Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lipca 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.1) ) po § 13zh dodaje § 13zi w brzmieniu:

"§ 13zi. 1. W 2021 r. Agencja udziela pomocy finansowej na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, kołom gospodyń wiejskich wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 165 i 1240), zwanym dalej "kołami gospodyń wiejskich":

1) na realizację w terminie do dnia 30 września 2021 r. inicjatyw dotyczących organizacji wydarzenia mającego na celu wsparcie lokalnej społeczności w zakresie dostępności do szczepień przeciwko COVID-19, zwanego dalej "wydarzeniem", na które wstęp jest bezpłatny i które nie może trwać dłużej niż 3 dni;

2) z tytułu zaszczepienia przeciwko COVID-19 po raz pierwszy co najmniej 100 osób w trakcie wydarzenia (premia);

3) z tytułu zorganizowania wydarzenia, podczas którego zaszczepiono po raz pierwszy przeciwko COVID-19 największą liczbę osób i nie mniej niż 100 osób (dodatkowa premia).

2. Maksymalny limit wydatków:

1) na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 40 mln zł;

2) z tytułu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi 30 mln zł.

3. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ma charakter pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis oraz z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

4. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest przyznawana:

1) na wniosek koła gospodyń wiejskich złożony do dnia 15 września 2021 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej;

2) w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich;

3) do wysokości limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

5. Koło gospodyń wiejskich może złożyć nie więcej niż trzy wnioski, o których mowa w ust. 4 pkt 1, przy czym kolejny wniosek może zostać złożony po akceptacji przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich sprawozdania z wydarzenia na podstawie ust. 19.

6. Załatwienie sprawy następuje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, spełniającego wymogi formalne, o których mowa w ust. 10.

7. Za datę złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich biura powiatowego Agencji.

8. W przypadku złożenia wniosku w terminie innym niż określony w ust. 4 pkt 1, nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy, o której mowa w ust. 1.

9. Na stronie internetowej Agencji jest publikowana na bieżąco informacja o liczbie złożonych wniosków i kolejności ich złożenia oraz kwocie środków finansowych dostępnych w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, zawiera:

1) nazwę koła gospodyń wiejskich, jego siedzibę i adres do korespondencji;

2) numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) numer koła gospodyń wiejskich w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła gospodyń wiejskich;

5) planowane miejsce i datę wydarzenia;

6) zobowiązanie do:

a) zapewnienia w trakcie wydarzenia możliwości szczepienia przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, na podstawie umowy zawartej z punktem szczepień, oraz - w przypadku szczepionek dwudawkowych - zapewnienia szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką,

b) przeprowadzenia kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu,

c) zapewnienia w trakcie wydarzenia co najmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 12,

d) przedłożenia sprawozdania z wydarzenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego wydarzenia;

7) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

11. W przypadku gdy koło gospodyń wiejskich nie posiada numeru, o którym mowa w ust. 10 pkt 2, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, składa wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

12. W ramach wydarzenia koło gospodyń wiejskich zapewnia co najmniej trzy z następujących aktywności:

1) oprawę muzyczną;

2) występy artystyczne;

3) strefę gastronomiczną;

4) pokazy ratownictwa medycznego;

5) strefę dla dzieci;

6) zawody sportowe;

7) ekspozycję i degustację wyrobów kół gospodyń wiejskich;

8) pokazy rękodzieła ludowego;

9) warsztaty i szkolenia;

10) upominki dla osób zaszczepionych w trakcie wydarzenia.

13. Wysokość pomocy finansowej na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynosi 8000 zł na jedno wydarzenie.

14. Decyzja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, stanowi podstawę do wypłaty premii i dodatkowej premii, jeżeli są spełnione przesłanki ich wypłaty.

15. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wypłacana na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

16. Koło gospodyń wiejskich, które otrzymało pomoc finansową na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest obowiązane dostarczyć kierownikowi biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę tego koła, w terminie 30 dni od dnia zakończenia wydarzenia, sprawozdanie z tego wydarzenia sporządzone na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

17. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, zawiera:

1) datę i miejsce przeprowadzenia wydarzenia;

2) wskazanie zrealizowanych aktywności, o których mowa w ust. 12;

3) opis przeprowadzonej kampanii informacyjnej.

18. Do sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, dołącza się:

1) kopię umowy zawartej między kołem gospodyń wiejskich a punktem szczepień dotyczącej wykonania na wydarzeniu szczepień przeciwko COVID-19 przez co najmniej 5 godzin dziennie, a w przypadku szczepionek dwudawkowych - zapewnienia szczepienia przeciwko COVID-19 drugą dawką;

2) materiały dokumentujące przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych lub społecznościowych lub za pośrednictwem ogłoszeń o wydarzeniu;

3) materiały dokumentujące zrealizowanie aktywności podczas wydarzenia.

19. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich akceptuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, jeżeli spełnia ono wymagania określone w ust. 17 i 18, w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia.

20. Kierownik biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich akceptuje sprawozdanie, o którym mowa w ust. 16, przez umieszczenie na sprawozdaniu adnotacji o jego akceptacji, o czym niezwłocznie informuje koło gospodyń wiejskich.

21. W przypadku braku akceptacji sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, kierownik biura powiatowego Agencji informuje na piśmie koło gospodyń wiejskich o odmowie akceptacji sprawozdania z podaniem przyczyny tej odmowy.

22. Pomoc finansowa na realizację wydarzeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podlega zwrotowi na rachunek Agencji w całości w przypadku:

1) niezorganizowania wydarzenia przez koło gospodyń wiejskich lub

2) nieprzedłożenia w terminie sprawozdania, o którym mowa w ust. 16, lub

3) gdy sprawozdanie nie zawiera wszystkich elementów określonych w ust. 17, lub

4) gdy koło gospodyń wiejskich nie przedłoży dokumentów określonych w ust. 18, lub

5) gdy koło gospodyń wiejskich nie udokumentuje realizacji co najmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 12.

23. W przypadku gdy koło gospodyń wiejskich nie zapewni na wydarzeniu przynajmniej trzech aktywności, o których mowa w ust. 12, lecz zostanie zaszczepionych po raz pierwszy co najmniej 100 osób, pomoc nie będzie podlegała zwrotowi.

24. Jeżeli liczba zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób wynosi co najmniej 100, koło gospodyń otrzymuje premię.

25. Premia wynosi od każdej zaszczepionej po raz pierwszy podczas wydarzenia osoby w wieku:

1) do 60. roku życia - 15 zł;

2) powyżej 60. roku życia - 30 zł.

26. Liczbę zaszczepionych po raz pierwszy podczas wydarzenia osób z podziałem na grupy wiekowe określone w ust. 25 kierownik biura powiatowego Agencji ustala na podstawie danych Centrum e-Zdrowia.

27. Na stronie internetowej Agencji raz w tygodniu jest publikowana informacja o liczbie złożonych kompletnych sprawozdań, o których mowa w ust. 16, kolejności ich wpływu i kwocie dostępnych środków finansowych w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

28. Premia jest wypłacana według kolejności wpływu kompletnych sprawozdań, o których mowa w ust. 16, na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

29. Po zakończeniu składania sprawozdań, o których mowa w ust. 16, przez koła gospodyń wiejskich Prezes Agencji publikuje na stronie internetowej Agencji listę kół gospodyń wiejskich, którym przysługuje dodatkowa premia, według kolejności od największej do najmniejszej liczby osób zaszczepionych przeciw COVID-19 pierwszą dawką.

30. Do ustalenia liczby osób, o których mowa w ust. 29, przyjmuje się że:

1) osoba do 60. roku życia jest liczona jako 1 osoba;

2) osoba powyżej 60. roku życia jest liczona podwójnie.

31. Dodatkowa premia jest wypłacana kołom gospodyń wiejskich znajdującym się na liście, o której mowa w ust. 29, w wysokości:

1) 100 000 zł - w przypadku pierwszego miejsca;

2) 50 000 zł - w przypadku miejsc od drugiego do trzeciego;

3) 25 000 zł - w przypadku miejsc od czwartego do dziesiątego;

4) 10 000 zł - w przypadku miejsc od jedenastego do setnego;

5) 5000 zł - w przypadku miejsc od sto pierwszego do pięćsetnego;

6) 1000 zł - w przypadku miejsc od pięćset pierwszego do tysięcznego.

32. Dodatkowa premia może zostać wypłacona dla danego koła gospodyń wiejskich tylko raz w związku z wydarzeniem, w trakcie którego została zaszczepiona przeciw COVID-19 pierwszą dawką największa liczba osób.

33. Dodatkowa premia jest wypłacana przez Agencję niezwłocznie po opublikowaniu listy, o której mowa w ust. 29, na rachunek koła gospodyń wiejskich wskazany w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 230, 1345, 1346, 1608 i 2089, z 2016 r. poz. 170, 1455 i 1912, z 2017 r. poz. 166, 1479, 1640, 1818 i 2147, z 2018 r. poz. 303, 1428, 1483 i 2025, z 2019 r. poz. 157, 1323 i 1779, z 2020 r. poz. 18, 733, 1009, 1258, 1375, 1728, 1932, 2058, 2164, 2224 i 2354 oraz z 2021 r. poz. 926.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-19
  • Data wejścia w życie: 2021-07-23
  • Data obowiązywania: 2021-07-23

Dziennik Ustaw