Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1)

z dnia 4 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 316, z 2020 r. poz. 82 i 1459 oraz z 2021 r. poz. 211) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w "BRANŻY BUDOWLANEJ (BUD)" pozycja dotycząca zawodu "Technik gazownictwa" o symbolu cyfrowym 311913 otrzymuje brzmienie:

Technik gazownictwa

311913

IV

energiiX


BUD.28.

Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych

BUD.29.


Organizacja i wykonywanie robót związanych z budową i eksploatacją instalacji gazowych

4

4

X

X


2) w "BRANŻY MECHANICZNEJ (MEC)" pozycja dotycząca zawodu "Technik spawalnictwa" o symbolu cyfrowym 311516 otrzymuje brzmienie:

Technik spawalnictwa

311516

V

gospodarki, gospodarki morskiej


X

X


MEC.03.

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń albo

MEC.04.

Montaż systemów rurociągowych albo

3

3

X

X


MEC.08.

Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi albo

TWO.03.

Wykonywanie i montaż elementów kadłuba jednostek pływających

MEC.10.

Organizacja

i wykonywanie prac spawalniczych

3

3

5

X

X

X§ 2. [Prowadzenie kształcenia w zawodzie technik gazownictwa rozpoczętego przed dniem 1 września 2021 r.]

1. Kształcenie w zawodzie technik gazownictwa, w którym wyodrębniono kwalifikacje "BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych" oraz "BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych", rozpoczęte przed dniem 1 września 2021 r. w technikum, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych, prowadzi się do zakończenia cyklu kształcenia zgodnie z przepisami rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Od dnia 1 września 2021 r. w klasie I technikum, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych lub kursach umiejętności zawodowych nie rozpoczyna się kształcenia w zawodzie technik gazownictwa, w którym wyodrębniono kwalifikacje "BUD.16. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych" oraz "BUD.17. Organizacja i dokumentacja robót związanych z budową, montażem oraz eksploatacją sieci i instalacji gazowych".

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka

Dziennik Ustaw