Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 15 lipca 2021 r.

w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 185 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 , 784 i 1564) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Plan przeciwdziałania skutkom suszy]

Przyjmuje się Plan przeciwdziałania skutkom suszy stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

Załącznik 1. [Plan przeciwdziałania skutkom suszy]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15 lipca 2021 r. (poz. 1615)

Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-03
  • Data wejścia w życie: 2021-09-18
  • Data obowiązywania: 2021-09-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw