Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1381), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. poz. 2374) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 7 lipca 2021 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje art. 2 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. poz. 2374), który stanowi:

"Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.".

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 16 marca 2000 r. o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 21 lipca 2021 r. (poz. 1365)

USTAWA

z dnia 16 marca 2000 r.

o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Art. 1. 1.1) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, zwana dalej "Akademią", jest uczelnią publiczną utworzoną w 1954 r. z Wydziału Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego.

2. Akademia nawiązuje do tradycji Studium Teologii Prawosławnej Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Siedzibą Akademii jest Warszawa.

Art. 2. Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk teologicznych i humanistycznych.

Art. 3. 1. Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

2. Wydział Teologiczny Akademii pozostaje ponadto pod nadzorem władz właściwych Kościołów w zakresie określonym przez statut uczelni.

Art. 3a.2) 1. Akademia otrzymuje subwencję ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), w wysokości nie niższej niż ustalona na rok poprzedni na podstawie algorytmu podziału środków finansowych, o którym mowa odpowiednio w art. 368 ust. 2 lub 3 tej ustawy.

2. Minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych udziela Akademii dotacji podmiotowej na dofinansowanie wynagrodzeń nauczycieli akademickich wykonujących pracę w Wydziale Teologicznym, wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń.

Art. 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Akademia zachowuje wszystkie swoje dotychczasowe prawa i wiążą ją jej dotychczasowe zobowiązania.

Art. 5. Mienie, obejmujące własność i inne prawa majątkowe Akademii, będące w jej posiadaniu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostaje mieniem Akademii.

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).


1) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (Dz. U. poz. 2374), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

3) Ustawa została ogłoszona w dniu 17 maja 2000 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-27
  • Data wejścia w życie: 2021-07-27
  • Data obowiązywania: 2021-07-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw