Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 488), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2206).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2206), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 5 maja 2021 r. (poz. 900)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
1)

z dnia 19 marca 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”, w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, a także podmioty udzielające tej pomocy.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy udzielanej ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

2) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).

§ 3. Pomoc może być udzielana przedsiębiorcom, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).

§ 4. 1. Podmiotami udzielającymi pomocy, poza podmiotami określonymi w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, mogą być również:

1) partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;

2) podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy jest beneficjent w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy lub partner projektu, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy, którzy nie są jednocześnie podmiotem wdrażającym instrument finansowy, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy, pomoc może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 2 pkt 26 lit. a albo lit. b ustawy.

§ 5. 1. Pomoc ma na celu wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego województwa objętego regionalnym programem operacyjnym na lata 2014–2020.

2. Pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części albo całości kosztów kwalifikowalnych.

§ 6. Pomoc jest udzielana w formach i na zasadach określonych w art. 4 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 7. Pomoc jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 8. Wartość dopuszczalnej pomocy udzielanej jednemu przedsiębiorcy ustala się zgodnie z art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 9. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc składa wniosek do podmiotu udzielającego pomocy.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy;

2) nazwę i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

3) cel realizacji przedsięwzięcia;

4) opis przedsięwzięcia;

5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

6) wartość przedsięwzięcia;

7) koszty kwalifikowalne;

8) wnioskowaną kwotę pomocy;

9) źródła finansowania przedsięwzięcia;

10) inne informacje, wskazane przez podmiot udzielający pomocy, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku przedsiębiorca załącza:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 22) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743);

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

§ 10. 1. Podmiot udzielający pomocy przeprowadza ocenę wniosku, uwzględniając:

1) cel pomocy, o którym mowa w § 5 ust. 1;

2) koszty kwalifikowalne;

3) wartość dopuszczalnej pomocy.

2. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc może być udzielona przedsiębiorcy na podstawie umowy.

§ 11. Przedsiębiorca, przed podpisaniem umowy, przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie albo oświadczenie o wielkości takiej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 21) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

2) informacje o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc

– dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku.

§ 12.3) Pomoc jest udzielana do końca sześciomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4, w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).


1) Obecnie działem administracji rządowej – rozwój regionalny kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Uchylony przez art. 1 pkt 26 lit. b tiret drugie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. poz. 1063), która weszła w życie z dniem 22 czerwca 2019 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 2206), które weszło w życie z dniem 11 grudnia 2020 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 7 kwietnia 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-14
  • Data obowiązywania: 2021-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw