Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zmiana nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy]

Z dniem 1 stycznia 2022 r. Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy nadaje się nazwę "Collegium Witelona Uczelnia Państwowa".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-06
  • Data wejścia w życie: 2021-09-21
  • Data obowiązywania: 2021-09-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw