Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 1 czerwca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-20202)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10a ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2133) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w pkt 5 w lit. b kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) 6.2 Bony na cyfryzację.";

2) w § 4 w ust. 2a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Zakaz ten nie dotyczy pomocy de minimis.";

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia Komisji nr 651/2014, z zastrzeżeniem art. 58 ust. 4 zdanie trzecie rozporządzenia Komisji nr 651/2014, a w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej dla MŚP - do końca okresu obowiązywania mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021, określonej na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).";

4) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w § 11 ust. 1, określa się zgodnie z § 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021 (Dz. U. poz. 878 oraz z 2020 r. poz. 2136).";

5) w § 42 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji, robotyzacji, gospodarki niskoemisyjnej i gospodarki obiegu zamkniętego;".

§ 2.

1. Do umów o udzielenie pomocy finansowej zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. Do wniosków o udzielenie pomocy finansowej złożonych w ramach konkursów oraz otwartych naborów ogłoszonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz do umów o udzielenie pomocy finansowej zawieranych na podstawie tych wniosków stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Do konkursów oraz otwartych naborów, w których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej, w tym w przypadku konkursów podzielonych na rundy, w których nie upłynął termin składania wniosków w ostatniej rundzie konkursu, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2) Tekst Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)885 przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego "Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020" do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" w Polsce oraz przyjęty uchwałą nr 91/2014 Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw