Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 17 marca 2021 r.

o zmianie ustawy - Prawo oświatowe

Tekst pierwotny

Art. 1. [Prawo oświatowe]

W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i 619) w art. 37:

1) w ust. 2:

a) uchyla się pkt 1,

b) w pkt 2 uchyla się lit. a;

2) w ust. 3 wyrazy "Przepisów ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c" zastępuje się wyrazami "Przepisu ust. 2 pkt 2 lit. c".

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-23
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01

Dziennik Ustaw