artystycznego w publicznych szkołach artystycznych oraz niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, mające na celu w szczególności ocenę poziomu osiągania przez uczniów efektów kształcenia artystycznego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 2.

1c. Badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, mogą być przeprowadzane przez nauczycieli szkół artystycznych, nauczycieli akademickich lub artystów o uznanym dorobku artystycznym w zakresie właściwym dla danego zawodu szkolnictwa artystycznego, którzy posiadają kwalifikacje w zakresie zgodnym z zakresem objętym danym badaniem jakości kształcenia artystycznego, upoważnionych przez dyrektora specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w ust. 1.

1d. Specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w ust. 1, ogłasza w terminie do dnia 30 września w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o formach, zakresie i terminach badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, zaplanowanych na dany rok szkolny.

1e. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, tryb i formy badań jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w ust. 1b, uwzględniając wymogi sprawności, skuteczności i efektywności tych badań.”,

b) uchyla się ust. 1f;

4) w art. 173 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy art. 44a stosuje się odpowiednio do szkół i placówek niepublicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego.”.

Art. 5. [Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej]
W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 6 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Operator OSE może finansować szkole usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczoną przez operatora OSE, w przypadku gdy została zawarta umowa, o której mowa w art. 7 ust. 4, ale z przyczyn niezależnych od operatora OSE nie ma on możliwości świadczenia szkole usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2. Usługa ta jest finansowana do dnia rozpoczęcia świadczenia przez operatora OSE usługi, o której mowa w art. 5 pkt 2, chyba że szkoła do tego dnia rozwiązała umowę o świadczenie usług przez operatora OSE.

3. Finansowanie, o którym mowa w ust. 2, odpowiada rzeczywistemu kosztowi korzystania przez szkołę z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu nieświadczonej przez operatora OSE, jednak nie może przekroczyć kosztów świadczenia szkole przez operatora OSE usługi o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s.”;

2) użyte w art. 7 w ust. 1, 3 i 4, w art. 8 w ust. 1 i w art. 16 wyrazy „art. 6” zastępuje się wyrazami „art. 6 ust. 1”;

3) w art. 11 w pkt 6 w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

„g) o których mowa w art. 6 ust. 2;”.

Art. 6. [Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw]
W ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248) w art. 103 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Akredytacja przyznana przez kuratora oświaty przed dniem 1 września 2017 r. na podstawie art. 68b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., zachowuje moc do dnia zakończenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2021 r.”.

Art. 7. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]
1. Do postępowań wyjaśniających oraz postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. W przypadku gdy postępowanie wyjaśniające zostało wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a do tego dnia nie zostało wszczęte postępowanie dyscyplinarne, do postępowania dyscyplinarnego wszczętego po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 8. [Komunikat dotyczący egzaminu maturalnego]
Komunikat Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret piąte ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, dotyczy egzaminu maturalnego przeprowadzanego dla absolwentów, o których mowa w art. 126 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534, 1287 i 2248).
Art. 9. [Zintegrowana Platforma Edukacyjna]
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Zintegrowana Platforma Edukacyjna, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378), staje się narzędziem informatycznym, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 10. [Przepis dostosowujący]
W roku szkolnym 2020/2021:

1) badania jakości kształcenia artystycznego, o których mowa w art. 53 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przeprowadza się zgodnie z przepisami art. 53 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

2) dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, ogłasza informacje, o których mowa w art. 53 ust. 1d ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 11. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz ustawę z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA