Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 18 maja 2021 r.

w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 163a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym]

Określa się wzór zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym, o którym mowa w art. 163a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694 i 802.

Załącznik 1. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZWOLNIENIE OD AKCYZY SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDĄCEGO POJAZDEM HYBRYDOWYM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 18 maja 2021 r. (poz. 951)

WZÓR - ZAŚWIADCZENIE STWIERDZAJĄCE ZWOLNIENIE OD AKCYZY SAMOCHODU OSOBOWEGO BĘDĄCEGO POJAZDEM HYBRYDOWYM

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-24
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw