Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) ORAZ MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU2)

z dnia 31 maja 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2013 r. w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. z 2021 r. poz. 258) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

1) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a. Fundacja im. Helen Keller w Gdańsku";

2) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a. Fundacja Kołobajki w Łodzi";

3) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

"10a. Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza" w Poznaniu";

4) po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a. Nyski Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i Słabowidzących "Atut" ".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rodziny i Polityki Społecznej: M. Maląg

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: P. Gliński1) Minister Rodziny i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1723).

2) Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 970).

Dziennik Ustaw