Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 maja 2021 r.

w sprawie wniosków składanych do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem tego systemu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 112 oraz z 2020 r. poz. 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) warunki organizacyjno-techniczne dotyczące formy:

a) wniosków oraz ich składania do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej "Centralną Informacją", za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,

b) odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek, doręczanych wnioskodawcom za pośrednictwem systemu teleinformatycznego;

2) sposób posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, zwaną dalej "ustawą";

2) katalogu - rozumie się przez to elektroniczny katalog dokumentów spółek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) podpisie elektronicznym - rozumie się przez to kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty;

4) zarejestrowanym użytkowniku - rozumie się przez to osobę, której został przydzielony adres internetowy powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem;

5) systemie teleinformatycznym - rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 3a ustawy.

§ 3. [Składanie wniosków]

1. Składanie wniosków, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, może być dokonane jedynie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez zarejestrowanego użytkownika.

2. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronach podmiotowych Ministerstwa Sprawiedliwości w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. [Podpis elektroniczny]

Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wraz z załącznikami wypełnia się na urzędowych formularzach dostępnych pod adresem określonym w § 3 ust. 2 i opatruje podpisem elektronicznym.

§ 5. [Doręczanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń i informacji z Krajowego Rejestru Sądowego]

Odpisy, wyciągi, zaświadczenia i informacje z Krajowego Rejestru Sądowego są doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego i opatrzone podpisem elektronicznym uprawnionego pracownika Centralnej Informacji.

§ 6. [Przesyłanie dokumentów i kopii dokumentów z katalogu]

Dokumenty i kopie dokumentów z katalogu są przesyłane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w art. 8a ust. 1 pkt 5 ustawy, złożonych do repozytorium dokumentów finansowych.

§ 7. [Potwierdzenie dokonywane przez system teleinformatyczny]

System teleinformatyczny potwierdza zamieszczenie odpisów, wyciągów, zaświadczeń, informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentów i kopii dokumentów z katalogu pod adresem, o którym mowa w § 3 ust. 2, ze wskazaniem daty zamieszczenia.

§ 8. [Wykorzystywanie dokumentów w postaci elektornicznej]

1. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia, informacje, dokumenty oraz kopie dokumentów uzyskane zgodnie z § 5 i 6 są wykorzystywane w postaci elektronicznej, jeżeli możliwe jest posłużenie się dokumentem elektronicznym we właściwym postępowaniu.

2. Jeżeli we właściwym postępowaniu nie ma możliwości wykorzystania dokumentów, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej, mogą one być wykorzystane w tym postępowaniu w formie wydruku przez podmioty, które je uzyskały w postaci elektronicznej.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych dotyczących formy wniosków i dokumentów oraz ich składania drogą elektroniczną do sądów rejestrowych i Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu posługiwania się dokumentami wydanymi w postaci elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 798), które traci moc z dniem 1 lipca 2021 r. na podstawie art. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 398 i 650, z 2019 r. poz. 55, 1214 i 2355, z 2020 r. poz. 288 i 1747 oraz z 2021 r. poz. 187).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-27
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw