Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie wymaga zezwolenia, zgłoszenia albo powiadomienia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia albo powiadomienia1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) przypadki, w których wykonywanie działalności związanej z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”, nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia;

2) przypadki, w których działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, może być wykonywana na podstawie zgłoszenia;

3) przypadki, w których działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, może być wykonywana na podstawie powiadomienia;

4) graniczne wartości aktywności całkowitej i stężenia promieniotwórczego izotopów promieniotwórczych jako kryteria zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia.

§ 2. [Wykonywanie działalności niewymagającej uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia]

1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia wykonywanie działalności związanej z narażeniem:

1) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, w przypadku gdy działalność jest wykonywana z:

a) materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia lub

b) materiałami promieniotwórczymi w postaci soli potasu zawierających izotop potasu K-40, w ilości mniejszej niż 1000 kg, lub

c) materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci stałej, w ilości większej niż 1000 kg, a stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub

d) materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej, w ilości większej niż 1000 kg, a:

– stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

– dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych określonych dla osób z ogółu ludności określonych w części III załącznika nr 4 do ustawy,

– dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego;

2) polegającej na stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze o aktywności całkowitej izotopu promieniotwórczego przekraczającej graniczne wartości określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

a) urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu,

b) podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h),

c) nie występują przeszkody dla bezpiecznego postępowania z urządzeniem po zakończeniu jego stosowania, zgodnie z przepisami rozdziału 7 ustawy oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 57a ustawy,

d) na obudowie urządzenia umieszczono informację, że zawiera ono źródło promieniotwórcze oraz że stosuje się je zgodnie z instrukcją obsługi,

e) w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia są podane:

– nazwa producenta i dystrybutora oraz numer zezwolenia na produkowanie urządzenia lub obrót tym urządzeniem,

– informacja o źródle promieniotwórczym (rodzaj i aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego oraz data określenia tej aktywności),

– maksymalna wartość mocy dawki, o której mowa w lit. b,

– informacja, że stosowanie urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi nie stwarza zagrożenia i nie wymaga zezwolenia,

– sposób postępowania z urządzeniem i z zawartym w nim źródłem promieniotwórczym po zakończeniu jego użytkowania;

3) polegającej na stosowaniu lampy służącej do odtwarzania obrazu lub urządzenia elektrycznego, pracujących przy różnicy potencjałów nie większej niż 30 kilowoltów (kV) i wytwarzających promieniowanie jonizujące, w przypadku gdy podczas normalnej pracy lampy lub urządzenia elektrycznego wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tej lampy lub tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h);

4) polegającej na stosowaniu urządzenia elektrycznego wytwarzającego promieniowanie jonizujące innego niż wymienione w pkt 3, które nie jest urządzeniem radiologicznym lub urządzeniem wykorzystywanym do obrazowania pozamedycznego, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

a) urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu,

b) podczas normalnej pracy urządzenia wartość mocy dawki promieniowania jonizującego w odległości 0,1 m od jakiejkolwiek dostępnej powierzchni tego urządzenia nie przekracza 1 mikrosiwerta na godzinę (μSv/h).

2. Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, nie wymaga uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia, w przypadku gdy działalność jest wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:

1) w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych lub suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości określonych odpowiednio w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1;

2) w ilości większej niż 1000 kg, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1, a w przypadku działalności wykonywanej z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w postaci ciekłej lub gazowej dodatkowo:

a) dawki promieniowania jonizującego, jakie mogą otrzymać osoby zatrudnione w związku z wykonywaną działalnością, nie przekraczają wartości dawek granicznych dla osób z ogółu ludności określonych w części III załącznika nr 4 do ustawy oraz

b) dawka skuteczna (efektywna) spowodowana wykonywaniem działalności, jaką może otrzymać osoba z ogółu ludności, nie przekracza 10 mikrosiwertów (μSv) w ciągu roku kalendarzowego.

§ 3. [Działalność wykonywana na podstawie zgłoszenia]

1. Działalność związana z narażeniem:

1) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi:

a) w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością lub stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, ale nie więcej niż 100-krotnie,

b) w ilości większej niż 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie przekracza granicznej wartości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2) polegająca na stosowaniu urządzenia zawierającego zamknięte źródło promieniotwórcze, które nie jest źródłem wysokoaktywnym, w przypadku gdy:

a) urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki,

b) stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym,

c) urządzenie zostało zainstalowane przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na instalowanie urządzeń tego typu,

3) polegająca na stosowaniu urządzenia rentgenowskiego, które nie jest urządzeniem radiologicznym, w przypadku gdy:

a) urządzenie jest stosowane przez jednostkę organizacyjną na terenie tej jednostki,

b) stosowanie urządzenia nie wymaga zastosowania osłon stałych przed promieniowaniem jonizującym,

c) urządzenie zostało uruchomione przez jednostkę organizacyjną zgodnie z udzielonym tej jednostce zezwoleniem na uruchamianie urządzeń tego typu

– może być wykonywana na podstawie zgłoszenia.

2. Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, może być wykonywana na podstawie zgłoszenia, w przypadku gdy suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych lub suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest większa niż 1, ale nie większa niż 100.

3. Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości większej niż 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, może być wykonywana na podstawie zgłoszenia, w przypadku gdy suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest większa niż 1, a suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1.

§ 4. [Działalność wykonywana na podstawie powiadomienia]

1. Działalność związana z narażeniem:

1) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, w przypadku gdy stężenie promieniotwórcze izotopu promieniotwórczego w materiałach jądrowych, materiałach promieniotwórczych lub źródłach promieniotwórczych przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ale nie przekracza granicznej wartości stężenia promieniotwórczego izotopu promieniotwórczego określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a aktywność całkowita izotopu promieniotwórczego w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością przekracza graniczną wartość określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2) polegająca na stosowaniu mikroskopu elektronowego w przypadkach innych niż określone w § 2 ust. 1 pkt 3 lub 4

– może być wykonywana na podstawie powiadomienia.

2. Działalność związana z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, wykonywana z materiałami jądrowymi, materiałami promieniotwórczymi lub źródłami promieniotwórczymi w ilości mniejszej lub równej 1000 kg, zawierającymi różne izotopy promieniotwórcze, może być wykonywana na podstawie powiadomienia, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki:

1) suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia jest większa niż 1;

2) suma stosunków stężeń promieniotwórczych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest mniejsza lub równa 1;

3) suma stosunków aktywności całkowitych izotopów promieniotwórczych w tych materiałach lub źródłach w dowolnej chwili w związku z wykonywaną działalnością do odpowiadających im granicznych wartości określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia jest większa niż 1.

§ 5. [Ważność wydanych zezwoleń]

1. Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania zgłoszenia albo powiadomienia, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

2. Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia decyzje administracyjne o przyjęciu zgłoszenia wykonywania działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia nie wymaga uzyskania zezwolenia ani dokonania zgłoszenia, zachowują ważność.

3. Wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zaświadczenia o przyjęciu powiadomienia zachowują ważność.

§ 6. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia dotyczących:

1) wydania zezwolenia na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania zgłoszenia albo powiadomienia,

2) przyjęcia zgłoszenia wykonywania działalności związanej z narażeniem, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga powiadomienia

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. [Wniosek o wydanie zezwolenia]

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskania zezwolenia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga uzyskania zezwolenia, złożą w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia wniosek o wydanie takiego zezwolenia albo zakończą tę działalność.

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskania zezwolenia albo dokonania zgłoszenia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania zgłoszenia, dokonają w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia takiego zgłoszenia albo zakończą tę działalność.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem niewymagającą przed dniem wejścia w życie rozporządzenia uzyskania zezwolenia, dokonania zgłoszenia albo dokonania powiadomienia, której wykonywanie z dniem wejścia w życie rozporządzenia wymaga dokonania powiadomienia, dokonają w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia takiego powiadomienia albo zakończą tę działalność. Przepisu art. 5 ust. 16 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe nie stosuje się.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia (Dz. U. poz. 1153 oraz z 2004 r. poz. 980), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 1593 oraz z 2020 r. poz. 284).

Załącznik 1. [GRANICZNE WARTOŚCI STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JAKO KRYTERIA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA, DOKONANIA ZGŁOSZENIA ALBO DOKONANIA POWIADOMIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI Z MATERIAŁAMI JĄDROWYMI, MATERIAŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI LUB ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 marca 2021 r. (poz. 796)

Załącznik nr 1

GRANICZNE WARTOŚCI STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JAKO KRYTERIA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA, DOKONANIA ZGŁOSZENIA ALBO DOKONANIA POWIADOMIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI Z MATERIAŁAMI JĄDROWYMI, MATERIAŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI LUB ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Izotop promieniotwórczy

Stężenie promieniotwórcze w kilobekerelach na kilogram
(kBq/kg)1)

1

2

H-3

1,00E+02

Be-7

1,00E+01

C-14

1,00E+00

F-18

1,00E+01

Na-22

1,00E-01

Na-24

1,00E+00

Si-31

1,00E+03

P-32

1,00E+03

P-33

1,00E+03

S-35

1,00E+02

Cl-36

1,00E+00

Cl-38

1,00E+01

K-40

1,00E+01

K-42

1,00E+02

K-43

1,00E+01

Ca-45

1,00E+02

Ca-47

1,00E+01

Sc-46

1,00E-01

Sc-47

1,00E+02

Sc-48

1,00E+00

V-48

1,00E+00

Cr-51

1,00E+02

Mn-51

1,00E+01

Mn-52

1,00E+00

Mn-52m

1,00E+01

Mn-53

1,00E+02

Mn-54

1,00E-01

Mn-56

1,00E+01

Fe-522)

1,00E+01

Fe-55

1,00E+03

Fe-59

1,00E+00

Co-55

1,00E+01

Co-56

1,00E-01

Co-57

1,00E+00

Co-58

1,00E+00

Co-58m

1,00E+04

Co-60

1,00E-01

Co-60m

1,00E+03

Co-61

1,00E+02

Co-62m

1,00E+01

Ni-59

1,00E+02

Ni-63

1,00E+02

Ni-65

1,00E+01

Cu-64

1,00E+02

Zn-65

1,00E-01

Zn-69

1,00E+03

Zn-69m2)

1,00E+01

Ga-72

1,00E+01

Ge-71

1,00E+04

As-73

1,00E+03

As-74

1,00E+01

As-76

1,00E+01

As-77

1,00E+03

Se-75

1,00E+00

Br-82

1,00E+00

Rb-86

1,00E+02

Sr-85

1,00E+00

Sr-85m

1,00E+02

Sr-87m

1,00E+02

Sr-89

1,00E+03

Sr-902)

1,00E+00

Sr-912)

1,00E+01

Sr-92

1,00E+01

Y-90

1,00E+03

Y-91

1,00E+02

Y-91m

1,00E+02

Y-92

1,00E+02

Y-93

1,00E+02

Zr-93

1,00E+01

Zr-952)

1,00E+00

Zr-972)

1,00E+01

Nb-93m

1,00E+01

Nb-94

1,00E-01

Nb-95

1,00E+00

Nb-972)

1,00E+01

Nb-98

1,00E+01

Mo-90

1,00E+01

Mo-93

1,00E+01

Mo-992)

1,00E+01

Mo-1012)

1,00E+01

Tc-96

1,00E+00

Tc-96m

1,00E+03

Tc-97

1,00E+01

Tc-97m

1,00E+02

Tc-99

1,00E+00

Tc-99m

1,00E+02

Ru-97

1,00E+01

Ru-1032)

1,00E+00

Ru-1052)

1,00E+01

Ru-1062)

1,00E-01

Rh-103m

1,00E+04

Rh-105

1,00E+02

Pd-1032)

1,00E+03

Pd-1092)

1,00E+02

Ag-105

1,00E+00

Ag-110m2)

1,00E-01

Ag-111

1,00E+02

Cd-1092)

1,00E+00

Cd-1152)

1,00E+01

Cd-115m2)

1,00E+02

In-111

1,00E+01

In-113m

1,00E+02

In-114m2)

1,00E+01

In-115m

1,00E+02

Sn-1132)

1,00E+00

Sn-125

1,00E+01

Sb-122

1,00E+01

Sb-124

1,00E+00

Sb-1252)

1,00E-01

Te-123m

1,00E+00

Te-125m

1,00E+03

Te-127

1,00E+03

Te-127m2)

1,00E+01

Te-129

1,00E+02

Te-129m2)

1,00E+01

Te-131

1,00E+02

Te-131m2)

1,00E+01

Te-1322)

1,00E+00

Te-133

1,00E+01

Te-133m

1,00E+01

Te-134

1,00E+01

I-123

1,00E+02

I-125

1,00E+02

I-126

1,00E+01

I-129

1,00E-02

I-130

1,00E+01

I-131

1,00E+01

I-132

1,00E+01

I-133

1,00E+01

I-134

1,00E+01

I-135

1,00E+01

Cs-129

1,00E+01

Cs-131

1,00E+03

Cs-132

1,00E+01

Cs-134

1,00E-01

Cs-134m

1,00E+03

Cs-135

1,00E+02

Cs-136

1,00E+00

Cs-1372)

1,00E-01

Cs-138

1,00E+01

Ba-131

1,00E+01

Ba-140

1,00E+00

La-140

1,00E+00

Ce-139

1,00E+00

Ce-141

1,00E+02

Ce-143

1,00E+01

Ce-144

1,00E+01

Pr-142

1,00E+02

Pr-143

1,00E+03

Nd-147

1,00E+02

Nd-149

1,00E+02

Pm-147

1,00E+03

Pm-149

1,00E+03

Sm-151

1,00E+03

Sm-153

1,00E+02

Eu-152

1,00E-01

Eu-152m

1,00E+02

Eu-154

1,00E-01

Eu-155

1,00E+00

Gd-153

1,00E+01

Gd-159

1,00E+02

Tb-160

1,00E+00

Dy-165

1,00E+03

Dy-166

1,00E+02

Ho-166

1,00E+02

Er-169

1,00E+03

Er-171

1,00E+02

Tm-170

1,00E+02

Tm-171

1,00E+03

Yb-175

1,00E+02

Lu-177

1,00E+02

Hf-181

1,00E+00

Ta-182

1,00E-01

W-181

1,00E+01

W-185

1,00E+03

W-187

1,00E+01

Re-186

1,00E+03

Re-188

1,00E+02

Os-185

1,00E+00

Os-191

1,00E+02

Os-191m

1,00E+03

Os-193

1,00E+02

Ir-190

1,00E+00

Ir-192

1,00E+00

Ir-194

1,00E+02

Pt-191

1,00E+01

Pt-193m

1,00E+03

Pt-197

1,00E+03

Pt-197m

1,00E+02

Au-198

1,00E+01

Au-199

1,00E+02

Hg-197

1,00E+02

Hg-197m

1,00E+02

Hg-203

1,00E+01

Tl-200

1,00E+01

Tl-201

1,00E+02

Tl-202

1,00E+01

Tl-204

1,00E+00

Pb-203

1,00E+01

Bi-206

1,00E+00

Bi-207

1,00E-01

Po-203

1,00E+01

Po-205

1,00E+01

Po-207

1,00E+01

At-211

1,00E+03

Ra-225

1,00E+01

Ra-227

1,00E+02

Th-226

1,00E+03

Th-229

1,00E-01

Pa-230

1,00E+01

Pa-233

1,00E+01

U-230

1,00E+01

U-231

1,00E+02

U-2322)

1,00E-01

U-233

1,00E+00

U-236

1,00E+01

U-237

1,00E+02

U-239

1,00E+02

U-2402)

1,00E+02

Np-2372)

1,00E+00

Np-239

1,00E+02

Np-240

1,00E+01

Pu-234

1,00E+02

Pu-235

1,00E+02

Pu-236

1,00E+00

Pu-237

1,00E+02

Pu-238

1,00E-01

Pu-239

1,00E-01

Pu-240

1,00E-01

Pu-241

1,00E+01

Pu-242

1,00E-01

Pu-243

1,00E+03

Pu-2442)

1,00E-01

Am-241

1,00E-01

Am-242

1,00E+03

Am-242m2)

1,00E-01

Am-2432)

1,00E-01

Cm-242

1,00E+01

Cm-243

1,00E+00

Cm-244

1,00E+00

Cm-245

1,00E-01

Cm-246

1,00E-01

Cm-2472)

1,00E-01

Cm-248

1,00E-01

Bk-249

1,00E+02

Cf-246

1,00E+03

Cf-248

1,00E+00

Cf-249

1,00E-01

Cf-250

1,00E+00

Cf-251

1,00E-01

Cf-252

1,00E+00

Cf-253

1,00E+02

Cf-254

1,00E+00

Es-253

1,00E+02

Es-2542)

1,00E-01

Es-254m2)

1,00E+01

Fm-254

1,00E+04

Fm-255

1,00E+02

 

Objaśnienia:

1) Wartości stężenia promieniotwórczego zapisano w postaci wykładniczej, gdzie liczba po literze E oznacza wykładnik całkowity liczby 10.

2) Izotopy macierzyste znajdujące się w stanie równowagi wiekowej ze swoimi izotopami pochodnymi; wartości stężenia promieniotwórczego odnoszące się do izotopów macierzystych uwzględniają obecność podanych niżej izotopów pochodnych:

Izotopy macierzyste

Izotopy pochodne

1

2

Fe-52

Mn-52m

Zn-69m

Zn-69

Sr-90

Y-90

Sr-91

Y-91m

Zr-95

Nb-95

Zr-97

Nb-97m, Nb-97

Nb-97

Nb-97m

Mo-99

Tc-99m

Mo-101

Tc-101

Ru-103

Rh-103m

Ru-105

Rh-105m

Ru-106

Rh-106

Pd-103

Rh-103m

Pd-109

Ag-109m

Ag-110m

Ag-110

Cd-109

Ag-109m

Cd-115

In-115m

Cd-115m

In-115m

In-114m

In-114

Sn-113

In-113m

Sb-125

Te-125m

Te-127m

Te-127

Te-129m

Te-129

Te-131m

Te-131

Te-132

I-132

Cs-137

Ba-137m

Ce-144

Pr-144, Pr-144m

U-232

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208

U-240

Np-240m, Np-240

Np-237

Pa-233

Pu-244

U-240, Np-240m, Np-240

Am-242m

Np-238

Am-243

Np-239

Cm-247

Pu-243

Es-254

Bk-250

Es-254m

Fm-254

 

Załącznik 2. [GRANICZNE WARTOŚCI AKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ I STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JAKO KRYTERIA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA, DOKONANIA ZGŁOSZENIA ALBO DOKONANIA POWIADOMIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI Z MATERIAŁAMI JĄDROWYMI, MATERIAŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI LUB ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI]

Załącznik nr 2

GRANICZNE WARTOŚCI AKTYWNOŚCI CAŁKOWITEJ I STĘŻENIA PROMIENIOTWÓRCZEGO IZOTOPÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH JAKO KRYTERIA ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA, DOKONANIA ZGŁOSZENIA ALBO DOKONANIA POWIADOMIENIA WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI Z MATERIAŁAMI JĄDROWYMI, MATERIAŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI LUB ŹRÓDŁAMI PROMIENIOTWÓRCZYMI

Izotop promieniotwórczy

Stężenie promieniotwórcze
w kilobekerelach na kilogram (kBq/kg)1)

Aktywność całkowita w bekerelach (Bq)1)

1

2

3

H-3

1,00E+06

1,00E+09

Be-7

1,00E+03

1,00E+07

Be-10

1,00E+04

1,00E+06

C-11

1,00E+01

1,00E+06

C-14

1,00E+04

1,00E+07

N-13

1,00E+02

1,00E+09

Ne-19

1,00E+02

1,00E+09

O-15

1,00E+02

1,00E+09

F-18

1,00E+01

1,00E+06

Na-22

1,00E+01

1,00E+06

Na-24

1,00E+01

1,00E+05

Mg-28

1,00E+01

1,00E+05

Al-26

1,00E+01

1,00E+05

Si-31

1,00E+03

1,00E+06

Si-32

1,00E+03

1,00E+06

P-32

1,00E+03

1,00E+05

P-33

1,00E+05

1,00E+08

S-35

1,00E+05

1,00E+08

Cl-36

1,00E+04

1,00E+06

Cl-38

1,00E+01

1,00E+05

Cl-39

1,00E+01

1,00E+05

Ar-37

1,00E+06

1,00E+08

Ar-39

1,00E+07

1,00E+04

Ar-41

1,00E+02

1,00E+09

K-40

1,00E+02

1,00E+06

K-42

1,00E+02

1,00E+06

K-43

1,00E+01

1,00E+06

K-44

1,00E+01

1,00E+05

K-45

1,00E+01

1,00E+05

Ca-41

1,00E+05

1,00E+07

Ca-45

1,00E+04

1,00E+07

Ca-47

1,00E+01

1,00E+06

Sc-43

1,00E+01

1,00E+06

Sc-44

1,00E+01

1,00E+05

Sc-45

1,00E+02

1,00E+07

Sc-46

1,00E+01

1,00E+06

Sc-47

1,00E+02

1,00E+06

Sc-48

1,00E+01

1,00E+05

Sc-49

1,00E+03

1,00E+05

Ti-44

1,00E+01

1,00E+05

Ti-45

1,00E+01

1,00E+06

V-47

1,00E+01

1,00E+05

V-48

1,00E+01

1,00E+05

V-49

1,00E+04

1,00E+07

Cr-48

1,00E+01

1,00E+05

Cr-49

1,00E+03

1,00E+05

Cr-51

1,00E+03

1,00E+07

Mn-51

1,00E+01

1,00E+05

Mn-52

1,00E+01

1,00E+05

Mn-52m

1,00E+01

1,00E+05

Mn-53

1,00E+04

1,00E+09

Mn-54

1,00E+01

1,00E+06

Mn-56

1,00E+01

1,00E+05

Fe-52

1,00E+01

1,00E+06

Fe-55

1,00E+04

1,00E+06

Fe-59

1,00E+01

1,00E+06

Fe-60

1,00E+02

1,00E+05

Co-55

1,00E+01

1,00E+06

Co-56

1,00E+01

1,00E+05

Co-57

1,00E+02

1,00E+06

Co-58

1,00E+01

1,00E+06

Co-58m

1,00E+04

1,00E+07

Co-60

1,00E+01

1,00E+05

Co-60m

1,00E+03

1,00E+06

Co-61

1,00E+02

1,00E+06

Co-62m

1,00E+01

1,00E+05

Ni-56

1,00E+01

1,00E+06

Ni-57

1,00E+01

1,00E+06

Ni-59

1,00E+04

1,00E+08

Ni-63

1,00E+05

1,00E+08

Ni-65

1,00E+01

1,00E+06

Ni-66

1,00E+04

1,00E+07

Cu-60

1,00E+01

1,00E+05

Cu-61

1,00E+01

1,00E+06

Cu-64

1,00E+02

1,00E+06

Cu-67

1,00E+02

1,00E+06

Zn-62

1,00E+02

1,00E+06

Zn-63

1,00E+01

1,00E+05

Zn-65

1,00E+01

1,00E+06

Zn-69

1,00E+04

1,00E+06

Zn-69m

1,00E+02

1,00E+06

Zn-71m

1,00E+01

1,00E+06

Zn-72

1,00E+02

1,00E+06

Ga-65

1,00E+01

1,00E+05

Ga-66

1,00E+01

1,00E+05

Ga-67

1,00E+02

1,00E+06

Ga-68

1,00E+01

1,00E+05

Ga-70

1,00E+02

1,00E+06

Ga-72

1,00E+01

1,00E+05

Ga-73

1,00E+02

1,00E+06

Ge-66

1,00E+01

1,00E+06

Ge-67

1,00E+01

1,00E+05

Ge-682)

1,00E+01

1,00E+05

Ge-69

1,00E+01

1,00E+06

Ge-71

1,00E+04

1,00E+08

Ge-75

1,00E+03

1,00E+06

Ge-77

1,00E+01

1,00E+05

Ge-78

1,00E+02

1,00E+06

As-69

1,00E+01

1,00E+05

As-70

1,00E+01

1,00E+05

As-71

1,00E+01

1,00E+06

As-72

1,00E+01

1,00E+05

As-73

1,00E+03

1,00E+07

As-74

1,00E+01

1,00E+06

As-76

1,00E+02

1,00E+05

As-77

1,00E+03

1,00E+06

As-78

1,00E+01

1,00E+05

Se-70

1,00E+01

1,00E+06

Se-73

1,00E+01

1,00E+06

Se-73m

1,00E+02

1,00E+06

Se-75

1,00E+02

1,00E+06

Se-79

1,00E+04

1,00E+07

Se-81

1,00E+03

1,00E+06

Se-81m

1,00E+03

1,00E+07

Se-83

1,00E+01

1,00E+05

Br-74

1,00E+01

1,00E+05

Br-74m

1,00E+01

1,00E+05

Br-75

1,00E+01

1,00E+06

Br-76

1,00E+01

1,00E+05

Br-77

1,00E+02

1,00E+06

Br-80

1,00E+02

1,00E+05

Br-80m

1,00E+03

1,00E+07

Br-82

1,00E+01

1,00E+06

Br-83

1,00E+03

1,00E+06

Br-84

1,00E+01

1,00E+05

Kr-74

1,00E+02

1,00E+09

Kr-76

1,00E+02

1,00E+09

Kr-77

1,00E+02

1,00E+09

Kr-79

1,00E+03

1,00E+05

Kr-81

1,00E+04

1,00E+07

Kr-81m

1,00E+03

1,00E+10

Kr-83m

1,00E+05

1,00E+12

Kr-85

1,00E+05

1,00E+04

Kr-85m

1,00E+03

1,00E+10

Kr-87

1,00E+02

1,00E+09

Kr-88

1,00E+02

1,00E+09

Rb-81

1,00E+01

1,00E+06

Rb-81m

1,00E+03

1,00E+07

Rb-82m

1,00E+01

1,00E+06

Rb-832)

1,00E+02

1,00E+06

Rb-84

1,00E+01

1,00E+06

Rb-86

1,00E+02

1,00E+05

Rb-87

1,00E+03

1,00E+07

Rb-88

1,00E+02

1,00E+05

Rb-89

1,00E+02

1,00E+05

Sr-80

1,00E+03

1,00E+07

Sr-81

1,00E+01

1,00E+05

Sr-822)

1,00E+01

1,00E+05

Sr-83

1,00E+01

1,00E+06

Sr-85

1,00E+02

1,00E+06

Sr-85m

1,00E+02

1,00E+07

Sr-87m

1,00E+02

1,00E+06

Sr-89

1,00E+03

1,00E+06

Sr-902)

1,00E+02

1,00E+04

Sr-91

1,00E+01

1,00E+05

Sr-92

1,00E+01

1,00E+06

Y-86

1,00E+01

1,00E+05

Y-86m

1,00E+02

1,00E+07

Y-872)

1,00E+01

1,00E+06

Y-88

1,00E+01

1,00E+06

Y-90

1,00E+03

1,00E+05

Y-90m

1,00E+01

1,00E+06

Y-91

1,00E+03

1,00E+06

Y-91m

1,00E+02

1,00E+06

Y-92

1,00E+02

1,00E+05

Y-93

1,00E+02

1,00E+05

Y-94

1,00E+01

1,00E+05

Y-95

1,00E+01

1,00E+05

Zr-86

1,00E+02

1,00E+07

Zr-88

1,00E+02

1,00E+06

Zr-89

1,00E+01

1,00E+06

Zr-932)

1,00E+03

1,00E+07

Zr-95

1,00E+01

1,00E+06

Zr-972)

1,00E+01

1,00E+05

Nb-88

1,00E+01

1,00E+05

Nb-89

1,00E+01

1,00E+05

Nb-89m

1,00E+01

1,00E+05

Nb-90

1,00E+01

1,00E+05

Nb-93m

1,00E+04

1,00E+07

Nb-94

1,00E+01

1,00E+06

Nb-95

1,00E+01

1,00E+06

Nb-95m

1,00E+02

1,00E+07

Nb-96

1,00E+01

1,00E+05

Nb-97

1,00E+01

1,00E+06

Nb-98

1,00E+01

1,00E+05

Mo-90

1,00E+01

1,00E+06

Mo-93

1,00E+03

1,00E+08

Mo-93m

1,00E+01

1,00E+06

Mo-99

1,00E+02

1,00E+06

Mo-101

1,00E+01

1,00E+06

Tc-93

1,00E+01

1,00E+06

Tc-93m

1,00E+01

1,00E+06

Tc-94

1,00E+01

1,00E+06

Tc-94m

1,00E+01

1,00E+05

Tc-95

1,00E+01

1,00E+06

Tc-95m

1,00E+01

1,00E+06

Tc-96

1,00E+01

1,00E+06

Tc-96m

1,00E+03

1,00E+07

Tc-97

1,00E+03

1,00E+08

Tc-97m

1,00E+03

1,00E+07

Tc-98

1,00E+01

1,00E+06

Tc-99

1,00E+04

1,00E+07

Tc-99m

1,00E+02

1,00E+07

Tc-101

1,00E+02

1,00E+06

Tc-104

1,00E+01

1,00E+05

Ru-94

1,00E+02

1,00E+06

Ru-97

1,00E+02

1,00E+07

Ru-103

1,00E+02

1,00E+06

Ru-105

1,00E+01

1,00E+06

Ru-1062)

1,00E+02

1,00E+05

Rh-99

1,00E+01

1,00E+06

Rh-99m

1,00E+01

1,00E+06

Rh-100

1,00E+01

1,00E+06

Rh-101

1,00E+02

1,00E+07

Rh-101m

1,00E+02

1,00E+07

Rh-102

1,00E+01

1,00E+06

Rh-102m

1,00E+02

1,00E+06

Rh-103m

1,00E+04

1,00E+08

Rh-105

1,00E+02

1,00E+07

Rh-106m

1,00E+01

1,00E+05

Rh-107

1,00E+02

1,00E+06

Pd-100

1,00E+02

1,00E+07

Pd-101

1,00E+02

1,00E+06

Pd-103

1,00E+03

1,00E+08

Pd-107

1,00E+05

1,00E+08

Pd-109

1,00E+03

1,00E+06

Ag-102

1,00E+01

1,00E+05

Ag-103

1,00E+01

1,00E+06

Ag-104

1,00E+01

1,00E+06

Ag-104m

1,00E+01

1,00E+06

Ag-105

1,00E+02

1,00E+06

Ag-106

1,00E+01

1,00E+06

Ag-106m

1,00E+01

1,00E+06

Ag-108m2)

1,00E+01

1,00E+06

Ag-110m

1,00E+01

1,00E+06

Ag-111

1,00E+03

1,00E+06

Ag-112

1,00E+01

1,00E+05

Ag-113

1,00E+01

1,00E+05

Cd-104

1,00E+02

1,00E+07

Cd-105

1,00E+03

1,00E+07

Cd-109

1,00E+04

1,00E+06

Cd-113

1,00E+03

1,00E+06

Cd-113m

1,00E+03

1,00E+06

Cd-115

1,00E+02

1,00E+06

Cd-115m

1,00E+03

1,00E+06

Cd-117

1,00E+01

1,00E+06

Cd-117m

1,00E+01

1,00E+06

In-109

1,00E+01

1,00E+06

In-110

1,00E+01

1,00E+06

In-110m

1,00E+01

1,00E+05

In-111

1,00E+02

1,00E+06

In-112

1,00E+02

1,00E+06

In-113m

1,00E+02

1,00E+06

In-114

1,00E+03

1,00E+05

In-114m

1,00E+02

1,00E+06

In-115

1,00E+03

1,00E+05

In-115m

1,00E+02

1,00E+06

In-116m

1,00E+01

1,00E+05

In-117

1,00E+01

1,00E+06

In-117m

1,00E+02

1,00E+06

In-119m

1,00E+02

1,00E+05

Sn-110

1,00E+02

1,00E+07

Sn-111

1,00E+02

1,00E+06

Sn-113

1,00E+03

1,00E+07

Sn-117m

1,00E+02

1,00E+06

Sn-119m

1,00E+03

1,00E+07

Sn-121

1,00E+05

1,00E+07

Sn-121m2)

1,00E+03

1,00E+07

Sn-123

1,00E+03

1,00E+06

Sn-123m

1,00E+02

1,00E+06

Sn-125

1,00E+02

1,00E+05

Sn-1262)

1,00E+01

1,00E+05

Sn-127

1,00E+01

1,00E+06

Sn-128

1,00E+01

1,00E+06

Sb-115

1,00E+01

1,00E+06

Sb-116

1,00E+01

1,00E+06

Sb-116m

1,00E+01

1,00E+05

Sb-117

1,00E+02

1,00E+07

Sb-118m

1,00E+01

1,00E+06

Sb-119

1,00E+03

1,00E+07

Sb-120

1,00E+02

1,00E+06

Sb-120m

1,00E+01

1,00E+06

Sb-122

1,00E+02

1,00E+04

Sb-124

1,00E+01

1,00E+06

Sb-124m

1,00E+02

1,00E+06

Sb-125

1,00E+02

1,00E+06

Sb-126

1,00E+01

1,00E+05

Sb-126m

1,00E+01

1,00E+05

Sb-127

1,00E+01

1,00E+06

Sb-128

1,00E+01

1,00E+05

Sb-128m

1,00E+01

1,00E+05

Sb-129

1,00E+01

1,00E+06

Sb-130

1,00E+01

1,00E+05

Sb-131

1,00E+01

1,00E+06

Te-116

1,00E+02

1,00E+07

Te-121

1,00E+01

1,00E+06

Te-121m

1,00E+02

1,00E+06

Te-123

1,00E+03

1,00E+06

Te-123m

1,00E+02

1,00E+07

Te-125m

1,00E+03

1,00E+07

Te-127

1,00E+03

1,00E+06

Te-127m

1,00E+03

1,00E+07

Te-129

1,00E+02

1,00E+06

Te-129m

1,00E+03

1,00E+06

Te-131

1,00E+02

1,00E+05

Te-131m

1,00E+01

1,00E+06

Te-132

1,00E+02

1,00E+07

Te-133

1,00E+01

1,00E+05

Te-133m

1,00E+01

1,00E+05

Te-134

1,00E+01

1,00E+06

I-120

1,00E+01

1,00E+05

I-120m

1,00E+01

1,00E+05

I-121

1,00E+02

1,00E+06

I-123

1,00E+02

1,00E+07

I-124

1,00E+01

1,00E+06

I-125

1,00E+03

1,00E+06

I-126

1,00E+02

1,00E+06

I-128

1,00E+02

1,00E+05

I-129

1,00E+02

1,00E+05

I-130

1,00E+01

1,00E+06

I-131

1,00E+02

1,00E+06

I-132

1,00E+01

1,00E+05

I-132m

1,00E+02

1,00E+06

I-133

1,00E+01

1,00E+06

I-134

1,00E+01

1,00E+05

I-135

1,00E+01

1,00E+06

Xe-120

1,00E+02

1,00E+09

Xe-121

1,00E+02

1,00E+09

Xe-1222)

1,00E+02

1,00E+09

Xe-123

1,00E+02

1,00E+09

Xe-125

1,00E+03

1,00E+09

Xe-127

1,00E+03

1,00E+05

Xe-129m

1,00E+03

1,00E+04

Xe-131m

1,00E+04

1,00E+04

Xe-133

1,00E+03

1,00E+04

Xe-133m

1,00E+03

1,00E+04

Xe-135

1,00E+03

1,00E+10

Xe-135m

1,00E+02

1,00E+09

Xe-138

1,00E+02

1,00E+09

Cs-125

1,00E+01

1,00E+04

Cs-127

1,00E+02

1,00E+05

Cs-129

1,00E+02

1,00E+05

Cs-130

1,00E+02

1,00E+06

Cs-131

1,00E+03

1,00E+06

Cs-132

1,00E+01

1,00E+05

Cs-134

1,00E+01

1,00E+04

Cs-134m

1,00E+03

1,00E+05

Cs-135

1,00E+04

1,00E+07

Cs-135m

1,00E+01

1,00E+06

Cs-136

1,00E+01

1,00E+05

Cs-1372)

1,00E+01

1,00E+04

Cs-138

1,00E+01

1,00E+04

Ba-126

1,00E+02

1,00E+07

Ba-128

1,00E+02

1,00E+07

Ba-131

1,00E+02

1,00E+06

Ba-131m

1,00E+02

1,00E+07

Ba-133

1,00E+02

1,00E+06

Ba-133m

1,00E+02

1,00E+06

Ba-135m

1,00E+02

1,00E+06

Ba-137m

1,00E+01

1,00E+06

Ba-139

1,00E+02

1,00E+05

Ba-1402)

1,00E+01

1,00E+05

Ba-141

1,00E+02

1,00E+05

Ba-142

1,00E+02

1,00E+06

La-131

1,00E+01

1,00E+06

La-132

1,00E+01

1,00E+06

La-135

1,00E+03

1,00E+07

La-137

1,00E+03

1,00E+07

La-138

1,00E+01

1,00E+06

La-140

1,00E+01

1,00E+05

La-141

1,00E+02

1,00E+05

La-142

1,00E+01

1,00E+05

La-143

1,00E+02

1,00E+05

Ce-1342)

1,00E+03

1,00E+07

Ce-135

1,00E+01

1,00E+06

Ce-137

1,00E+03

1,00E+07

Ce-137m

1,00E+03

1,00E+06

Ce-139

1,00E+02

1,00E+06

Ce-141

1,00E+02

1,00E+07

Ce-143

1,00E+02

1,00E+06

Ce-1442)

1,00E+02

1,00E+05

Pr-136

1,00E+01

1,00E+05

Pr-137

1,00E+02

1,00E+06

Pr-138m

1,00E+01

1,00E+06

Pr-139

1,00E+02

1,00E+07

Pr-142

1,00E+02

1,00E+05

Pr-142m

1,00E+07

1,00E+09

Pr-143

1,00E+04

1,00E+06

Pr-144

1,00E+02

1,00E+05

Pr-145

1,00E+03

1,00E+05

Pr-147

1,00E+01

1,00E+05

Nd-136

1,00E+02

1,00E+06

Nd-138

1,00E+03

1,00E+07

Nd-139

1,00E+02

1,00E+06

Nd-139m

1,00E+01

1,00E+06

Nd-141

1,00E+02

1,00E+07

Nd-147

1,00E+02

1,00E+06

Nd-149

1,00E+02

1,00E+06

Nd-151

1,00E+01

1,00E+05

Pm-141

1,00E+01

1,00E+05

Pm-143

1,00E+02

1,00E+06

Pm-144

1,00E+01

1,00E+06

Pm-145

1,00E+03

1,00E+07

Pm-146

1,00E+01

1,00E+06

Pm-147

1,00E+04

1,00E+07

Pm-148

1,00E+01

1,00E+05

Pm-148m

1,00E+01

1,00E+06

Pm-149

1,00E+03

1,00E+06

Pm-150

1,00E+01

1,00E+05

Pm-151

1,00E+02

1,00E+06

Sm-141

1,00E+01

1,00E+05

Sm-141m

1,00E+01

1,00E+06

Sm-142

1,00E+02

1,00E+07

Sm-145

1,00E+02

1,00E+07

Sm-146

1,00E+01

1,00E+05

Sm-147

1,00E+01

1,00E+04

Sm-151

1,00E+04

1,00E+08

Sm-153

1,00E+02

1,00E+06

Sm-155

1,00E+02

1,00E+06

Sm-156

1,00E+02

1,00E+06

Eu-145

1,00E+01

1,00E+06

Eu-146

1,00E+01

1,00E+06

Eu-147

1,00E+02

1,00E+06

Eu-148

1,00E+01

1,00E+06

Eu-149

1,00E+02

1,00E+07

Eu-150

1,00E+01

1,00E+06

Eu-150m

1,00E+03

1,00E+06

Eu-152

1,00E+01

1,00E+06

Eu-152m

1,00E+02

1,00E+06

Eu-154

1,00E+01

1,00E+06

Eu-155

1,00E+02

1,00E+07

Eu-156

1,00E+01

1,00E+06

Eu-157

1,00E+02

1,00E+06

Eu-158

1,00E+01

1,00E+05

Gd-145

1,00E+01

1,00E+05

Gd-1462)

1,00E+01

1,00E+06

Gd-147

1,00E+01

1,00E+06

Gd-148

1,00E+01

1,00E+04

Gd-149

1,00E+02

1,00E+06

Gd-151

1,00E+02

1,00E+07

Gd-152

1,00E+01

1,00E+04

Gd-153

1,00E+02

1,00E+07

Gd-159

1,00E+03

1,00E+06

Tb-147

1,00E+01

1,00E+06

Tb-149

1,00E+01

1,00E+06

Tb-150

1,00E+01

1,00E+06

Tb-151

1,00E+01

1,00E+06

Tb-153

1,00E+02

1,00E+07

Tb-154

1,00E+01

1,00E+06

Tb-155

1,00E+02

1,00E+07

Tb-156

1,00E+01

1,00E+06

Tb-156m (24,4 h)

1,00E+03

1,00E+07

Tb-156m (5 h)

1,00E+04

1,00E+07

Tb-157

1,00E+04

1,00E+07

Tb-158

1,00E+01

1,00E+06

Tb-160

1,00E+01

1,00E+06

Tb-161

1,00E+03

1,00E+06

Dy-155

1,00E+01

1,00E+06

Dy-157

1,00E+02

1,00E+06

Dy-159

1,00E+03

1,00E+07

Dy-165

1,00E+03

1,00E+06

Dy-166

1,00E+03

1,00E+06

Ho-155

1,00E+02

1,00E+06

Ho-157

1,00E+02

1,00E+06

Ho-159

1,00E+02

1,00E+06

Ho-161

1,00E+02

1,00E+07

Ho-162

1,00E+02

1,00E+07

Ho-162m

1,00E+01

1,00E+06

Ho-164

1,00E+03

1,00E+06

Ho-164m

1,00E+03

1,00E+07

Ho-166

1,00E+03

1,00E+05

Ho-166m

1,00E+01

1,00E+06

Ho-167

1,00E+02

1,00E+06

Er-161

1,00E+01

1,00E+06

Er-165

1,00E+03

1,00E+07

Er-169

1,00E+04

1,00E+07

Er-171

1,00E+02

1,00E+06

Er-172

1,00E+02

1,00E+06

Tm-162

1,00E+01

1,00E+06

Tm-166

1,00E+01

1,00E+06

Tm-167

1,00E+02

1,00E+06

Tm-170

1,00E+03

1,00E+06

Tm-171

1,00E+04

1,00E+08

Tm-172

1,00E+02

1,00E+06

Tm-173

1,00E+02

1,00E+06

Tm-175

1,00E+01

1,00E+06

Yb-162

1,00E+02

1,00E+07

Yb-166

1,00E+02

1,00E+07

Yb-167

1,00E+02

1,00E+06

Yb-169

1,00E+02

1,00E+07

Yb-175

1,00E+03

1,00E+07

Yb-177

1,00E+02

1,00E+06

Yb-178

1,00E+03

1,00E+06

Lu-169

1,00E+01

1,00E+06

Lu-170

1,00E+01

1,00E+06

Lu-171

1,00E+01

1,00E+06

Lu-172

1,00E+01

1,00E+06

Lu-173

1,00E+02

1,00E+07

Lu-174

1,00E+02

1,00E+07

Lu-174m

1,00E+02

1,00E+07

Lu-176

1,00E+02

1,00E+06

Lu-176m

1,00E+03

1,00E+06

Lu-177

1,00E+03

1,00E+07

Lu-177m

1,00E+01

1,00E+06

Lu-178

1,00E+02

1,00E+05

Lu-178m

1,00E+01

1,00E+05

Lu-179

1,00E+03

1,00E+06

Hf-170

1,00E+02

1,00E+06

Hf-1722)

1,00E+01

1,00E+06

Hf-173

1,00E+02

1,00E+06

Hf-175

1,00E+02

1,00E+06

Hf-177m

1,00E+01

1,00E+05

Hf-178m

1,00E+01

1,00E+06

Hf-179m

1,00E+01

1,00E+06

Hf-180m

1,00E+01

1,00E+06

Hf-181

1,00E+01

1,00E+06

Hf-182

1,00E+02

1,00E+06

Hf-182m

1,00E+01

1,00E+06

Hf-183

1,00E+01

1,00E+06

Hf-184

1,00E+02

1,00E+06

Ta-172

1,00E+01

1,00E+06

Ta-173

1,00E+01

1,00E+06

Ta-174

1,00E+01

1,00E+06

Ta-175

1,00E+01

1,00E+06

Ta-176

1,00E+01

1,00E+06

Ta-177

1,00E+02

1,00E+07

Ta-178

1,00E+01

1,00E+06

Ta-179

1,00E+03

1,00E+07

Ta-180

1,00E+01

1,00E+06

Ta-180m

1,00E+03

1,00E+07

Ta-182

1,00E+01

1,00E+04

Ta-182m

1,00E+02

1,00E+06

Ta-183

1,00E+02

1,00E+06

Ta-184

1,00E+01

1,00E+06

Ta-185

1,00E+02

1,00E+05

Ta-186

1,00E+01

1,00E+05

W-176

1,00E+02

1,00E+06

W-177

1,00E+01

1,00E+06

W-1782)

1,00E+01

1,00E+06

W-179

1,00E+02

1,00E+07

W-181

1,00E+03

1,00E+07

W-185

1,00E+04

1,00E+07

W-187

1,00E+02

1,00E+06

W-1882)

1,00E+02

1,00E+05

Re-177

1,00E+01

1,00E+06

Re-178

1,00E+01

1,00E+06

Re-181

1,00E+01

1,00E+06

Re-182

1,00E+01

1,00E+06

Re-182m

1,00E+01

1,00E+06

Re-184

1,00E+01

1,00E+06

Re-184m

1,00E+02

1,00E+06

Re-186

1,00E+03

1,00E+06

Re-186m

1,00E+03

1,00E+07

Re-187

1,00E+06

1,00E+09

Re-188

1,00E+02

1,00E+05

Re-188m

1,00E+02

1,00E+07

Re-1892)

1,00E+02

1,00E+06

Os-180

1,00E+02

1,00E+07

Os-181

1,00E+01

1,00E+06

Os-182

1,00E+02

1,00E+06

Os-185

1,00E+01

1,00E+06

Os-189m

1,00E+04

1,00E+07

Os-191

1,00E+02

1,00E+07

Os-191m

1,00E+03

1,00E+07

Os-193

1,00E+02

1,00E+06

Os-194

1,00E+02

1,00E+05

Ir-182

1,00E+01

1,00E+05

Ir-184

1,00E+01

1,00E+06

Ir-185

1,00E+01

1,00E+06

Ir-186

1,00E+01

1,00E+06

Ir-186m

1,00E+01

1,00E+06

Ir-187

1,00E+02

1,00E+06

Ir-188

1,00E+01

1,00E+06

Ir-1892)

1,00E+02

1,00E+07

Ir-190

1,00E+01

1,00E+06

Ir-190m (3,1 h)

1,00E+01

1,00E+06

Ir-190m (1,2 h)

1,00E+04

1,00E+07

Ir-192

1,00E+01

1,00E+04

Ir-192m

1,00E+02

1,00E+07

Ir-193m

1,00E+04

1,00E+07

Ir-194

1,00E+02

1,00E+05

Ir-194m

1,00E+01

1,00E+06

Ir-195

1,00E+02

1,00E+06

Ir-195m

1,00E+02

1,00E+06

Pt-186

1,00E+01

1,00E+06

Pt-1882)

1,00E+01

1,00E+06

Pt-189

1,00E+02

1,00E+06

Pt-191

1,00E+02

1,00E+06

Pt-193

1,00E+04

1,00E+07

Pt-193m

1,00E+03

1,00E+07

Pt-195m

1,00E+02

1,00E+06

Pt-197

1,00E+03

1,00E+06

Pt-197m

1,00E+02

1,00E+06

Pt-199

1,00E+02

1,00E+06

Pt-200

1,00E+02

1,00E+06

Au-193

1,00E+02

1,00E+07

Au-194

1,00E+01

1,00E+06

Au-195

1,00E+02

1,00E+07

Au-198

1,00E+02

1,00E+06

Au-198m

1,00E+01

1,00E+06

Au-199

1,00E+02

1,00E+06

Au-200

1,00E+02

1,00E+05

Au-200m

1,00E+01

1,00E+06

Au-201

1,00E+02

1,00E+06

Hg-193

1,00E+02

1,00E+06

Hg193m

1,00E+01

1,00E+06

Hg-1942)

1,00E+01

1,00E+06

Hg-195

1,00E+02

1,00E+06

Hg-195m2)

1,00E+02

1,00E+06

Hg-197

1,00E+02

1,00E+07

Hg-197m

1,00E+02

1,00E+06

Hg-199m

1,00E+02

1,00E+06

Hg-203

1,00E+02

1,00E+05

Tl-194

1,00E+01

1,00E+06

Tl-194m

1,00E+01

1,00E+06

Tl-195

1,00E+01

1,00E+06

Tl-197

1,00E+02

1,00E+06

Tl-198

1,00E+01

1,00E+06

Tl-198m

1,00E+01

1,00E+06

Tl-199

1,00E+02

1,00E+06

Tl-200

1,00E+01

1,00E+06

Tl-201

1,00E+02

1,00E+06

Tl-202

1,00E+02

1,00E+06

Tl-204

1,00E+04

1,00E+04

Pb-195m

1,00E+01

1,00E+06

Pb-198

1,00E+02

1,00E+06

Pb-199

1,00E+01

1,00E+06

Pb-200

1,00E+02

1,00E+06

Pb-201

1,00E+01

1,00E+06

Pb-202

1,00E+03

1,00E+06

Pb-202m

1,00E+01

1,00E+06

Pb-203

1,00E+02

1,00E+06

Pb-205

1,00E+04

1,00E+07

Pb-209

1,00E+05

1,00E+06

Pb-2102)

1,00E+01

1,00E+04

Pb-211

1,00E+02

1,00E+06

Pb-2122)

1,00E+01

1,00E+05

Pb-214

1,00E+02

1,00E+06

Bi-200

1,00E+01

1,00E+06

Bi-201

1,00E+01

1,00E+06

Bi-202

1,00E+01

1,00E+06

Bi-203

1,00E+01

1,00E+06

Bi-205

1,00E+01

1,00E+06

Bi-206

1,00E+01

1,00E+05

Bi-207

1,00E+01

1,00E+06

Bi-210

1,00E+03

1,00E+06

Bi-210m2)

1,00E+01

1,00E+05

Bi-2122)

1,00E+01

1,00E+05

Bi-213

1,00E+02

1,00E+06

Bi-214

1,00E+01

1,00E+05

Po-203

1,00E+01

1,00E+06

Po-205

1,00E+01

1,00E+06

Po-206

1,00E+01

1,00E+06

Po-207

1,00E+01

1,00E+06

Po-208

1,00E+01

1,00E+04

Po-209

1,00E+01

1,00E+04

Po-210

1,00E+01

1,00E+04

At-207

1,00E+01

1,00E+06

At-211

1,00E+03

1,00E+07

Fr-222

1,00E+03

1,00E+05

Fr-223

1,00E+02

1,00E+06

Rn-2202)

1,00E+04

1,00E+07

Rn-2222)

1,00E+01

1,00E+08

Ra-2232)

1,00E+02

1,00E+05

Ra-2242)

1,00E+01

1,00E+05

Ra-225

1,00E+02

1,00E+05

Ra-2262)

1,00E+01

1,00E+04

Ra-227

1,00E+02

1,00E+06

Ra-2282)

1,00E+01

1,00E+05

Ac-224

1,00E+02

1,00E+06

Ac-2252)

1,00E+01

1,00E+04

Ac-226

1,00E+02

1,00E+05

Ac-2272)

1,00E-01

1,00E+03

Ac-228

1,00E+01

1,00E+06

Th-2262)

1,00E+03

1,00E+07

Th-227

1,00E+01

1,00E+04

Th-2282)

1,00E+00

1,00E+04

Th-2292)

1,00E+00

1,00E+03

Th-230

1,00E+00

1,00E+04

Th-231

1,00E+03

1,00E+07

Th-232

1,00E+01

1,00E+04

Th-2342)

1,00E+03

1,00E+05

Pa-227

1,00E+01

1,00E+06

Pa-228

1,00E+01

1,00E+06

Pa-230

1,00E+01

1,00E+06

Pa-231

1,00E+00

1,00E+03

Pa-232

1,00E+01

1,00E+06

Pa-233

1,00E+02

1,00E+07

Pa-234

1,00E+01

1,00E+06

U-2302)

1,00E+01

1,00E+05

U-231

1,00E+02

1,00E+07

U-2322)

1,00E+00

1,00E+03

U-233

1,00E+01

1,00E+04

U-234

1,00E+01

1,00E+04

U-2352)

1,00E+01

1,00E+04

U-236

1,00E+01

1,00E+04

U-237

1,00E+02

1,00E+06

U-2382)

1,00E+01

1,00E+04

U-239

1,00E+02

1,00E+06

U-240

1,00E+03

1,00E+07

U-2402)

1,00E+01

1,00E+06

Np-232

1,00E+01

1,00E+06

Np-233

1,00E+02

1,00E+07

Np-234

1,00E+01

1,00E+06

Np-235

1,00E+03

1,00E+07

Np-236

1,00E+02

1,00E+05

Np-236m

1,00E+03

1,00E+07

Np-2372)

1,00E+00

1,00E+03

Np-238

1,00E+02

1,00E+06

Np-239

1,00E+02

1,00E+07

Np-240

1,00E+01

1,00E+06

Pu-234

1,00E+02

1,00E+07

Pu-235

1,00E+02

1,00E+07

Pu-236

1,00E+01

1,00E+04

Pu-237

1,00E+03

1,00E+07

Pu-238

1,00E+00

1,00E+04

Pu-239

1,00E+00

1,00E+04

Pu-240

1,00E+00

1,00E+03

Pu-241

1,00E+02

1,00E+05

Pu-242

1,00E+00

1,00E+04

Pu-243

1,00E+03

1,00E+07

Pu-244

1,00E+00

1,00E+04

Pu-245

1,00E+02

1,00E+06

Pu-246

1,00E+02

1,00E+06

Am-237

1,00E+02

1,00E+06

Am-238

1,00E+01

1,00E+06

Am-239

1,00E+02

1,00E+06

Am-240

1,00E+01

1,00E+06

Am-241

1,00E+00

1,00E+04

Am-242

1,00E+03

1,00E+06

Am-242m2)

1,00E+00

1,00E+04

Am-2432)

1,00E+00

1,00E+03

Am-244

1,00E+01

1,00E+06

Am-244m

1,00E+04

1,00E+07

Am-245

1,00E+03

1,00E+06

Am-246

1,00E+01

1,00E+05

Am-246m

1,00E+01

1,00E+06

Cm-238

1,00E+02

1,00E+07

Cm-240

1,00E+02

1,00E+05

Cm-241

1,00E+02

1,00E+06

Cm-242

1,00E+02

1,00E+05

Cm-243

1,00E+00

1,00E+04

Cm-244

1,00E+01

1,00E+04

Cm-245

1,00E+00

1,00E+03

Cm-246

1,00E+00

1,00E+03

Cm-247

1,00E+00

1,00E+04

Cm-248

1,00E+00

1,00E+03

Cm-249

1,00E+03

1,00E+06

Cm-250

1,00E-01

1,00E+03

Bk-245

1,00E+02

1,00E+06

Bk-246

1,00E+01

1,00E+06

Bk-247

1,00E+00

1,00E+04

Bk-249

1,00E+03

1,00E+06

Bk-250

1,00E+01

1,00E+06

Cf-244

1,00E+04

1,00E+07

Cf-246

1,00E+03

1,00E+06

Cf-248

1,00E+01

1,00E+04

Cf-249

1,00E+00

1,00E+03

Cf-250

1,00E+01

1,00E+04

Cf-251

1,00E+00

1,00E+03

Cf-252

1,00E+01

1,00E+04

Cf-253

1,00E+02

1,00E+05

Cf-254

1,00E+00

1,00E+03

Es-250

1,00E+02

1,00E+06

Es-251

1,00E+02

1,00E+07

Es-253

1,00E+02

1,00E+05

Es-254

1,00E+01

1,00E+04

Es-254m

1,00E+02

1,00E+06

Fm-252

1,00E+03

1,00E+06

Fm-253

1,00E+02

1,00E+06

Fm-254

1,00E+04

1,00E+07

Fm-255

1,00E+03

1,00E+06

Fm-257

1,00E+01

1,00E+05

Md-257

1,00E+02

1,00E+07

Md-258

1,00E+02

1,00E+05

 

Objaśnienia:

1) Wartości stężenia promieniotwórczego i aktywności całkowitej zapisano w postaci wykładniczej, gdzie liczba po literze E oznacza wykładnik całkowity liczby 10.

2) Izotopy macierzyste znajdujące się w stanie równowagi wiekowej ze swoimi izotopami pochodnymi; wartości stężenia promieniotwórczego i aktywności całkowitej odnoszące się do izotopów macierzystych uwzględniają obecność podanych niżej izotopów pochodnych:

Izotopy macierzyste

Izotopy pochodne

1

2

Ge-68

Ga-68

Rb-83

Kr-83m

Sr-82

Rb-82

Sr-90

Y-90

Y-87

Sr-87m

Zr-93

Nb-93m

Zr-97

Nb-97

Ru-106

Rh-106

Ag-108m

Ag-108

Sn-121m

Sn-121 (0,776)

Sn-126

Sb-126m

Xe-122

I-122

Cs-137

Ba-137m

Ba-140

La-140

Ce-134

La-134

Ce-144

Pr-144

Gd-146

Eu-146

Hf-172

Lu-172

W-178

Ta-178

W-188

Re-188

Re-189

Os-189m (0,241)

Ir-189

Os-189m

Pt-188

Ir-188

Hg-194

Au-194

Hg-195m

Hg-195 (0,542)

Pb-210

Bi-210, Po-210

Pb-212

Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

B-210m

Tl-206

Bi-212

Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Rn-220

Po-216

Rn-222

Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214

Ra-223

Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207

Ra-224

Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Ra-226

Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210

Ra-228

Ac-228

Ac-225

Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213 (0,978), Tl-209 (0,0216), Pb-209 (0,978)

Ac-227

Fr-223 (0,0138)

Th-226

Ra-222, Rn-218, Po-214

Th-228

Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

Th-229

Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209

Th-234

Pa-234m

U-230

Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214

U-232

Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64)

U-235

Th-231

U-238

Th-234, Pa-234m

U-240

Np-240m

Np-237

Pa-233

Am-242m

Am-242

Am-243

Np-239

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-29
  • Data wejścia w życie: 2021-07-29
  • Data obowiązywania: 2021-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw