REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 366

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 26 lutego 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 2b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r." zastępuje się wyrazami "Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r.";

2) w § 1a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I-III. Przepisy ust. 2 i § 2 ust. 3f, 3fa i 3k stosuje się odpowiednio.";

3) w § 2 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w ust. 1, może udostępnić pomieszczenia odpowiednio w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.";

4) w § 2a we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a";

5) w § 2b:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej w ten sposób, że zajęcia edukacyjne ogólnokształcące i zajęcia edukacyjne artystyczne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4.",

b) w ust. 3 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a",

c) w ust. 4 wyrazy "ust. 1" zastępuje się wyrazami "ust. 1 i 1a",

d) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

"8. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w ust. 1, może udostępnić pomieszczenia odpowiednio w szkole lub placówce w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202 i 283.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-02-26
  • Data wejścia w życie: 2021-03-01
  • Data obowiązywania: 2021-03-01
  • Dokument traci ważność: 2021-03-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA