Kategorie

Dziennik Ustaw

USTAWA

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku]

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2021 r. poz. 514) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu:

"Art. 59a. 1. Prezes UOKiK pełni rolę jednolitego urzędu łącznikowego, o którym mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1).

2. Prezes UOKiK sporządza krajową strategię nadzoru rynku, o której mowa w art. 13 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Prezes UOKiK sporządza podsumowanie krajowej strategii nadzoru rynku i publikuje je na stronie internetowej urzędu, który go obsługuje.

4. Na wniosek Prezesa UOKiK organy nadzoru rynku przekazują informacje niezbędne do sporządzenia krajowej strategii nadzoru rynku.".

Art. 2. [Uczestnictwo w pracach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów]

Do dnia 15 lipca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uczestniczy w pracach Unijnej Sieci ds. Zgodności Produktów, ustanowionej na podstawie art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1).

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2021 r., z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejsza ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-16
  • Data obowiązywania: 2021-07-16

Dziennik Ustaw