Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7c ust. 2 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 859 oraz z 2021 r. poz. 255 i 694) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Dodatkowe dane podlegające wskazaniu odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi]

Rozporządzenie określa dodatkowe dane podlegające wskazaniu odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnika w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanej dalej "ustawą".

§ 2. [Wskazanie stawki podatku od towarów i usług w przypadku przewozu towarów objętych pozycjami CN od 1507 do 1516 i 1517]

1. W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, w przypadku przewozu towarów objętych pozycjami CN od 1507 do 1516 i 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej, objętych systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, zwanym dalej "systemem monitorowania przewozu i obrotu", będących przedmiotem:

1) dostawy towarów - podmiot wysyłający wskazuje stawkę podatku od towarów i usług zastosowaną dla dostawy przewożonego towaru;

2) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów - podmiot wysyłający wskazuje stawkę podatku od towarów i usług zastosowaną dla dostawy następującej bezpośrednio przed wewnątrzwspólnotową dostawą albo eksportem tych towarów.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów albo eksportu towarów, jeżeli podmiot wysyłający był ich wytwórcą.

§ 3. [Wskazanie stawki podatku od towarów i usług w przypadku przewozu towarów objętych pozycjami CN od 1507 do 1516 i 1517]

W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, w przypadku przewozu towarów objętych pozycjami CN od 1507 do 1516 i 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej, objętych systemem monitorowania przewozu i obrotu, będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów albo importu towarów, podmiot odbierający wskazuje stawkę podatku od towarów i usług zastosowaną dla przewożonego towaru.

§ 4. [Wskazanie w zgłoszeniu sześciocyfrowego kodu towarów]

W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy, w przypadku przewozu towarów będących odpadem w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784), odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik wskazuje sześciocyfrowy kod tych towarów, zgodny z katalogiem odpadów określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 5. [Uzupełnienie zgłoszenia]

W zgłoszeniu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy, w przypadku przewozu towarów objętych pozycją CN ex 2711 - propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu, będących przedmiotem dostawy towarów, importu towarów albo wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostarczonych do:

1) stacji paliw ciekłych, o której mowa w art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868 i 1093), podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o:

a) stany liczników ze wszystkich dystrybutorów, z których są wydawane te towary, odczytane bezpośrednio przed załadunkiem towarów do zbiornika,

b) numery fabryczne dystrybutorów, o których mowa w lit. a,

c) objętość towaru, który został dostarczony do miejsca dostarczenia, wyrażoną w litrach;

2) innego miejsca niż stacja paliw, o której mowa w art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenie o objętość towaru, który został dostarczony do miejsca dostarczenia, wyrażoną w litrach.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów (Dz. U. poz. 1663 oraz z 2019 r. poz. 301 i 1873).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-09
  • Data wejścia w życie: 2021-07-24
  • Data obowiązywania: 2021-07-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw