REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 448

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 11 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w § 2b w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r." zastępuje się wyrazami "Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r.";

2) w § 1a:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. na obszarze województw lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych w zakresie klas I-III.",

b) w ust. 2 w pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) szkół podstawowych specjalnych w zakresie klas I-III, o których mowa w ust. 1a, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej";

3) w § 2:

a) w ust. 3a wyrazy "ust. 3f pkt 1 i § 1a ust. 2 i 3, a także zajęć i praktyk, o których mowa odpowiednio w ust. 3h i 3j-3jb" zastępuje się wyrazami "ust. 3ba pkt 1, ust. 3f pkt 1 i § 1a ust. 2 i 3, a także zajęć i praktyk, o których mowa odpowiednio w ust. 3h i 3j-3jc",

b) po ust. 3b dodaje się ust. 3ba i 3bb w brzmieniu:

"3ba. Ograniczenie funkcjonowania szkół podstawowych w zakresie klas I-III, o którym mowa w § 1a ust. 1a, polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3a, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 3b

- chyba że nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1.

3bb. Dyrektor szkoły podstawowej, o której mowa w § 1a ust. 1a, ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 3ba, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 3ba pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 3ba pkt 2.",

c) w ust. 3f wyrazy "szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz" zastępuje się wyrazami "szkół podstawowych w zakresie klas I-III, o których mowa w § 1a ust. 1a, szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII i",

d) w ust. 3fa wyrazy "szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII oraz" zastępuje się wyrazami "szkół podstawowych w zakresie klas I-III, o których mowa w § 1a ust. 1a, szkół podstawowych w zakresie klas IV-VIII i",

e) po ust. 3jb dodaje się ust. 3jc w brzmieniu:

"3jc. W przypadku szkół policealnych prowadzących kształcenie w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia, praktyki zawodowe mogą być realizowane w miejscu ich prowadzenia, o ile w podmiocie przyjmującym uczniów na te praktyki nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów. Przepisów ust. 3h i 3i nie stosuje się.",

f) w ust. 3k po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) szkół podstawowych w zakresie klas I-III: sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego, o których mowa w § 1a ust. 1a,";

4) w § 2b:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. na obszarze województw lubuskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego ogranicza się również funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej.",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I-III szkoły podstawowej, o którym mowa w ust. 1a, polega na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że:

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 3, lub w inny sposób, o którym mowa w ust. 4

- chyba że nastąpiło ograniczenie zgodnie z § 1 ust. 1.

1c. Dyrektor szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, o której mowa w ust. 1a, ustala harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 1b, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia zarówno w sposób określony w ust. 1b pkt 1, jak i w sposób określony w ust. 1b pkt 2.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283 i 366.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-12
  • Data wejścia w życie: 2021-03-15
  • Data obowiązywania: 2021-03-15
  • Dokument traci ważność: 2021-03-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA