Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 160), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 96).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 96), które stanowią:

"§ 2. W sprawach wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się wzory wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, określone w załącznikach nr 1 i 2 do tego rozporządzenia w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin


1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 28 kwietnia 2021 r. (poz. 885)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI
1)

z dnia 30 stycznia 2002 r.

w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2018 r. poz. 359) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów;

2) Konwencji - należy przez to rozumieć Konwencję o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów, sporządzoną w Paryżu dnia 13 stycznia 1993 r. (Dz. U. z 1999 r. poz. 703 oraz z 2020 r. poz. 1367);

3) podmiotach i przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmioty i przedsiębiorców, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy;

4) pozwoleniu - należy przez to rozumieć pozwolenie na produkcję, wytwarzanie, przetwarzanie, zużycie, nabywanie, gromadzenie, przechowywanie, zbywanie, przekazywanie lub używanie toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów wymienionych w Wykazie 1 Załącznika do Konwencji.

§ 2. Rozporządzenie określa:

1) tryb wydawania pozwoleń;

2) wzory wniosków o wydanie pozwoleń;

3) dokumenty, które powinny być dołączone do wniosków o wydanie pozwoleń;

4) wzory pozwoleń.

§ 3. 1. Wniosek o wydanie pozwolenia składa się, z zastrzeżeniem ust. 2, do ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Wniosek o wydanie pozwolenia dla jednostek i komórek organizacyjnych podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej oraz przez niego nadzorowanych, a także dla przedsiębiorstw państwowych, dla których jest on organem założycielskim, składa się do Ministra Obrony Narodowej.

§ 4. 1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Wniosek o wydanie pozwolenia sporządza się osobno na każdy toksyczny związek chemiczny lub jego prekursor.

§ 6. Do wniosku o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, dołącza się następujące dokumenty:

1) odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców;

2) kopię koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, jeżeli są wymagane według odrębnych przepisów;

3) kopię decyzji właściwego urzędu skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

4) (uchylony);2)

5) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub przedsiębiorcy, jeżeli jest wymagane według odrębnych przepisów;

6) opinię dotyczącą spełnienia warunków technicznych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem, wydaną przez jednostkę organizacyjną upoważnioną przez ministra właściwego do spraw gospodarki;

7) oświadczenie podmiotu lub przedsiębiorcy o spełnieniu warunków organizacyjnych i kadrowych, zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności z toksycznym związkiem chemicznym lub jego prekursorem.

§ 7. 1. Wzór pozwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Wzór pozwolenia wydawanego przez Ministra Obrony Narodowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 8. Pozwolenie wydaje się w czterech egzemplarzach, przy czym:

1) oryginał wraz z kopią otrzymuje wnioskodawca za potwierdzeniem odbioru;

2) drugi i trzeci egzemplarz kopii zachowuje organ wydający pozwolenie, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 30 stycznia 2002 r.

Załącznik nr 14)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH LUB ICH PREKURSORÓW Z WYKAZU 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 24)

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ Z WYKORZYSTANIEM TOKSYCZNYCH ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH LUB ICH PREKURSORÓW Z WYKAZU 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 34)

WZÓR - DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 44)

WZÓR - DECYZJA

infoRgrafika

infoRgrafika


1) Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 stycznia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu wydawania pozwoleń na prowadzenie działalności z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 96), które weszło w życie z dniem 5 lutego 2020 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1 marca 2002 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-11
  • Data wejścia w życie: 2021-05-11
  • Data obowiązywania: 2021-05-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw