Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 2548, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) Sąd Apelacyjny w Katowicach - obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Rybniku i Sosnowcu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;";

2) w § 2 w pkt 3:

a) lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) Sąd Okręgowy w Częstochowie - obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Częstochowie, Lublińcu i Myszkowie oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,",

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) Sąd Okręgowy w Katowicach - obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych: w Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Tychach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, a także sprawy własności intelektualnej oraz sprawy z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych,",

c) w lit. e średnik na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) Sąd Okręgowy w Sosnowcu - obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Zawierciu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;";

3) w § 3:

a) w pkt 4 uchyla się lit. d,

b) w pkt 11 uchyla się lit. a, d, e i l,

c) po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:

"33a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla miast: Będzin, Czeladź i Wojkowice oraz gmin Bobrowniki i Psary oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - dla miast Dąbrowa Górnicza i Sławków oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Jaworznie - dla miasta Jaworzno oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Sosnowcu - dla miasta Sosnowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Zawierciu - dla miast Poręba i Zawiercie oraz gmin: Łazy, Mierzęcice, Ogrodzieniec, Pilica, Siewierz i Żarnowiec oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 603, 1305, 1926 i 2221 oraz z 2020 r. poz. 1153, 2446 i 2463.

Dziennik Ustaw