Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 marca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia sądów okręgowych właściwych do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych (Dz. U. poz. 1150) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Sąd Okręgowy w Katowicach - do spraw z obszaru właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach, Krakowie, Nowym Sączu, Opolu, Rybniku, Sosnowcu i Tarnowie;".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Dziennik Ustaw