Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 290

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2012 oraz z 2019 r. poz. 1196);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2013);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2376);

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 77);

5) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 401);

6) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1062);

7) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2224);

8) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 466);

9) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1840);

10) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1941);

11) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2336);

12) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2375).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2012 oraz z 2019 r. poz. 1196), które stanowią:

„§ 2. 1. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej w przypadku leczenia dzieci są obowiązani w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zapewnić, aby równoważnik etatu na 1 łóżko nie był niższy niż:

1) 0,6 w odniesieniu do oddziałów określonych w § 1 pkt 3 lit. a, k, m–q, t, v–x, zb, zd, zh, zm i zp;

2) 0,7 w odniesieniu do oddziałów określonych w § 1 pkt 3 lit. c, d, h–j, u, za, zc, zf, zg, zq i zr.

2. Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji lub hospitalizacji planowej są obowiązani dostosować się do warunków szczegółowych, o których mowa w § 1 pkt 3 lit. a–zr, w zakresie, w jakim warunki te dotyczą zapewnienia równoważnika co najmniej 2 etatów pielęgniarek lub położnych o odpowiednich kwalifikacjach w zakresie specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1:

1) lit. a w zakresie § 4 ust. 4 pkt 1,

2) lit. b

– które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2013), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2376), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.”;

4) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 77), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

5) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 401), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

6) § 2–4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 maja 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1062), które stanowią:

„§ 2. 1. Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami określonymi w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, od dnia 1 października 2019 r., przedstawia w terminie do dnia 1 września 2019 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w tym załączniku za okres co najmniej roku kalendarzowego poprzedzającego rok wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 25 września 2019 r. spełnienia wymaganych warunków dla ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów. Potwierdzenie to obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r.

2. Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami szczegółowymi, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów w 2020 r., przedstawia w terminie do dnia 10 listopada 2019 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji świadczenia określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, za okres co najmniej roku kalendarzowego poprzedzającego rok wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r. spełnienia wymaganych warunków dla ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

3. Świadczeniodawca realizujący w 2020 r. świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który zamierza kontynuować realizację tych świadczeń w 2021 r., przedstawia do dnia 10 listopada 2020 r. do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w tym załączniku za rok kalendarzowy poprzedzający złożenie dokumentów. Kontynuacja realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia 2020 r. spełnienia wymaganych warunków. Na podstawie tego potwierdzenia świadczeniodawca kontynuuje realizacje świadczeń gwarantowanych jako ośrodek diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

4. Od dnia 1 stycznia 2021 r. świadczeniodawcy są obowiązani do postępowania zgodnie z warunkami określonymi w § 4a ust. 3 i 4 rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, są obowiązani dostosować się do dnia 1 stycznia 2021 r. do warunków czasowych realizacji świadczenia Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 2 ust. 1, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.”;

7) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2224), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 w zakresie lp. 50, 52 i 54, który wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.”;

8) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 466), które stanowią:

„§ 2. Wymienione w rozporządzeniu zmienianym w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, warunki realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dotyczące:

1) lekarza specjalisty – spełnia również lekarz, który:

a) uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590 oraz z 2020 r. poz. 278), oraz lekarz, który ma uznany dorobek na podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9 tej ustawy oraz wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwanego dalej „PES”, w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. przedłużonej na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 602 i 2129 oraz z 2020 r. poz. 421) i złożył z wynikiem pozytywnym część pisemną PES, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin części ustnej PES wyznaczonego na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów,

b) złożył z wynikiem pozytywnym część pisemną EDAIC (European Diploma in Anaesthesiology and Intensive Care Examination), a termin egzaminu ustnego został odwołany, w związku z zagrożeniem wywołanym COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako najbliższy termin tego egzaminu, w przypadku lekarza specjalisty z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii;

2) lekarza w trakcie specjalizacji – spełnia również lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego, o którym mowa w art. 16r ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, oraz lekarz, który ma uznany dorobek na podstawie art. 16 ust. 7 albo ust. 9 tej ustawy oraz wystąpił do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji egzaminacyjnej w 2020 r. przedłużonej na podstawie § 27 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego jako termin PES wyznaczonego na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

9) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1840), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

10) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1941), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem ust. 2 w kolumnie 4 w części „Organizacja udzielania świadczeń” w lp. 56 załącznika nr 4 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”;

11) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2336), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”;

12) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2375), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 31 grudnia 2020 r. (poz. 290)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, zwanych dalej „świadczeniami gwarantowanymi”;

2) poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) dostęp – zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;

2) hospitalizacja – całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;

3) hospitalizacja planowa – hospitalizację wykonywaną w trybie planowym;

4) leczenie jednego dnia – udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;

5) lekarz specjalista – lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny;

6) lekarz w trakcie specjalizacji – lekarza, który:

a) rozpoczął specjalizację w szczegółowej dziedzinie medycyny przed dniem 30 września 2014 r. – w przypadku posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 16 ust. 10, art. 16g ust. 1 oraz art. 16x ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.3)), oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

b) ukończył pierwszy rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w innych niż wymienione w lit. a i c dziedzinach medycyny oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,

c) ukończył drugi rok specjalizacji – w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę;

6a) lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem – lekarza z I stopniem specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnej z profilem realizowanego świadczenia oraz co najmniej 5-letnim doświadczeniem w oddziale zgodnym z profilem świadczenia gwarantowanego;

7) lokalizacja – budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;

8) poziom referencyjny – potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy, uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikacje personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych;

9) miejsce udzielania świadczeń – pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;

10) operacja w trybie natychmiastowym – operację wykonywaną natychmiast po podjęciu przez operatora decyzji, u pacjenta w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, groźby utraty kończyny czy narządu lub ich funkcji;

11) operacja w trybie pilnym – operację wykonywaną w ciągu 6 godzin od podjęcia decyzji przez operatora, u pacjenta z ostrymi objawami choroby lub pogorszeniem stanu klinicznego, które potencjalnie zagrażają jego życiu albo mogą stanowić zagrożenie dla utrzymania kończyny czy organu, lub z innymi problemami zdrowotnymi niedającymi się opanować leczeniem zachowawczym;

11a)4) opiekun medyczny – osoba, która:

a) rozpoczęła przed dniem 1 września 2012 r. i ukończyła zasadniczą szkołę zawodową publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny lub

b) rozpoczęła po dniu 31 sierpnia 2012 r. i ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy oraz uzyskała świadectwo lub dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny, lub

c) ukończyła szkołę policealną publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej oraz uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie opiekun medyczny;

12) pielęgniarka albo położna specjalista – pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;

13) pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym – pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa;

14) psychoonkolog – osobę z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii;

15)5) sekretarka medyczna – osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie i realizuje zadania zlecone przez lekarza, w tym związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

§ 3. 1. Świadczenia gwarantowane obejmują:

1)6) świadczenia scharakteryzowane:

a) procedurami medycznymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia,

b) rozpoznaniami określonymi w części II załącznika nr 1 do rozporządzenia,

c) rozpoznaniami opisanymi numerami ORPHA, w przypadku chorób rzadkich;

2) badania diagnostyczne oraz leki lub wyroby medyczne, w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;

3) świadczenia w chemioterapii;

4) świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.

2. Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 do rozporządzenia wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem ich leczenia.

3. Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.

4.7) Świadczeniodawca może wziąć pod uwagę zalecenia postępowania dotyczące diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które zostały ogłoszone na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy.

§ 4. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć, wyjazdowym zespole sanitarnym typu „N” oraz zespole transportu medycznego, powinien spełniać następujące warunki:8)

1) posiadać w strukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zwany dalej „OAiIT”;

2) w przypadku braku w strukturze organizacyjnej OAiIT:

a) posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii, o którym mowa w załączniku nr 3 w części I w lp. 2 i lp. 3, w części Organizacja udzielania świadczeń w pkt 3, oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego,

b) określić szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy, określających warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;

3) zapewniać całodobowy dostęp do badań:

a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,

b) tomografii komputerowej (TK),

c) rezonansu magnetycznego (RM),

d) endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych,

e) radiologicznych (RTG), w przypadku jednoprofilowych szpitali dermatologicznych albo okulistycznych;

4) zapewniać całodobowo w lokalizacji realizację badań:

a) radiologicznych (RTG),

b) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;

5) zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;

6) w przypadku gdy jest świadczeniodawcą udzielającym świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej – zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;

7) zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.

2. Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, może wyodrębniać spośród łóżek oddziału łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, przy czym:

1) stanowisko intensywnej opieki medycznej składa się z łóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem, umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz z niezbędnym wyposażeniem, spełniającym wymagania określone w pkt 2 i 3, znajdującym się w wyodrębnionym pomieszczeniu z zapewnionym przyłączem tlenu, próżni i sprężonego powietrza;

2) w pomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich stron, z pozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi, znajdują się:

a) kardiowerter-defibrylator – co najmniej jeden,

b) elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania – co najmniej dwa,

c) zestaw do intubacji – co najmniej jeden,

d) worek samorozprężalny – co najmniej jeden,

e) kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji – na każde stanowisko,

f) pompy infuzyjne – co najmniej dwie na jedno stanowisko;

3) dla stanowisk intensywnej opieki medycznej jest zapewniona wyodrębniona całodobowa opieka pielęgniarska z możliwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.

3. Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą stanowisk: intensywnej terapii, intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej i intensywnej opieki medycznej dla dzieci.

4.9) W przypadku udzielania świadczeń na bloku operacyjnym w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej świadczeniodawca zapewnia w zakresie kwalifikacji personelu:

1) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub za zgodą lekarza kierującego oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej;

2) obecność co najmniej dwóch pielęgniarek lub położnych na każdy stół operacyjny odpowiadającą czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub w trakcie tych szkoleń, lub pielęgniarka z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – położna po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub położna z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w instrumentowaniu do zabiegów.

5. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki:

1) w zakresie kwalifikacji personelu:

a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń,

b)10) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka lub położna odpowiednio do zakresu udzielanych świadczeń;

2) w przypadku udzielania świadczeń chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia, zapewnić dodatkowo, oprócz warunków określonych w pkt 1, następujące warunki w zakresie kwalifikacji personelu:

a) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji, lub anestezjologii i intensywnej terapii, pod warunkiem spełniania standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii określonych na podstawie przepisów o działalności leczniczej,

b) równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy – pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki;

3) zapewniać co najmniej dostęp do badań:

a) laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,

b) tomografii komputerowej (TK),

c) rezonansu magnetycznego (RM),

d) radiologicznych (RTG),

e) ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;

4) w przypadku chirurgii jednego dnia zapewniać również co najmniej dostęp do badań cytologicznych i histopatologicznych;

5) zapewniać w miejscu udzielania świadczeń co najmniej:

a) gabinet diagnostyczno-zabiegowy,

b) punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,

c) co najmniej 1 pokój dla świadczeniobiorców wyposażony w łóżka lub fotele wypoczynkowe,

d) w przypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów;

6) w ramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewniać w miejscu udzielania świadczeń blok operacyjny, w skład którego wchodzą:

a) co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego przeznaczoną do usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,

b) śluza dla pacjenta, przez którą pacjent jest dowożony do bloku operacyjnego,

c) śluza szatniowa, przez którą przechodzi personel,

d) śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów,

e) pomieszczenie przygotowawcze dla personelu wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które personel wchodzi do sali operacyjnej,

f) pomieszczenie przygotowania pacjenta,

g) stanowisko znieczulenia ogólnego, wyposażone w:

– aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,

– alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,

– alarm rozłączenia w układzie oddechowym,

– urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,

– urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,

– worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,

– źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,

– urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,

– defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,

– wyciąg gazów anestetycznych,

– zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,

– źródło światła,

– sprzęt do dożylnego podawania leków,

– fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

– monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,

– pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,

– urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,

– sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,

h) sala wybudzeń, o ile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym, wyposażona w:

– źródła: tlenu, powietrza i próżni,

– aparat do pomiaru ciśnienia krwi,

– kardiomonitor,

– pulsoksymetr,

i) pomieszczenia dla personelu z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym,

j) magazyn sprzętu i aparatury,

k) magazyn czystej bielizny,

l) magazyn brudnej bielizny,

m) pomieszczenie porządkowe;

7)11) w przypadkach uzasadnionych medycznie zapewniać dostęp do świadczeń zespołu transportu medycznego.

§ 4a. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne, o którym mowa w art. 32a ustawy, oraz na warunkach określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, pełniący rolę ośrodka wiodącego, powinien spełniać następujące warunki:

1) posiadać procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń zapewniającą:

a) wyodrębnienie ustalającego plan leczenia onkologicznego wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, w przypadku:

– leczenia dzieci, składającego się co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie:

– – onkologii i hematologii dziecięcej,

– – radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów złośliwych lub miejscowo złośliwych, zwanych dalej „nowotworami złośliwymi”, leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej,

– – chirurgii dziecięcej albo w przypadku chirurgii szczękowo-twarzowej – chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii stomatologicznej, albo w przypadku otorynolaryngologii – otolaryngologii dziecięcej lub otorynolaryngologii dziecięcej, lub laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii,

– leczenia dorosłych, składającego się co najmniej z lekarzy specjalistów w dziedzinie:

– – onkologii klinicznej,

– – radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów złośliwych leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej,

– – chirurgii onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu złośliwego,

– leczenia nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dorosłych, składającego się co najmniej z 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie hematologii lub onkologii klinicznej, lub 1 specjalisty w dziedzinie hematologii i 1 specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,

b) podjęcie leczenia:

– w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci – podjęcie leczenia w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

– w przypadkach, w których postawienie rozpoznania onkologicznego jest możliwe wyłącznie w wyniku zabiegu diagnostyczno-leczniczego

– przeprowadzenie zabiegu diagnostyczno-leczniczego oraz ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, w okresie nie dłuższym niż 28 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

– w pozostałych przypadkach – ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w lit. a, i podjęcie leczenia w okresie nie dłuższym niż 14 dni od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście oczekujących na udzielenie świadczenia,

c)12) wyodrębnienie planującego i koordynującego proces leczenia wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego w przypadku diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego piersi, składającego się z:

– lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej, z udokumentowanym doświadczeniem obejmującym chirurgiczne zabiegi piersi,

– lekarza specjalisty w dziedzinie onkologii klinicznej,

– lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej lub chirurgii onkologicznej, lub chirurgii ogólnej posiadającego udokumentowane certyfikatem ukończenie szkolenia z zakresu chirurgii rekonstrukcyjnej gruczołu piersiowego, lub chirurgii plastycznej w przypadku omawiania postępowania w sprawie wykonania rekonstrukcji piersi,

– lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej,

– lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii lub radiodiagnostyki, lub rentgenodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej z udokumentowanym doświadczeniem w wykonywaniu i interpretacji badań obrazowych piersi (w szczególności mammografii i ultrasonografii),

– lekarza specjalisty w dziedzinie patomorfologii,

– psychologa lub psychoonkologa,

– pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego lub po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w realizacji świadczeń dla świadczeniobiorców z diagnozą nowotworu piersi,

– fizjoterapeuty;

2) zapewniać ustalenie planu leczenia onkologicznego przez zespół, o którym mowa w pkt 1 lit. a, a w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego lub układu chłonnego u dzieci bez udziału tego zespołu;

3) zapewniać udokumentowany udział w zespole prowadzącym leczenie świadczeniobiorców:

a) osoby prowadzącej fizjoterapię,

b) psychologa lub psychoonkologa;

4) zapewniać w lokalizacji:

a) w przypadku leczenia dzieci – oddział o profilu:

– onkologia i hematologia dziecięca lub

– chirurgia onkologiczna dziecięca, lub

– chirurgia onkologiczna, lub

– onkologia i hematologia dziecięca oraz chirurgia dziecięca, lub

– onkologia kliniczna oraz chirurgia dziecięca, lub

– chirurgia szczękowo-twarzowa dla dzieci, lub

– otorynolaryngologia dla dzieci,

b) w przypadku nowotworów złośliwych układu krwiotwórczego – oddział o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddział o profilu zabiegowym,

c) w przypadku nowotworów złośliwych układu chłonnego:

– oddział o profilu hematologia lub onkologia kliniczna oraz oddział o profilu zabiegowym,

– oddział o profilu dermatologia i wenerologia oraz oddział o profilu zabiegowym – w przypadku pierwotnych skórnych postaci nowotworów złośliwych,

ca)13) w przypadku nowotworów piersi – oddział o profilu chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, lub ginekologii onkologicznej,

d) w pozostałych przypadkach – oddział o profilu zabiegowym;

5) zapewniać udokumentowaną koordynację, w tym dostęp do świadczeń:

a) chemioterapii oraz

b) radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej – w przypadku nowotworów złośliwych leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej

– odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym.

2. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w chemioterapii i radioterapii onkologicznej powinien zapewnić, w przypadkach określonych w art. 33b ust. 2 ustawy, zakwaterowanie albo zakwaterowanie i transport świadczeniobiorcy z miejsca tego zakwaterowania do miejsca udzielania świadczeń.

3.14) Świadczeniodawca, który zamierza realizować świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów zgodnie z warunkami szczegółowymi, jakie powinni spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, w terminie do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia za okres co najmniej roku kalendarzowego. Przystąpienie do realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia tego roku spełnienia tych warunków, a świadczeniodawca otrzymuje potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

4.14) Świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, do dnia 10 listopada każdego roku przedstawia do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokumenty potwierdzające spełnienie warunków realizacji określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia za poprzedzający rok kalendarzowy. Kontynuacja realizacji świadczeń gwarantowanych diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia następuje po potwierdzeniu przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia tych warunków. Na podstawie potwierdzenia właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia świadczeniodawca kontynuuje potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków. Brak potwierdzenia przez właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do dnia 10 grudnia każdego roku spełnienia tych warunków uniemożliwia realizację świadczeń na warunkach określonych w załączniku nr 3a do rozporządzenia, a świadczeniodawca traci potwierdzenie spełnienia warunków realizacji ośrodka diagnostyki i leczenia nowotworów odpowiednio do spełnianych warunków.

§ 5. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.

2. Liczba i kwalifikacje personelu niezbędnego dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:

1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;

2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;

3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

3. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia całodobowo warunków określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.

4. (uchylony).15)

5. W sytuacji gdy świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji zapewnia jednocześnie w lokalizacji świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych, realizacja tych świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej może być łączona z realizacją świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w innych komórkach organizacyjnych świadczeniodawcy udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji, z uwzględnieniem intensywności pracy poszczególnych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w trybie hospitalizacji oraz świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych.

6.16) Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, hospitalizacji planowej lub leczenia jednego dnia może, w celu zapewnienia właściwej opieki oraz organizacji pracy, zatrudnić:

1) opiekuna medycznego;

2) ratownika medycznego;

3) sekretarkę medyczną.

7.16) Liczba i kwalifikacje personelu, o którym mowa w ust. 6, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:

1) profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;

2) liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;

3) wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.

§ 5a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu.

§ 6. 1. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 – u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.

2. U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.

3. U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.

4. Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.

5. Świadczeniobiorców, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, poddaje się ocenie żywieniowej.

§ 6a. Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest obowiązany do opracowania i wdrożenia procedury oceny geriatrycznej pacjenta, z wyjątkiem oddziałów szpitalnych o profilu pediatrycznym, neonatologicznym oraz położniczo-ginekologicznym.

§ 6b. Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do:

1) wdrożenia systemu zapobiegania zakażeniom szpitalnym i ich zwalczania, w tym zespołu i komitetu kontroli zakażeń szpitalnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180 i 255);

2) stosowania się do rekomendacji postępowania profilaktycznego i diagnostyczno-terapeutycznego w zakażeniach szpitalnych, opracowanych w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków.

§ 7. Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:

1) chorób krwi i narządów krwiotwórczych,

2) chorób nowotworowych,

3) chorób oczu,

4) chorób przemiany materii,

5) chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,

6) chorób skóry i tkanki podskórnej,

7) chorób układu krążenia,

8) chorób układu moczowo-płciowego,

9) chorób układu nerwowego,

10) chorób układu oddechowego,

11) chorób układu ruchu,

12) chorób układu trawiennego,

13) chorób układu wydzielania wewnętrznego,

14) chorób zakaźnych i pasożytniczych,

15) urazów i zatruć,

16) wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

– gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§ 8. Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej – lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 357, 945, 1493, 1875 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 97) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 9. 1. Warunki szczegółowe realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:

1) znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U. z 2019 r. poz. 173), zwanych dalej „kodami resortowymi”; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;

2) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodem resortowym 4421; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części I w lp. 28 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;

3) znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami resortowymi 4450, 4454, 4456 lub 4458; za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części I w lp. 39 tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.

1a.17) Warunki szczegółowe, jakie są obowiązani spełnić świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane diagnostyki i leczenia onkologicznego poszczególnych grup nowotworów, określa załącznik nr 3a do rozporządzenia.

2. Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepisy rozporządzenia, o których mowa:

1) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 8 i w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 10, w części chirurgia naczyniowa (dotyczy tętniaków aorty obejmujących tętnice trzewne i nerkowe), stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 lipca 2014 r.;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części I w lp. 21 lit. A i B i w lp. 32 lit. A i B, stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 stycznia 2015 r.

3. Do świadczeń gwarantowanych:

1) o których mowa w ust. 2 pkt 1, udzielanych przed dniem 1 lipca 2014 r.,

2) o których mowa w ust. 2 pkt 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2015 r.,

3) innych niż określone w pkt 1 i 2, udzielanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10a.18) W okresie od dnia 20 października do dnia 31 marca 2021 r. świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji, o których mowa w § 3 ust. 1, jest zwolniony z obowiązku spełniania wymagań określonych w załączniku nr 3, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń odnoszących się do wymaganego personelu lekarskiego oraz pielęgniarskiego, pod warunkiem zapewnienia przez kierownika podmiotu leczniczego ciągłości procesu leczniczego i bezpieczeństwa zdrowotnego świadczeniobiorców.

§ 10b.19) W okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. świadczeniodawca ubiegający się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w odniesieniu do spełniania warunków określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w lp. 32 w części „Pozostałe wymagania” w kolumnie 4 w pkt 1–3 jest obowiązany, w przypadku realizacji:

1) pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego udokumentować wykonanie w okresie dwóch lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 60 totalnych aloplastyk stawu biodrowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych), lub

2) pierwotnej endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) udokumentować wykonanie w okresie dwóch lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 40 aloplastyk stawu kolanowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych);

3) operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością odtworzenia łożyska kostnego udokumentować wykonanie w okresie 4 lat poprzedzających ubieganie się o zawarcie lub kontynuację umowy na realizację świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego liczby zabiegów na poziomie co najmniej 20 operacji rewizyjnych endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego, potwierdzonej przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (nie dotyczy oddziałów dziecięcych).

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia20).21)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2013 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi

Kod ICD-9

Nazwa

00.121

Terapia tlenkiem azotu

00.17

Wlew czynnika wazopresyjnego

00.181

Terapia przeciwciałami monoklonalnymi

00.182

Terapia przeciwciałami poliklonalnymi

00.211

Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień

00.212

Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych

00.221

Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty

00.222

Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej

00.223

Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)

00.231

Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)

00.232

Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)

00.233

Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych

00.241

Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych

00.251

Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych

00.252

Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej

00.36

Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją

00.40

Zabieg na pojedynczym naczyniu

00.41

Zabieg na dwóch naczyniach

00.42

Zabieg na trzech naczyniach

00.43

Zabieg na czterech lub więcej naczyniach

00.44

Zabieg na rozwidleniu naczyń

00.45

Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego

00.46

Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych

00.47

Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych

00.48

Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych

00.491

Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie jednej spirali)

00.492

Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)

00.493

Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)

00.50

Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]

00.51

Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]

00.52

Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego

00.531

Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]

00.532

Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca

00.541

Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P]

00.542

Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora

00.611

Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej

00.612

Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej

00.613

Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej

00.631

Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji

00.633

Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją

00.634

Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją

00.65

Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych

00.661

Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu

00.662

Aterektomia wieńcowa

00.66322)

Wprowadzenie balonu uwalniającego lek do naczyń wieńcowych

00.668

Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego

00.671

Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych – tętnica kręgowa

00.672

Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych – tętnica goleni

00.679

Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych – inna tętnica

00.701

Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego

00.702

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki i kapy (czapeczki)

00.703

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki i protezy głowy kości udowej

00.711

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki

00.712

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)

00.713

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana panewki z protezą głowy kości udowej

00.721

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana elementu udowego

00.722

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana elementu udowego i wkładki panewki

00.723

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej

00.731

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej

00.732

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana protezy głowy kości udowej

00.733

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana wkładki panewki

00.74

Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową

00.75

Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalową

00.76

Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną

00.771

Operacje rewizyjne stawu biodrowego – oba elementy mocowane bezcementowo

00.772

Operacje rewizyjne stawu biodrowego – oba elementy mocowane za pomocą cementu

00.773

Operacje rewizyjne stawu biodrowego – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo

00.774

Operacja rewizyjna stawu biodrowego – wymiana trzpienia przynasadowego

00.781

Operacje stawu biodrowego – oba elementy mocowane bezcementowo

00.782

Operacje stawu biodrowego – oba elementy mocowane za pomocą cementu

00.783

Operacje stawu biodrowego – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo

00.784

Operacja stawu biodrowego – jeden element mocowany za pomocą cementu

00.785

Operacja stawu biodrowego – jeden element mocowany bezcementowo

00.801

Operacja rewizyjna kolana – wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)

00.802

Operacja rewizyjna kolana, całkowita – oba elementy mocowane bezcementowo

00.803

Operacja rewizyjna kolana, całkowita – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo

00.811

Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana płytki i wkładki piszczelowej

00.821

Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana elementu udowego

00.822

Operacja rewizyjna stawu kolanowego – wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej

00.83

Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy

00.84

Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej

00.851

Operacja stawu kolanowego – oba elementy mocowane bezcementowo

00.852

Operacja stawu kolanowego – oba elementy mocowane za pomocą cementu

00.853

Operacja stawu kolanowego – jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo

00.854

Operacja stawu kolanowego – jeden element mocowany za pomocą cementu

00.855

Operacja stawu kolanowego – jeden element mocowany bezcementowo

00.94

Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową

01.01

Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego

01.02

Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)

01.091

Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej

01.092

Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej

01.093

Inne aspiracje w zakresie czaszki

01.094

Nakłucie ciemiączka przedniego

01.095

Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko

01.11

Przezskórna biopsja opon mózgu

01.12

Biopsja opon mózgu

01.131

Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny

01.132

Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną

01.14

Otwarta biopsja mózgu

01.15

Biopsja kości czaszki

01.18

Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych

01.19

Inne zabiegi diagnostyczne czaszki

01.21

Nacięcie/ drenaż zatok czaszki

01.22

Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora

01.23

Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii

01.241

Odbarczenie (mózgu)

01.242

Operacja zwiadowcza (eksploracja)

01.243

Trepanacja czaszki

01.244

Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego

01.245

Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego

01.246

Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki

01.247

Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego

01.248

Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego

01.251

Oczyszczenie czaszki

01.252

Usunięcie martwaka czaszki

01.253

Sekwestrektomia w obrębie czaszki

01.26

Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki

01.27

Usunięcie cewnika z jamy czaszki

01.311

Drenaż wodniaka śródczaszkowego

01.312

Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego

01.313

Drenaż ropniaka podtwardówkowego

01.321

Przecięcie tkanek mózgu

01.322

Przecięcie dróg mózgowych

01.323

Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy

01.329

Lobotomia/traktotomia – inne

01.392

Drenaż krwiaka śródmózgowego

01.411

Chemotalamectomia

01.412

Talamotomia

01.421

Pallidoansektomia

01.422

Pallidotomia

01.511

Dekortykacja opon

01.512

Wycięcie opony mózgowej

01.513

Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony

01.52

Hemisferektomia

01.53

Lobektomia mózgu

01.591

Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu

01.592

Opracowanie chirurgiczne rany mózgu

01.593

Marsupializacja cysty mózgu

01.594

Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu

01.595

Wycięcie guza móżdżku

01.596

Wycięcie guza pnia mózgu

01.597

Usunięcie ropnia pnia mózgu

01.598

Usunięcie ropnia móżdżku

01.599

Inne wycięcie guza mózgu

01.61

Usunięcie ziarniny w kościach czaszki

01.62

Wycięcie zmiany kości czaszki – petrosektomia

01.69

Usunięcie zmiany w kościach czaszki – inne

02.011

Linijna kraniektomia

02.012

Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy

02.021

Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki

02.022

Odbarczenie złamania czaszki

02.023

Nastawienie złamania czaszki

02.04

Przeszczep kostny do kości czaszki

02.051

Założenie płytki (sztucznej) do czaszki

02.052

Wymiana płytki sztucznej czaszki

02.061

Operacja odtwórcza czaszki – nieokreślona inaczej

02.062

Rewizja płata kostnego czaszki

02.07

Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki

02.11

Proste szycie opony twardej

02.121

Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych

02.122

Przeszczep twardówki

02.123

Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką

02.124

Łata podtwardówkowa

02.131

Podwiązanie zatoki strzałkowej

02.132

Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej

02.21

Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową

02.22

Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim

02.23

Wprowadzenie zastawki Holtera

02.24

Założenie drenu pomiędzy komorą – zbiornikiem wielkim

02.311

Zespolenie komora – nosogardziel

02.312

Zespolenie komora – komórki sutkowate

02.321

Zespolenie komora mózgu – prawy przedsionek serca

02.322

Zespolenie komora mózgu – żyła próżna górna

02.331

Zespolenie komora mózgu – jama opłucnowa

02.341

Zespolenie komora mózgu – pęcherzyk żółciowy

02.342

Zespolenie komora mózgu – jama otrzewnowa

02.351

Zespolenie komora mózgu – moczowód

02.391

Zespolenie komora mózgu – jama szpikowa

02.392

Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką

02.411

Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym

02.412

Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)

02.421

Powtórne wprowadzenie zastawki

02.422

Wymiana drenu komorowego

02.423

Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym

02.43

Usunięcie drenażu komory mózgu

02.91

Uwolnienie zrostów korowych

02.92

Operacja naprawcza mózgu

02.931

Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu

02.95

Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę

02.96

Założenie elektrod do zatok klinowych

02.98

Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu

03.01

Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego

03.02

Reoperacja w miejscu laminektomii

03.03

Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym – operacyjne z dostępu przedniego

03.04

Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym – operacyjne z dostępu tylnego

03.05

Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym – operacyjne z dostępu przez gardło

03.06

Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym – operacyjne z dostępu przedniego

03.07

Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym – operacyjne z dostępu tylnego

03.08

Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego

03.091

Laminektomia odbarczająca

03.092

Laminotomia odbarczająca

03.093

Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych

03.094

Foraminotomia

03.095

Rozprężająca plastyka łuku kręgu

03.099

Odbarczenie kanału kręgowego – inne

03.1

Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych

03.211

Stereotaktyczna chordotomia

03.219

Chordotomia przezskórna – inne

03.291

Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa

03.292

Przecięcie dróg rdzenia kręgowego

03.299

Inne chordotomie

03.311

Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego

03.32

Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia

03.41

Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon

03.42

Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon

03.43

Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon

03.44

Resekcja rdzenia kręgowego lub opon

03.511

Operacja przepukliny oponowej – nieokreślona inaczej

03.52

Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej

03.531

Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa

03.532

Nastawienie złamania kręgu

03.533

Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego

03.539

Operacja złamania kręgu – inne

03.591

Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego

03.593

Operacja naprawcza rdzenia kręgowego – inne

03.594

Operacja naprawcza opon rdzeniowych – inne

03.595

Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu

03.6

Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych

03.71

Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy

03.791

Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy – inne

03.792

Zespolenie podoponowo-opłucnowe

03.793

Zespolenie podoponowo-jajowodowe

03.901

Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku

03.902

Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia

03.903

Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia

03.91

Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego

03.921

Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów

03.922

Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli

03.93

Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego

03.94

Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego

03.96

Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu

03.97

Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia

03.98

Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia

03.99

Operacje struktur kanału kręgowego – inne

04.011

Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego

04.012

Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią

04.021

Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera

04.029

Przecięcie nerwu trójdzielnego – inne

04.03

Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych

04.04

Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego

04.05

Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego

04.06

Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego

04.071

Łyżeczkowanie nerwu obwodowego

04.072

Oczyszczenie nerwu obwodowego

04.073

Resekcja nerwu obwodowego

04.074

Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)

04.079

Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych – inne

04.11

Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego

04.12

Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju

04.19

Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju – inne

04.21

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego

04.22

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie

04.23

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)

04.24

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą

04.29

Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych – inne

04.3

Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego

04.40

Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego

04.41

Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego

04.42

Inne odbarczenie nerwu czaszkowego

04.43

Uwolnienie kanału nadgarstka

04.44

Uwolnienie kanału stępu

04.491

Neuroliza nerwu obwodowego – nieokreślona inaczej

04.499

Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego – inne

04.51

Przeszczep nerwu czaszkowego

04.52

Przeszczep nerwu obwodowego

04.61

Przemieszczenie nerwu czaszkowego

04.62

Przemieszczenie nerwu obwodowego

04.71

Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym

04.72

Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym

04.73

Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym

04.74

Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego – inne

04.75

Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych

04.76

Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego

04.77

Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego

04.79

Inna plastyka nerwów

04.80

Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego – nieokreślone inaczej

04.81

Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego

04.91

Operacja rozciągnięcia nerwu

04.92

Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego

04.93

Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego

04.941

Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego

04.951

Usunięcie stymulatora nerwu błędnego

04.99

Operacje nerwów obwodowych – inne

05.0

Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju

05.11

Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju

05.19

Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach – inne

05.21

Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego

05.22

Sympatektomia szyjna

05.23

Sympatektomia lędźwiowa

05.24

Sympatektomia przedkrzyżowa

05.25

Sympatektomia okołotętnicza

05.291

Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego – inne

05.292

Wycięcie zwoju współczulnego – inne

05.31

Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego

05.32

Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego

05.39

Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju – inne

06.011

Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy

06.021

Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego

06.022

Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania

06.023

Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji

06.024

Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka

06.091

Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie

06.092

Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie

06.093

Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie

06.094

Eksploracja okolicy tarczycy

06.095

Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy

06.099

Nacięcie tarczycy – inne

06.111

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy

06.112

Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy – celowana

06.113

Biopsja gruboigłowa tarczycy

06.114

Biopsja gruboigłowa tarczycy – celowana

06.12

Otwarta biopsja tarczycy

06.13

Biopsja przytarczyc

06.21

Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)

06.22

Wycięcie połowy tarczycy

06.31

Wycięcie zmiany tarczycy

06.391

Wycięcie cieśni tarczycy

06.399

Inna częściowa tyroidektomia

06.4

Całkowita resekcja tarczycy

06.51

Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej

06.52

Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej

06.59

Zamostkowa resekcja tarczycy – inna

06.61

Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego

06.62

Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta

06.7

Wycięcie przewodu tarczowo-językowego

06.81

Całkowite usunięcie przytarczyc

06.82

Częściowe usunięcie przytarczyc

06.89

Usunięcie przytarczyc – inne

06.91

Rozdzielenie cieśni tarczycy

06.92

Podwiązanie naczyń tarczycy

06.93

Szycie tarczycy

06.94

Reimplantacja tkanki tarczycy

06.95

Reimplantacja przytarczyc

06.98

Operacje tarczycy – inne

06.99

Operacje przytarczyc – inne

07.01

Jednostronna eksploracja nadnerczy

07.02

Obustronna eksploracja nadnerczy

07.09

Eksploracja w okolicy nadnerczy – inne

07.11

Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy

07.12

Otwarta biopsja nadnerczy

07.13

Biopsja przysadki przezczołowa

07.14

Biopsja przysadki przezklinowa

07.15

Biopsja przysadki – inne

07.16

Biopsja grasicy

07.17

Biopsja szyszynki

07.191

Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami

07.192

Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów

07.193

Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego

07.194

Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów

07.199

Hormonalne testy dynamiczne, inne

07.21

Wycięcie zmiany w nadnerczu

07.22

Jednostronne usunięcie nadnercza

07.29

Częściowe usunięcie nadnercza – inne

07.3

Obustronne usunięcie nadnerczy

07.411

Nacięcie nadnercza z drenażem

07.419

Nacięcie nadnercza – inne

07.42

Odnerwienie nadnercza

07.43

Podwiązanie naczyń nadnercza

07.44

Operacja naprawcza nadnercza

07.45

Reimplantacja tkanki nadnercza

07.49

Operacje nadnerczy – inne

07.53

Częściowe wycięcie szyszynki

07.54

Całkowite usunięcie szyszynki

07.59

Inne operacje szyszynki

07.611

Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego

07.612

Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego

07.613

Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego

07.614

Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego

07.615

Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego

07.619

Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego – inne

07.62

Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe

07.631

Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego

07.639

Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia

07.641

Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru

07.642

Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki

07.649

Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe – inne

07.65

Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe

07.68

Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia

07.691

Resekcja części nerwowej przysadki – nieokreślona inaczej

07.692

Resekcja części gruczołowej przysadki – nieokreślona inaczej

07.81

Częściowe usunięcie grasicy

07.82

Całkowite usunięcie grasicy

07.89

Usunięcie grasicy – inne

07.91

Eksploracja w zakresie grasicy

07.92

Eksploracja z nacięciem grasicy

07.95

Torakoskopowe wycięcie grasicy

07.991

Resekcja grasicy z dostępu szyjnego

07.992

Operacje grasicy – inne

08.01

Nacięcie brzegu powieki

08.02

Rozdzielenie zrostu powiek

08.09

Nacięcie powieki oka – inne

08.11

Biopsja powieki

08.201

Inne usunięcie gruczołu tarczkowego

08.21

Wycięcie gradówki

08.22

Wycięcie innej małej zmiany powieki

08.231

Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki – jednej czwartej lub większej części brzegu powieki

08.241

Klinowa resekcja powieki

08.249

Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki – inne

08.25

Zniszczenie zmiany powieki

08.31

Operacja opadania powiek – podszycie do mięśnia czołowego

08.32

Operacja opadania powiek – podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego

08.34

Operacja opadania powiek – operacja mięśnia dźwigacza

08.35

Operacja opadania powiek – operacja tarczki

08.361

Inna korekcja opadania powieki

08.362

Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka

08.37

Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek

08.38

Korekcja przykurczu powiek

08.41

Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki

08.42

Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki

08.43

Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki

08.44

Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki

08.49

Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki – inne

08.511

Powiększenie szczeliny powiek

08.521

Zszycie kąta szpary powiekowej

08.522

Zszycie tarczki

08.591

Z-plastyka zmarszczki nakątnej

08.592

Plastyka kąta szpary powiekowej

08.61

Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry

08.62

Rekonstrukcja powieki – przeszczep błony śluzowej

08.64

Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo-spojówkowym

08.69

Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem – inna

08.71

Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości

08.72

Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości – inna

08.73

Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości

08.74

Rekonstrukcja powieki – pełnej grubości – inna

08.79

Rekonstrukcja powieki – inna

08.81

Zszycie linijnej rany powieki/ brwi

08.82

Plastyka rany brzegu powieki – niepełnej grubości

08.83

Plastyka rany powieki – niepełnej grubości – inna

08.84

Plastyka rany brzegu powieki – pełnej grubości

08.85

Plastyka rany powieki – pełnej grubości – inna

08.89

Plastyka powieki oka – inna

09.0

Nacięcie gruczołu łzowego

09.11

Biopsja gruczołu łzowego

09.12

Biopsja woreczka łzowego

09.21

Wycięcie zmiany gruczołu łzowego

09.22

Częściowe wycięcie gruczołu łzowego – inne

09.23

Całkowite wycięcie gruczołu łzowego

09.3

Operacje gruczołu łzowego – inne

09.41

Zgłębnikowanie otworu łzowego

09.42

Zgłębnikowanie kanalika łzowego

09.43

Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego

09.441

Szynowanie przewodu nosowo-łzowego

09.48

Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej

09.49

Przywrócenie drożności dróg łzowych – inne

09.51

Nacięcie otworu łzowego

09.52

Nacięcie kanalika łzowego

09.53

Nacięcie woreczka łzowego

09.591

Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego – inne

09.6

Wycięcie woreczka/ dróg łzowych

09.72

Operacje otworu łzowego – inne

09.73

Plastyka kanalika łzowego

09.81

Zespolenie workowo-nosowe

09.821

Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]

09.83

Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem

09.91

Obliteracja otworu łzowego

09.99

Operacje aparatu łzowego – inne

10.0

Usunięcie ciała obcego ze spojówki

10.1

Inne nacięcia spojówki

10.21

Biopsja spojówki

10.31

Wycięcie zmiany ze spojówki

10.32

Zniszczenie zmiany na spojówce

10.331

Usunięcie ziarniny jagliczej

10.41

Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)

10.42

Rekonstrukcja worka spojówkowego – wolny przeszczep

10.43

Inne rekonstrukcje worka spojówkowego

10.44

Wolny przeszczep śluzówki do spojówki – inny

10.49

Plastyka spojówki – inna

10.5

Usunięcie zrostów spojówki i powieki

10.6

Operacja naprawcza skaleczenia spojówki

10.91

Iniekcja podspojówkowa

10.99

Inne zabiegi na spojówce

11.0

Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki

11.1

Nacięcie rogówki

11.21

Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew

11.22

Biopsja rogówkowa

11.31

Przeniesienie skrzydlika

11.32

Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym

11.39

Inne wycięcia skrzydlika

11.41

Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki

11.42

Przyżeganie uszkodzenia rogówki

11.43

Krioterapia uszkodzeń rogówki

11.49

Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki – inne

11.51

Szycie skaleczenia rogówki

11.52

Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki

11.53

Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym

11.59

Naprawy rogówki – inne

11.60

Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej

11.61

Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem

11.62

Inny warstwowy przeszczep rogówki

11.63

Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem

11.641

Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem

11.651

Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem

11.652

Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem

11.71

Abrazja rogówki

11.7323)

Protezowanie rogówki (keratoprotezowanie)

11.74

Termokeratoplastyka

11.75

Promieniowe nacięcie rogówki

11.79

Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki – inna

11.92

Usunięcie wszczepu rogówki

11.99

Operacje rogówki – inne

12.01

Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka

12.02

Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)

12.09

Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka – inne

12.11

Nacięcie tęczówki z przekłuciem

12.121

Częściowe wycięcie tęczówki

12.122

Nacięcie tęczówki

12.124

Nacięcie tęczówki z użyciem lasera

12.13

Wycięcie wypadniętej tęczówki

12.19

Wycięcie tęczówki – inne

12.21

Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka

12.22

Biopsja tęczówki

12.311

Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu

12.321

Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu

12.331

Usunięcie zrostów tęczówki – inne

12.34

Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste

12.35

Nakłucie tęczówki

12.39

Plastyka tęczówki – inna

12.411

Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację

12.412

Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię

12.413

Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację

12.42

Wycięcie zmiany tęczówki

12.43

Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)

12.44

Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego

12.49

Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka – inne

12.51

Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta

12.52

Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)

12.53

Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)

12.54

Przecięcie twardówki z zewnątrz

12.55

Cyklodializa

12.59

Ułatwienie krążenia śródgałkowego – inne

12.61

Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki

12.62

Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki

12.63

Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza

12.64

Wycięcie twardówki z zewnątrz

12.65

Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki

12.69

Wytworzenie przetoki twardówki – inne

12.71

Cyklodiatermia

12.72

Cyklokrioterapia

12.73

Cyklofotokoagulacja

12.79

Zabiegi w jaskrze – inne

12.81

Szycie skaleczenia twardówki

12.82

Zaopatrzenie przetoki twardówki

12.83

Rewizja rany operacji przedniej części oka – inna

12.84

Usunięcie zmiany twardówki

12.85

Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem

12.86

Naprawa garbiaka twardówki – inna

12.87

Wzmocnienie twardówki przeszczepem

12.88

Wzmocnienie twardówki – inne

12.89

Operacje twardówki – inne

12.91

Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka

12.921

Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka

12.922

Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka

12.923

Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka

12.93

Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka

12.97

Operacje tęczówki – inne

12.98

Operacje ciałka rzęskowego – inne

12.99

Operacje komory przedniej oka – inne

13.01

Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)

13.02

Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)

13.09

Usunięcie ciała obcego z soczewki – inne

13.191

Usunięcie zaćmy nieokreślone inaczej

13.192

Krioekstrakcja soczewki

13.193

Usunięcie zaćmy przez odessanie

13.194

Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej

13.2

Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki

13.3

Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie

13.42

Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego

13.49

Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy – inne

13.51

Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego

13.59

Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki – inne

13.64

Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)

13.65

Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)

13.66

Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie

13.69

Usunięcie zaćmy – inne

13.71

Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)

13.72

Wtórne wszczepienie soczewki

13.79

Wprowadzenie sztucznej soczewki – inne

13.8

Usunięcie wszczepionej soczewki

13.9

Inne operacje soczewki

14.01

Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)

14.02

Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)

14.09

Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka – inne

14.11

Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego

14.19

Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka – inne

14.22

Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – krioterapia

14.24

Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki

14.25

Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki – inna

14.29

Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki – inne

14.31

Rozerwanie siatkówki – leczenie diatermią

14.32

Rozerwanie siatkówki – leczenie krioterapią

14.34

Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)

14.35

Rozerwanie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne

14.39

Rozerwanie siatkówki – leczenie – inne

14.41

Klamrowanie twardówki z wszczepem

14.491

Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną

14.492

Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki

14.493

Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego

14.51

Odwarstwienie siatkówki – leczenie diatermią

14.52

Odwarstwienie siatkówki – leczenie krioterapią

14.53

Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (xenon)

14.54

Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją (laser)

14.55

Odwarstwienie siatkówki – leczenie fotokoagulacją – inne

14.59

Odwarstwienie siatkówki – leczenie – inne

14.711

Technika „open sky”

14.712

Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą

14.721

Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki

14.73

Mechaniczna witrektomia – dostęp przedni

14.74

Mechaniczna witrektomia – inne

14.75

Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego

14.79

Ciało szkliste – operacje – inne

14.9

Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka – inne

15.01

Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna

15.11

Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego

15.12

Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego

15.13

Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego

15.19

Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje – inne

15.21

Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego

15.22

Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego

15.29

Operacje jednego mięśnia okoruchowego – inne

15.3

Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek

15.4

Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek – inne

15.5

Przesunięcie mięśni okoruchowych

15.6

Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym

15.7

Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego

15.9

Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych – inne

16.011

Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego

16.02

Nacięcie oczodołu z wszczepem

16.09

Nacięcie oczodołu – inne

16.1

Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka – inne

16.22

Diagnostyczna aspiracja oczodołu

16.23

Biopsja gałki ocznej i oczodołu

16.31

Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy

16.39

Inne wytrzewienie gałki ocznej

16.41

Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni

16.42

Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem

16.49

Inna enukleacja gałki ocznej

16.51

Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur

16.52

Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości

16.59

Wytrzewienie gałki ocznej – inne

16.61

Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu

16.62

Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu

16.63

Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem

16.64

Kontrola oczodołu po enukleacji – inna

16.65

Wtórny wszczep po wytrzewieniu oczodołu

16.69

Zabiegi po usunięciu gałki ocznej – inne

16.71

Usunięcie wszczepu z oczodołu

16.72

Usunięcie wszczepu gałki ocznej

16.81

Zaopatrzenie rany oczodołu

16.821

Zabieg naprawczy wielu struktur oka

16.829

Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej – inne

16.89

Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu – inne

16.92

Wycięcie zmiany oczodołu

16.93

Wycięcie zmiany oka – inne struktury

16.94

Osteoplastyka oczodołu

16.95

Dekompresja oczodołu

16.96

Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu

16.98

Operacje oczodołu – inne

16.99

Operacje gałki ocznej – inne

18.02

Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego

18.09

Nacięcie ucha zewnętrznego – inne

18.12

Biopsja ucha zewnętrznego

18.19

Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego – inne

18.21

Przetoka przeduszna – wycięcie

18.291

Przyżeganie ucha zewnętrznego

18.293

Kriochirurgia ucha zewnętrznego

18.294

Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego

18.295

Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego

18.296

Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego

18.297

Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego

18.298

Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych

18.299

Częściowe wycięcie małżowiny usznej

18.31

Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego

18.32

Amputacja ucha zewnętrznego

18.39

Wycięcie ucha zewnętrznego – inne

18.4

Szycie rany ucha zewnętrznego

18.61

Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego

18.62

Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej

18.63

Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry

18.711

Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej

18.712

Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego

18.713

Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej

18.72

Przyszycie amputowanego ucha

18.791

Otoplastyka – nieokreślona inaczej

18.792

Przeszczep skóry zamałżowinowy

18.9

Operacje ucha zewnętrznego – inne

19.01

Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek

19.02

Powtórna mobilizacja strzemiączka

19.03

Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona

19.09

Inna mobilizacja strzemiączka

19.111

Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka

19.112

Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka

19.19

Inne wycięcie strzemiączka

19.21

Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka

19.29

Rewizja po wycięciu strzemiączka – inna

19.31

Wycięcie kowadełka – nieokreślone inaczej

19.33

Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych – II etap

19.34

Ossikuloplastyka

19.35

Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej

19.41

Nadbębenkowa plastyka

19.42

Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia/ kauteryzacji

19.43

Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu

19.44

Tympanoplastyka

19.6

Rewizja po tympanoplastyce

19.91

Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego

19.92

Mioplastyka wyrostka sutkowatego

19.93

Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej

20.01

Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego

20.091

Aspirowanie ucha środkowego – nieokreślone inaczej

20.099

Nacięcie błony bębenkowej – inne

20.1

Usunięcie rurki tympanostomijnej

20.21

Otwarcie wyrostka sutkowatego

20.22

Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej

20.231

Attykotomia

20.232

Otwarcie jamy bębenkowej

20.233

Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej

20.32

Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego

20.399

Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego – inne

20.41

Antromastoidektomia

20.42

Mastoidektomia radykalna

20.491

Attykoantrostomia

20.492

Mastoidektomia – nieokreślona inaczej

20.493

Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia

20.51

Wycięcie zmiany ucha środkowego

20.591

Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej

20.592

Wycięcie jamy bębenkowej

20.611

Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego

20.612

Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego

20.613

Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego

20.62

Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego

20.71

Wytworzenie przetoki endolimfatycznej

20.721

Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego

20.722

Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych

20.723

Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka

20.791

Odbarczenie błędnika

20.792

Drenaż ucha wewnętrznego

20.793

Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka

20.794

Wytworzenie przetoki błędnika

20.795

Nacięcie woreczka przedsionka

20.796

Wycięcie błędnika przezbębenkowo

20.797

Otwarcie błędnika kostnego

20.798

Drenaż perylimfatyczny

20.81

Kateteryzacja trąbki Eustachiusza

20.82

Przedmuchanie trąbki Eustachiusza

20.83

Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza

20.84

Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza

20.85

Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera

20.91

Tympanosympatektomia

20.92

Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego

20.931

Zamknięcie przetoki okienka owalnego

20.932

Zamknięcie przetoki perylimfatycznej

20.933

Zamknięcie przetoki okienka okrągłego

20.94

Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej

20.951

Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne

20.96

Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka – nieokreślone inaczej

20.97

Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka

20.98

Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka

20.991

Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego

20.992

Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego

20.993

Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego

20.994

Wymiana elektronicznych protez słuchu – procesora mowy

21.01

Przednia tamponada nosa przy krwotoku

21.02

Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku

21.03

Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada

21.04

Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa

21.05

Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa

21.06

Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa

21.07

Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa

21.11

Nacięcie chrząstki nosa

21.12

Nacięcie skóry nosa

21.13

Nacięcie przegrody nosowej

21.14

Drenaż ropnia przegrody nosa

21.15

Nacięcie małżowiny nosa – (konchotomia) częściowa podśluzówkowa

21.18

Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa

21.22

Biopsja nosa

21.293

Rinoskopia tylna

21.30

Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa – nieokreślone inaczej

21.311

Wycięcie polipa nosa

21.32

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa

21.38

Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa

21.4

Resekcja nosa

21.5

Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej

21.61

Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)

21.69

Wycięcie małżowiny nosa – inne

21.71

Zamknięte nastawienie złamania nosa

21.72

Otwarte nastawienie złamania nosa

21.81

Szycie rany nosa

21.821

Wycięcie przetoki nosowo-wargowej

21.822

Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej

21.823

Wycięcie przetoki nosowo-ustnej

21.831

Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia

21.832

Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła

21.841

Plastyka przegrody nosowej

21.842

Plastyka skośnego nosa

21.851

Powiększenie nosa przeszczepem

21.852

Powiększenie nosa sztucznym wszczepem

21.861

Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi

21.862

Plastyka koniuszka nosa

21.87

Endoskopowa plastyka przegrody nosa

21.881

Zmiażdżenie przegrody nosowej

21.882

Zamknięcie perforacji przegrody

21.891

Przyszycie amputowanego nosa

21.892

Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa

21.893

Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego

21.899

Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) – inne

21.91

Uwolnienie zrostów nosowych

21.92

Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa

21.98

Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych

22.00

Aspiracja/ płukanie zatok nosa – inne

22.01

Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja

22.02

Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście

22.11

Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa

22.12

Otwarta biopsja zatoki nosa

22.18

Endoskopowa biopsja zatoki nosa

22.191

Endoskopia zatok nosa bez biopsji

22.2

Antrotomia przeznosowa

22.311

Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc'a

22.391

Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a

22.41

Otwarcie zatoki czołowej

22.421

Wycięcie zmiany zatoki czołowej

22.422

Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową

22.51

Otwarcie komórek sitowych

22.52

Otwarcie zatoki klinowej

22.53

Otwarcie wielu zatok nosa

22.58

Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa

22.59

Otwarcie zatoki nosa – inne

22.61

Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a

22.62

Wycięcie zmiany zatoki szczękowej – z innego dostępu

22.63

Wycięcie komórek sitowych

22.64

Usunięcie zatoki klinowej

22.69

Wycięcie zatoki nosa – inne

22.71

Zamknięcie przetoki zatoki nosa

22.791

Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego

22.792

Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej

22.91

Wyłonienie zatoki szczękowej

22.92

Wytworzenie przetoki zatoki

23.1703

Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni

23.1704

Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego

23.1705

Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

23.1706

Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych

23.1707

Operacyjne – usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych

23.1808

Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

23.2201

Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy

23.2202

Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy

23.2203

Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub strzałkowego złamania szczęki

23.2204

Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy

23.2210

Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

23.2211

Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy

24.11

Biopsja dziąsła

24.12

Biopsja wyrostka zębodołowego

24.21

Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich

24.29

Plastyka dziąsła – inna

24.31

Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła

24.32

Szycie rozerwanego dziąsła

24.39

Operacje dziąsła – inne

24.4

Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy

24.511

Plastyka wyrostka zębodołowego – przykorzeniowa

24.512

Plastyka wyrostka zębodołowego – przezprzegrodowa

24.513

Plastyka wyrostka zębodołowego – radykalna

24.514

Plastyka wyrostka zębodołowego – prosta

24.515

Obustronna plastyka wyrostka zębodołowego – z użyciem przeszczepu lub wszczepu

24.516

Jednostronna plastyka wyrostka zębodołowego – z użyciem przeszczepu lub wszczepu

25.01

Zamknięta (igłowa) biopsja języka

25.02

Otwarta biopsja języka

25.1

Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka

25.2

Częściowe wycięcie języka

25.3

Całkowite usunięcie języka

25.4

Radykalne usunięcie języka

25.51

Szycie rany języka

25.591

Podwieszenie języka na powięzi

25.592

Przyszycie języka do wargi

25.593

Przeszczep śluzówki lub skóry na język

25.91

Podcięcie wędzidełka języka

25.92

Wycięcie wędzidełka języka

25.93

Usunięcie zrostów języka

25.94

Nacięcia języka – inne

25.99

Operacje języka – inne

26.0

Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego

26.11

Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu

26.12

Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu

26.21

Marsupializacja torbieli ślinianki

26.29

Wycięcie zmiany ślinianki – inne

26.31

Częściowe wycięcie ślinianki

26.321

Wycięcie en bloc zmiany ślinianki

26.322

Radykalne usunięcie ślinianki

26.39

Wycięcie ślinianki – inne

26.41

Szycie rany ślinianki

26.42

Zamknięcie przetoki ślinowej

26.491

Fistulizacja ślinianki

26.492

Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego – inna

26.493

Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego

26.91

Sondowanie przewodu ślinowego

26.99

Operacje ślinianek – inne

27.01

Drenaż z okolicy twarzy

27.02

Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy

27.03

Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej

27.1

Nacięcie podniebienia

27.21

Biopsja kości podniebienia

27.22

Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka

27.23

Biopsja wargi

27.24

Biopsja jamy ustnej – inne

27.311

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację

27.312

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię

27.313

Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez krioterapię

27.32

Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego

27.41

Wycięcie wędzidełka wargi

27.42

Wycięcie zmiany wargi – inne

27.43

Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi

27.491

Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej

27.492

Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej

27.493

Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej

27.499

Wycięcie w zakresie jamy ustnej – inne

27.51

Szycie rany wargi

27.52

Szycie rany jamy ustnej – inne

27.53

Zamknięcie przetoki jamy ustnej

27.541

Jednoczasowa korekcja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia

27.542

Jednoczasowa korekcja jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia

27.543

Korekcja obustronnego rozszczepu wargi

27.544

Korekcja jednostronnego rozszczepu wargi

27.55

Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg

27.56

Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej – inne

27.57

Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg

27.58

Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych zniekształceń wargi i nosa

27.591

Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem

27.592

Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi

27.593

Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego – wytworzenie fałdu nosowo-wargowego

27.594

Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego przeszczepieniem nerwu lub neurotyzacją przez sąsiedni nerw

27.61

Szycie rany podniebienia

27.621

Korekcja rozszczepu podniebienia w sekwencji Robina z rotacją języka

27.622

Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny

27.631

Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego

27.632

Wtórne wydłużenie podniebienia

27.69

Operacje plastyczne podniebienia – inne

27.71

Nacięcie języczka

27.72

Wycięcie języczka

27.73

Zabiegi naprawcze języczka

27.79

Operacje języczka – inne

27.92

Nacięcia w obrębie jamy ustnej – inne

27.93

Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka

28.01

Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego

28.02

Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego

28.03

Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego

28.04

Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka

28.11

Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego

28.2

Wycięcie migdałków podniebiennych

28.3

Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

28.4

Wycięcie resztek migdałka podniebiennego

28.5

Wycięcie migdałka językowego

28.6

Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)

28.7

Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/ adenoidektomii

28.91

Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie

28.92

Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego

28.99

Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego – inne

29.0

Nacięcie gardła (faryngotomia)

29.12

Biopsja gardła

29.2

Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej

29.31

Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego

29.32

Wycięcie uchyłka gardła

29.33

Częściowa faryngektomia

29.39

Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła – inne

29.41

Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych

29.42

Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych

29.43

Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu

29.48

Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych

29.51

Szycie rany gardła

29.52

Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej

29.53

Zamknięcie przetoki gardła – inne

29.59

Operacje naprawcze w gardle – inne

29.91

Rozszerzanie gardła

29.92

Przecięcie nerwu językowo-gardłowego

29.99

Operacje w gardle – inne

30.01

Marsupializacja torbieli krtani

30.09

Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani

30.1

Wycięcie połowy krtani

30.21

Wycięcie nagłośni

30.22

Wycięcie strun głosowych

30.23

Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją

30.24

Wycięcie chrząstki krtani

30.29

Częściowa laryngektomia – inna

30.31

Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią

30.32

Wycięcie krtani i gardła

30.39

Całkowite wycięcie krtani – inne

30.41

Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią

30.49

Radykalne wycięcie krtani – inne

31.1

Tracheostomia czasowa

31.21

Tracheostomia śródpiersiowa

31.29

Inna stała tracheostomia

31.3

Inne nacięcie krtani/ tchawicy

31.43

Endoskopowa biopsja krtani

31.44

Endoskopowa biopsja tchawicy

31.45

Otwarta biopsja krtani lub tchawicy

31.48

Inne zabiegi diagnostyczne krtani

31.49

Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy

31.5

Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani

31.61

Szycie rany krtani

31.621

Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy

31.622

Usunięcie laryngostomii

31.64

Zaopatrzenie złamania krtani

31.65

Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej

31.691

Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej

31.692

Przeszczep w krtani

31.693

Przemieszczenie strun głosowych

31.71

Szycie rany tchawicy

31.72

Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy

31.731

Wycięcie przetoki tchawiczo-przełykowej

31.739

Zamknięcie przetoki tchawicy – inne

31.75

Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani

31.791

Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej

31.799

Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy – inne

31.91

Przecięcie nerwu krtaniowego

31.92

Usunięcie zrostów tchawicy lub krtani

31.93

Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej

31.94

Wstrzyknięcie dotchawicze leków

31.95

Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej

31.96

Podanie lecznicze surfaktantu

31.981

Rozszerzenie krtani

31.982

Przecięcie wrodzonej błony krtani

31.983

Usunięcie „kila” wewnątrzkrtaniowego

31.984

Wymiana protezy głosowej

31.99

Inne zabiegi tchawicy

32.01

Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela

32.09

Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela

32.1

Inne wycięcia oskrzela

32.21

Plikacja pęcherza rozedmowego

32.291

Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej

32.292

Klinowe wycięcie płuca

32.3

Segmentowa resekcja płuca

32.41

Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata

32.49

Lobektomia – inna

32.52

Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia

32.59

Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej

32.6

Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej

32.9

Inne wycięcia płuc

33.0

Nacięcie oskrzela

33.1

Nacięcie płuca

33.21

Bronchoskopia przez przetokę

33.22

Bronchoskopia fiberoskopowa

33.231

Bronchoskopia autofluorescencyjna

33.232

Bronchoskopia interwencyjna

33.239

Bronchoskopia – inna

33.24

Endoskopowa biopsja oskrzela

33.25

Otwarta biopsja oskrzela

33.26

Przezskórna igłowa biopsja płuca

33.271

Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii

33.272

Przezoskrzelowa biopsja płuca

33.273

Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną

33.28

Otwarta biopsja płuca

33.34

Torakoplastyka

33.41

Szycie rany oskrzela

33.421

Zamknięcie bronchostomii

33.422

Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej

33.423

Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej

33.424

Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej

33.43

Zamknięcie rany płuca

33.48

Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli – inne

33.49

Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca – inne

33.92

Podwiązanie oskrzela

33.98

Inne operacje na oskrzelu

33.99

Operacje płuc – inne

34.01

Nacięcie ściany klatki piersiowej

34.02

Torakotomia zwiadowcza

34.03

Retorakotomia przez ranę operacyjną

34.041

Drenaż jamy opłucnowej

34.042

Zamknięty drenaż klatki piersiowej

34.043

Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)

34.093

Otwarty drenaż klatki piersiowej

34.1

Nacięcie śródpiersia

34.21

Torakoskopia przezopłucnowa

34.22

Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)

34.24

Biopsja opłucnej

34.26

Otwarta biopsja śródpiersia

34.29

Zabiegi diagnostyczne śródpiersia – inne

34.3

Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia

34.4

Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)

34.51

Dekortykacja płuca

34.59

Inne wycięcia opłucnej

34.6

Skaryfikacja opłucnej

34.71

Szycie rany ściany klatki piersiowej

34.72

Zamknięcie torakostomii

34.731

Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej

34.732

Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej

34.733

Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej

34.741

Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem

34.742

Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem

34.79

Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej – inne

34.81

Wycięcie zmiany lub tkanki przepony

34.82

Szycie rany przepony

34.831

Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej

34.832

Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej

34.833

Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej

34.84

Inne zabiegi naprawcze przepony

34.89

Operacje przepony – inne

34.921

Pleurodeza środkiem chemicznym

34.922

Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny

34.923

Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej

35.01

Zamknięta walwulotomia aortalna

35.02

Zamknięta walwulotomia mitralna

35.03

Zamknięta walwulotomia płucna

35.04

Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej

35.09

Zamknięta walwulotomia – inna zastawka

35.21124)

Wymiana zastawki aortalnej – autograft

35.21224)

Wymiana zastawki aortalnej – heterograft

35.21324)

Wymiana zastawki aortalnej – homograft

35.22124)

Wymiana zastawki aortalnej – sztuczna (częściowa)

35.22224)

Wymiana zastawki aortalnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.22324)

Wymiana zastawki aortalnej – BNO

35.23124)

Wymiana zastawki mitralnej – autograft

35.23224)

Wymiana zastawki mitralnej – heterograft

35.23324)

Wymiana zastawki mitralnej – homograft

35.24124)

Wymiana zastawki mitralnej – sztuczna (częściowa)

35.24224)

Wymiana zastawki mitralnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.24324)

Wymiana zastawki mitralnej – BNO

35.25124)

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – autograft

35.25224)

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – heterograft

35.25324)

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – homograft

35.26124)

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – sztuczna (częściowa)

35.26224)

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – (syntetyczna) (całkowita)

35.26324)

Wymiana zastawki tętnicy płucnej – BNO

35.27124)

Wymiana zastawki trójdzielnej – autograft

35.27224)

Wymiana zastawki trójdzielnej – heterograft

35.27324)

Wymiana zastawki trójdzielnej – homograft

35.28124)

Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka sztuczna

35.28224)

Wymiana zastawki mitralnej – częściowa zastawka syntetyczna

35.28324)

Wymiana zastawki mitralnej – całkowita zastawka sztuczna

35.29124)

Wymiana zastawki serca z przeszczepem tkankowym

35.29224)

Wymiana zastawki serca z zastawką sztuczną

35.391

Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy

35.411

Zabieg Rashkinda

35.412

Balonowa septostomia przedsionka

35.421

Operacja Blalock-Hanlon

35.521

Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)

35.59

Zamknięcie ubytku przegrody serca/ materiał sztuczny – inne

35.711

Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego

35.712

Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego

35.713

Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum

35.721

Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego

35.722

Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej

35.723

Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego

35.724

Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej

35.731

Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego

35.732

Zamknięcie ubytku typu ostium primum

35.733

Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym

35.79

Zamknięcie ubytku przegrody serca – inne

35.951

Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca

35.952

Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca

35.953

Powtórne wszycie zastawki serca

35.961

Przezskórna balonowa walwuloplastyka

35.971

Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali

35.972

Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera

35.973

Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla – operacja otwarta

35.99

Inne operacje zastawek serca

36.031

Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką

36.032

Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką

36.04

Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej

36.061

Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent niepowlekany

36.062

Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent powlekany

36.063

Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent pokrywany, np. heparyną

36.064

Wprowadzenie stentu(ów) nieuwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego – stent wewnątrznaczyniowy

36.065

Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej

36.07

Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej

36.091

Angioplastyka wieńcowa nieokreślona inaczej

36.101

Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/ sztucznej wstawki naczyniowej/ żyły jako wstawki naczyniowej

36.109

Inna rewaskularyzacja serca

36.11

Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)

36.12

Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)

36.13

Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)

36.14

Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych)

36.15

Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna – tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)

36.16

Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna – tętnice wieńcowe (dwa naczynia)

36.17

Pomost brzuszno-wieńcowy

36.19

Pomosty dla rewaskularyzacji serca – inne

36.21

Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego

36.22

Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego

36.231

Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego

36.232

Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory

36.233

Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory

36.31

Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta

36.321

Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja

36.322

Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową

36.391

Abrazja osierdzia

36.392

Przyszycie sieci do serca

36.394

Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca

36.395

Przeszczep sieci większej do mięśnia serca

36.396

Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca

36.91

Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej

36.92

Eksploracja tętnicy wieńcowej

36.93

Nacięcie tętnicy wieńcowej

36.94

Podwiązanie tętnicy wieńcowej

36.95

Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej

36.96

Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej

36.97

Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych

37.0

Perikardiocenteza

37.111

Nacięcie przedsionka

37.112

Nacięcie wsierdzia

37.113

Nacięcie mięśnia sercowego

37.114

Nacięcie komory serca

37.121

Wytworzenie okienka osierdziowego

37.122

Perikardioza

37.123

Perikardiotomia

37.19

Nacięcie serca – inne

37.21

Cewnikowanie prawego serca

37.22

Cewnikowanie lewego serca

37.23

Cewnikowanie lewego i prawego serca

37.25

Biopsja serca

37.261

Badania elektrofizjologiczne [EPS]

37.262

Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)

37.272

Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D

37.281

Echokardiografia jam serca

37.311

Wycięcie zrostów osierdzia

37.312

Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia

37.341

Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną

37.342

Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik

37.34325)

Ablacja wideotorakoskopowa

37.411

Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)

37.412

Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca

37.413

Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca

37.4901

Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka w prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych u pacjentów z migotaniem przedsionków

37.4998

Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia

37.4999

Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia

37.61

Wszczepienie balona pulsacyjnego

37.65

Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce

37.661

System wspomagający serce, pompa poprzeczna

37.662

Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)

37.663

Pulsacyjny system wspomagający serce

37.664

Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD)

37.665

System wspomagający serce, obrotowa pompa

37.666

Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nieokreślone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca

37.667

Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce

37.67

Wszczepienie systemu stymulującego serce

37.68

Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce

37.72

Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie

37.73

Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie

37.751

Wymiana elektrody

37.752

Zmiana pozycji elektrody

37.753

Rewizja elektrody z naprawą lub bez

37.761

Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych

37.771

Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową

37.772

Usunięcie przezżylnej elektrody przezskórne

37.78

Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca

37.793

Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca

37.80

Wprowadzenie stałego rozrusznika serca – inne

37.82

Wszczepienie rozrusznika jednojamowego

37.83

Wszczepienie rozrusznika dwujamowego

37.86

Wymiana rozrusznika jednojamowego

37.87

Wymiana rozrusznika dwujamowego

37.892

Naprawa rozrusznika

37.893

Usunięcie urządzenia do resynchronizacji komór serca, bez wymiany

37.91

Bezpośredni masaż serca

37.92

Wstrzyknięcie leku do serca

37.941

Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego

37.942

Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego

37.943

Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego

37.944

Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego

37.94726)

Wszczepienie całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

37.94826)

Wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora

37.971

Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – jednojamowego

37.972

Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] – dwujamowego

37.973

Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]

37.992

Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany

37.993

Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany

37.994

Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)

38.011

Embolektomia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.012

Embolektomia – naczyń głowy/ szyi – inna; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej

38.013

Embolektomia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.014

Embolektomia – aorty

38.015

Embolektomia – Naczyń klatki piersiowej – inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne

38.016

Embolektomia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.018

Embolektomia – tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych

38.020

Trombektomia – miejsce nieokreślone

38.021

Trombektomia – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych)

38.022

Trombektomia – naczyń głowy/szyi – inna; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.023

Trombektomia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.025

Trombektomia – naczyń klatki piersiowej – inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej

38.027

Trombektomia – żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej

38.029

Trombektomia – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.111

Endarterektomia z embolektomią – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.112

Endarterektomia z embolektomią – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.113

Endarterektomia z embolektomią – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.119

Endarterektomia z embolektomią – naczyń klatki piersiowej – inna; naczynia podobojczykowe

38.120

Endarterektomia z łatką naczyniową – miejsce nieokreślone

38.121

Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.122

Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej

38.123

Endarterektomia z łatką naczyniową – Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.124

Endarterektomia z łatką naczyniową – aorty

38.125

Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnicy płucnej

38.126

Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.128

Endarterektomia z łatką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.129

Endarterektomia z łatką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe

38.130

Endarterektomia z czasowym by-passem – miejsce nieokreślone

38.131

Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.132

Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej

38.133

Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.134

Endarterektomia z czasowym by-passem – aorty

38.135

Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnicy płucnej

38.136

Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.138

Endarterektomia z czasowym by-passem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.139

Endarterektomia z czasowym by-passem – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe

38.140

Endarterektomia z trombektomią – miejsce nieokreślone

38.141

Endarterektomia z trombektomią – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.142

Endarterektomia z trombektomią – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.143

Endarterektomia z trombektomią – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.146

Endarterektomia z trombektomią – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.148

Endarterektomia z trombektomią – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.149

Endarterektomia z trombektomią – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe

38.310

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – miejsce nieokreślone

38.311

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.312

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.313

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.314

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – aorty

38.315

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.316

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.317

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.318

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.319

Wycięcie/ zespolenie naczynia – inne – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.320

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – miejsce nieokreślone

38.321

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.322

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.323

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.324

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – aorty

38.325

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.326

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.327

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.328

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.329

Wycięcie tętniaka z zespoleniem – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.330

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – miejsce nieokreślone

38.331

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.332

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.333

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.334

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – aorty

38.335

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)

38.336

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.337

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.338

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.339

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.410

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – miejsce nieokreślone

38.411

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.412

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.413

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.414

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – aorty

38.415

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.416

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.417

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.418

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.419

Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.420

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – miejsce nieokreślone

38.421

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.422

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej

38.423

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.424

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – aorty

38.425

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne

38.426

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych

38.428

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.429

Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.430

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – miejsce nieokreślone

38.431

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.432

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnejzewnętrznej/wewnętrznej

38.433

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.434

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – aorty

38.435

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.436

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.437

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.438

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.439

Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.50

Podwiązanie i wycięcie żylaków – miejsce nieokreślone

38.591

Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (udowe)

38.592

Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (podkolanowe)

38.593

Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (piszczelowe)

38.594

Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)

38.595

Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)

38.596

Podwiązanie i wycięcie żylaków – żył kończyny dolnej (przeszywające)

38.62

Inne wycięcie naczynia – naczyń głowy/ szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej

38.63

Inne wycięcie naczynia – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.64

Inne wycięcie naczynia – aorty brzusznej

38.65

Inne wycięcie naczynia – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.66

Inne wycięcie naczynia – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.67

Inne wycięcie naczynia – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.68

Inne wycięcie naczynia – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.691

Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (udowa)

38.692

Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (podkolanowa)

38.693

Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (piszczelowa)

38.694

Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)

38.695

Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)

38.696

Inne wycięcie naczynia – żył kończyny dolnej (przeszywające)

38.711

Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej

38.712

Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej

38.713

Usunięcie filtra z żyły głównej

38.72

Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej

38.73

Plikacja żyły głównej

38.810

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone

38.811

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.812

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.813

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.814

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – aorty

38.815

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.816

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.817

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.818

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.819

Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.820

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone

38.821

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.822

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej

38.823

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.824

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – aorty

38.825

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.826

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.827

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.828

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.829

Rozdzielenie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.830

Podwiązanie naczynia krwionośnego – miejsce nieokreślone

38.831

Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.832

Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej

38.833

Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.834

Podwiązanie naczynia krwionośnego – aorty

38.835

Podwiązanie naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.836

Podwiązanie naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.837

Podwiązanie naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.838

Podwiązanie naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.839

Podwiązanie naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.841

Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej

38.842

Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń głowy/szyi – inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej

38.843

Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych

38.844

Okluzja naczynia krwionośnego – aorty

38.845

Okluzja naczynia krwionośnego – naczyń klatki piersiowej – inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna

38.846

Okluzja naczynia krwionośnego – tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe

38.847

Okluzja naczynia krwionośnego – żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna

38.848

Okluzja naczynia krwionośnego – tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe

38.849

Okluzja naczynia krwionośnego – żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe

38.91

Cewnikowanie tętnic

38.92

Cewnikowanie żyły pępkowej

38.93

Cewnikowanie żył – inne

38.94

Wenesekcja

38.951

Założenie cewnika czasowego do dializy

38.952

Założenie cewnika permanentnego do dializy

39.11

Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną

39.14

Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)

39.221

Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna

39.222

Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna

39.223

Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa

39.231

Pomost podobojczykowo-szyjny

39.232

Pomost podobojczykowo-podobojczykowy

39.233

Pomost szyjno-szyjny

39.234

Zespolenie podobojczykowo-szyjne

39.239

Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej – inne

39.24

Pomost aorta-tętnica nerkowa

39.251

Pomost aortalno-biodrowy

39.252

Pomost aortalno-udowy

39.253

Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej

39.254

Pomost aortalno-podkolanowy

39.255

Pomost biodrowo-udowy

39.256

Pomost aortalno-dwubiodrowy

39.257

Pomost aortalno-dwuudowy

39.261

Pomost aortalno-trzewny

39.262

Pomost aorta – tętnica krezkowa górna

39.263

Pomost tętnica wątrobowa – tętnica biodrowa wspólna – tętnica nerkowa

39.264

Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem – inne

39.271

Zespolenie dla dializy nerkowej

39.272

Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu

39.273

Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych

39.274

Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu

39.275

Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych

39.276

Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu

39.279

Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo-żylnej dla dializy nerkowej – inne

39.28

Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy

39.291

Pomost pachowo-ramienny

39.292

Pomost pachowo-udowy powierzchowny

39.293

Pomost ramienno-ramienny

39.294

Pomost udowo-udowy

39.295

Pomost udowo-strzałkowy

39.296

Pomost udowo-podkolanowy

39.297

Pomost udowo-piszczelowy

39.298

Pomost podkolanowo-podkolanowy

39.299

Pomost naczyniowy – inne

39.31

Szycie tętnicy

39.32

Szycie żyły

39.39

Szycie naczynia krwionośnego – inne

39.41

Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej

39.421

Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku

39.422

Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca

39.423

Kaniula tętniczo-żylna

39.424

Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki

39.425

Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej

39.426

Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej

39.427

Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej

39.43

Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy

39.491

Usunięcie zakrzepu z wszczepu

39.492

Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała

39.493

Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała

39.494

Rewizja zespolenia naczyniowego – naczyń obwodowych

39.495

Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego – naczyń obwodowych

39.496

Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała

39.497

Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych

39.500

Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna

39.501

Przezskórna angioplastyka (PTA) – aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych

39.502

Przezskórna angioplastyka (PTA) – tętnic goleni

39.503

Przezskórna angioplastyka (PTA) – tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)

39.504

Przezskórna angioplastyka (PTA) – naczynia kończyn górnych

39.505

Przezskórna angioplastyka (PTA) – krioplastyka balonowa

39.506

Przezskórna angioplastyka [PTA] – plastyka balonem tnącym

39.507

Aterektomia – aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych

39.508

Aterektomia tętnic goleni

39.509

Aterektomia innych tętnic

39.51

Klipsowanie tętniaka

39.521

Wykrzepienie tętniaka

39.522

Elektrokoagulacja tętniaka

39.523

Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia

39.524

Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym

39.525

Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie

39.526

Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi

39.527

Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie

39.528

Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym

39.529

Zabiegi naprawcze tętniaka – inne

39.535

Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym

39.536

Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi

39.539

Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi – inne

39.541

Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej

39.56

Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa

39.57

Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego

39.58

Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka – inna

39.591

Operacja okienka aortalno-płucnego

39.592

Plastyka tętnicy – inna

39.593

Wytworzenie zastawki żyły obwodowej

39.594

Plikacja żyły obwodowej

39.595

Reimplantacja tętnicy

39.61127)

Sztuczne płucoserce

39.61227)

Pomost sercowo-płucny

39.61327)

Oksygenator

39.65

Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)

39.6628)

Przezskórne krążenie pozaustrojowe

39.711

Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu

39.712

Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej – wszczepienie stentu

39.713

Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu

39.714

Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej – wszczepienie stentu

39.721

Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral

39.722

Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych

39.723

Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji

39.724

Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok – inne

39.731

Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – tętniak aorty

39.732

Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – rozwarstwienie aorty

39.733

Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – uraz aorty

39.739

Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej – inna przyczyna

39.751

Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – mechaniczne systemy udrażniania naczyń

39.752

Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe – laserowe udrażnianie naczyń

39.81

Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego

39.82

Odnerwienie kłębka aortalnego

39.83

Odnerwienie kłębka szyjnego

39.84

Glomektomia

39.85

Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego

39.86

Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego

39.904

Wszczepienie stentu(ów) nieuwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – stent wchłanialny

39.905

Wszczepienie stentu(ów) nieuwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej – proteza naczyniowa

39.911

Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw

39.912

Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy

39.93

Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego

39.94

Wymiana kaniuli naczynie do naczynia

39.951

Hemodializa

39.952

Ciągłe leczenie nerkozastępcze

39.953

Hemoperfuzja

39.958

Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii

39.974

Miejscowa perfuzja kończyny dolnej

39.976

Miejscowa perfuzja kończyny górnej

39.991

Embolizacja narządowa bez użycia leków

39.992

Chemoembolizacja narządowa

39.994

Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego

39.995

Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego

39.999

Zabiegi naczyniowe – inne

40.0

Nacięcie tkanki limfatycznej

40.10

Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)

40.11

Biopsja układu limfatycznego

40.12

Wycięcie węzła wartowniczego

40.19

Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego – inne

40.21

Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego

40.22

Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej

40.23

Wycięcie pachowego węzła chłonnego

40.24

Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego

40.291

Wycięcie torbieli limfatycznej

40.292

Wycięcie naczyniaka limfatycznego

40.293

Proste wycięcie węzła chłonnego

40.31

Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych

40.32

Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej

40.41

Jednostronna radykalna dissekcja szyi

40.42

Obustronna radykalna dissekcja szyi

40.43

Inna radykalna dissekcja szyi

40.49

Radykalna dissekcja szyi – inne

40.51

Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych

40.52

Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych

40.53

Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych

40.54

Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych

40.59

Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych – inne

40.61

Kaniulowanie przewodu piersiowego

40.62

Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego

40.63

Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego

40.64

Podwiązanie przewodu piersiowego

40.69

Operacje przewodu piersiowego – inne

40.91

Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych

40.92

Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych

40.93

Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych

40.94

Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych

40.95

Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych

40.96

Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych

40.97

Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych

40.98

Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny – inna

41.01

Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku

41.021

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku

41.022

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku

41.023

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku

41.024

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku

41.031

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku

41.032

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku

41.033

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku

41.034

Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku

41.04