REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1237

USTAWA

z dnia 28 maja 2021 r.

o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o systemie oświaty]

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4) po art. 90v dodaje się art. 90w w brzmieniu:

"Art. 90w. 1. W celu realizacji polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może ustanowić programy i przedsięwzięcia.

2. W przypadku ustanowienia programu lub przedsięwzięcia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej komunikat o:

1) ustanowieniu programu i naborze wniosków;

2) ustanowieniu przedsięwzięcia.

3. W komunikacie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, określa się w szczególności:

1) przedmiot programu;

2) podmioty uprawnione do udziału w programie;

3) warunki udziału w programie;

4) tryb przeprowadzania naboru do programu;

5) szczegółowe kryteria oceny wniosków.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może upoważnić dyrektora jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej do przeprowadzenia naboru wniosków, o których mowa w ust. 2 pkt 1.".

Art. 2. [Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych]

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029 i 2400 oraz z 2021 r. poz. 619) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozdziału 9 otrzymuje brzmienie:

"Finansowanie programów regionalnych, lokalnych i rządowych oraz programów i przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania";

2) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:

"Art. 73a. 1. Na programy i przedsięwzięcia, o których mowa w art. 90w ustawy o systemie oświaty, przeznacza się środki finansowe na oświatę i wychowanie.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje środki finansowe w ramach programów i przedsięwzięć na podstawie umowy.

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może upoważnić dyrektora jednostki organizacyjnej podległej temu ministrowi lub przez niego nadzorowanej do zawierania i rozliczania umów, o których mowa w ust. 2.

4. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację dotyczącą środków finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą:

1) nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe;

2) wysokość przyznanych środków finansowych.

5. Do przyznawania środków finansowych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).".

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-07
  • Data wejścia w życie: 2021-07-22
  • Data obowiązywania: 2021-07-22

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA