Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2022 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 3 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1689) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022 w wysokości:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego - 7,50 zł za jeden miesiąc;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego - 24,50 zł za jeden miesiąc.

§ 2.

Zniżki za uiszczenie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku kalendarzowym 2022 wynoszą:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,

b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,

c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,

d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.

§ 3.

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2022, po uwzględnieniu zniżek, o których mowa w § 2, wynosi:

1) za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 14,60 zł za dwa miesiące,

b) 21,60 zł za trzy miesiące,

c) 42,80 zł za sześć miesięcy,

d) 81,00 zł za rok kalendarzowy;

2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a) 47,50 zł za dwa miesiące,

b) 70,60 zł za trzy miesiące,

c) 139,70 zł za sześć miesięcy,

d) 264,60 zł za rok kalendarzowy.

§ 4.

Opłaty wnoszone na poczet 2022 r. mogą być przyjmowane w 2021 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: W. Kołodziejski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-07
  • Data wejścia w życie: 2021-06-22
  • Data obowiązywania: 2021-06-22
  • Dokument traci ważność: 2022-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw