Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie zakresu analizy zagrożeń wynikających z działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące oraz formy przedstawiania wniosków z analizy zagrożeń1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 86g ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 623 i 784) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) zakres analizy zagrożeń, o której mowa w art. 86d ust. 2, art. 86e ust. 2 i art. 86f ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe, zwanej dalej "ustawą", dokonywanej odpowiednio przez kierownika jednostki organizacyjnej, wojewodę albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

2) formę, w jakiej kierownik jednostki organizacyjnej oraz wojewoda przedstawiają wnioski z analizy zagrożeń.

§ 2. [Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej]

Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 86d ust. 2 ustawy, obejmuje:

1) dla działalności zakwalifikowanych do III kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy:

a) ocenę maksymalnych potencjalnych skutków zdarzenia radiacyjnego w oparciu o rodzaj i zakres działalności związanej z narażeniem,

b) w przypadku jednostek organizacyjnych wykonujących działalność związaną z narażeniem polegającą na wytwarzaniu, przetwarzaniu lub stosowaniu materiałów jądrowych, materiałów promieniotwórczych, źródeł promieniotwórczych, produkowaniu lub stosowaniu urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - ocenę maksymalnych potencjalnych skutków zdarzenia radiacyjnego w oparciu o kategoryzację źródeł promieniotwórczych z uwzględnieniem całkowitej aktywności źródeł otwartych i zamkniętych, z którymi wykonywana jest działalność,

c) ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń radiacyjnych oraz możliwości przeciwdziałania ich wystąpieniu i ograniczania ich skutków, w szczególności zdarzeń polegających na:

- niekontrolowanym narażeniu pracowników lub osób postronnych,

- wystąpieniu skażeń promieniotwórczych w miejscach nieprzystosowanych do występowania takich skażeń,

- utracie kontroli nad źródłem promieniowania jonizującego,

d) ocenę potencjalnego wpływu niekorzystnych zdarzeń o charakterze nieradiacyjnym na możliwość wystąpienia zdarzeń radiacyjnych i usuwania ich skutków;

2) dla działalności zakwalifikowanych do IV kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy:

a) zakres analizy jak dla kategorii III oraz

b) ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzeń radiacyjnych związanych z działalnością poza siedzibą jednostki organizacyjnej oraz możliwości przeciwdziałania ich wystąpieniu i ograniczania ich skutków;

3) dla działalności zakwalifikowanych do II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy:

a) zakres analizy jak dla kategorii III, z wyłączeniem pkt 1 lit. b, oraz

b) w przypadku działalności polegającej na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego - analizy bezpieczeństwa spełniające wymogi wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 36d ust. 3 ustawy;

4) dla działalności zakwalifikowanych do I kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy zakres analizy jak dla kategorii II, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla ludności i środowiska poza terenem jednostki organizacyjnej.

§ 3. [Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez wojewodę]

Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez wojewodę dla terenu województwa, o której mowa w art. 86e ust. 2 ustawy, obejmuje:

1) wnioski z analizy zagrożeń dokonanej przez kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie województwa działalność zakwalifikowaną do I, II, III lub IV kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy;

2) ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i maksymalnych potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzeń radiacyjnych mogących być skutkiem wykonywanych na terenie województwa działalności zakwalifikowanych do I, II i IV kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy;

3) ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i maksymalnych potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzeń radiacyjnych mogących wynikać z:

a) wykonywanych w sąsiednich województwach działalności zakwalifikowanych do I kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy,

b) działalności zakwalifikowanych do V kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy

- które mogą wymagać podjęcia pilnych działań w celu ochrony ludności na terenie województwa;

4) ocenę potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzenia radiacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę, w tym skutkom wykrycia porzuconej substancji promieniotwórczej lub źródła niekontrolowanego.

§ 4. [Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych]

Zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o której mowa w art. 86f ust. 2 ustawy, obejmuje:

1) wnioski z analizy zagrożeń dokonanej przez właściwych wojewodów dla terenów województw;

2) wnioski z analizy zagrożeń dokonanej przez kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących działalność zakwalifikowaną do I kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy;

3) ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia i maksymalnych potencjalnych skutków oraz możliwości przeciwdziałania skutkom zdarzeń radiacyjnych mogących wynikać z działalności zakwalifikowanych do V kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, które mogą wymagać podjęcia pilnych działań w celu ochrony ludności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. [Wnioski z analizy zagrożeń]

Wnioski z analizy zagrożeń przedstawia się w formie:

1) matrycy ryzyka w funkcji prawdopodobieństwa i skutków;

2) map topograficznych, wektorowych lub rastrowych, przedstawiających zasięg geograficzny zagrożeń, jakie mogą wystąpić poza terenem jednostki organizacyjnej, z przypisanym prawdopodobieństwem wystąpienia i oceną skutków dla ludzi, mienia i środowiska;

3) tabel opisujących parametry zagrożeń oraz ich prognozowane skutki;

4) opisu, jeżeli charakter zagrożenia uniemożliwia przedstawienie wniosków z analizy zagrożeń w sposób określony w pkt 1-3.

§ 6. [Przepis przejściowy]

Dla działalności zakwalifikowanych do II kategorii zagrożeń zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy, polegających na eksploatacji lub likwidacji obiektu jądrowego, wykonywanych w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zakres analizy zagrożeń dokonywanej przez kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 86d ust. 2 ustawy, obejmuje:

1) zakres analizy jak dla kategorii III, z wyłączeniem § 2 pkt 1 lit. b;

2) analizy bezpieczeństwa sporządzone na potrzeby odpowiednio eksploatacyjnego raportu bezpieczeństwa albo raportu bezpieczeństwa dla etapu likwidacji obiektu jądrowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2013/59/Euratom z dnia 5 grudnia 2013 r. ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom (Dz. Urz. UE L 13 z 17.01.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 72 z 17.03.2016, str. 69, Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2019, str. 128 oraz Dz. Urz. UE L 324 z 13.12.2019, str. 80).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-14
  • Data wejścia w życie: 2021-06-29
  • Data obowiązywania: 2021-06-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw