Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Węgrami Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., oraz w realizacji postanowień Protokołu do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.

Tekst pierwotny

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 34 ust. 2 Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.1) , Węgry stały się dnia 1 lipca 2021 r. stroną wyżej wymienionej Konwencji.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że od dnia 1 lipca 2021 r. Konwencja obowiązuje w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Węgrami.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Węgry, składając dokument ratyfikacyjny, złożyły:

1) notyfikacje zgodnie z: art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii), art. 6 ust. 5, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 17 lit. b), art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii), art. 18, art. 24 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3,

2) zastrzeżenia zgodnie z: art. 3 ust. 5 lit. a), art. 4 ust. 3 lit. a), art. 5 ust. 8, art. 8 ust. 3 lit. a), art. 9 ust. 6 lit. a), art. 10 ust. 5 lit. a), art. 11 ust. 3 lit. a), art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a), art. 14 ust. 3 lit. a), art. 15 ust. 2, art. 16 ust. 5, art. 19 ust. 12, art. 23 ust. 2, art. 28 ust. 2 lit. a), art. 35 ust. 6 oraz art. 36 ust. 2

- Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Treści notyfikacji oraz zastrzeżeń zostały podane w dalszej części oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że wskazane w niniejszym oświadczeniu rządowym złożone przez Węgry notyfikacje i zastrzeżenia do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., mają zastosowanie w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r.2) , oraz Protokołu do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., sporządzonego w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r.3) .

Notyfikacja zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii)

Artykuł 2 - Interpretacja pojęć

Notyfikacja - Umowy Podatkowe, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) Konwencji Węgry planują objęcie Konwencją następujących umów:

Nr

Tytuł

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst pierwotny / Instrument zmieniający

Data podpisania

Data wejścia w życie

504)

Konwencja między Republiką Węgierską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Polska

Tekst pierwotny

23-09-1992

10-09-1995

Instrument zmieniający

27-06-2000

01-05-2002

Article 2 - Interpretation of Terms

Notification - Agreements Covered by the Convention

Pursuant to Article 2(1)(a)(ii) of the Convention Hungary wishes the following agreements to be covered by the Convention:

No

Title

Other Contracting Jurisdiction

Original / Amending instrument

Date of signature

Date of entry into force

50

Convention between the Republic of Hungary and the Republic of Poland for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

Poland

Original

23-09-1992

10-09-1995

Amending instrument

27-06-2000

01-05-2002

Zastrzeżenie zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a)

Artykuł 3 - Podmioty transparentne podatkowo

Zgodnie z art. 3 ust. 5 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 3 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 3 - Transparent Entities

Pursuant to Article 3(5)(a) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 3 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a)

Artykuł 4 - Podmioty o podwójnej siedzibie

Zgodnie z art. 4 ust. 3 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 4 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 4 - Dual Resident Entities

Pursuant to Article 4(3)(a) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 4 not to apply to its Covered Tax Agreements

Zastrzeżenie zgodnie z art. 5 ust. 8

Artykuł 5 - Stosowanie metod unikania podwójnego opodatkowania

Zgodnie z art. 5 ust. 8 Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 5 w całości w odniesieniu do wszystkich zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 5 - Application of Methods for Elimination of Double Taxation

Pursuant to Article 5(8) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 5 not to apply with respect to all of its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 5

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja tekstu preambuły istniejącego w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 6 ust. 5 Konwencji Węgry wskazują, że następujące umowy nie są objęte zastrzeżeniem na podstawie art. 6 ust. 4 oraz zawierają tekst preambuły, o którym mowa w art. 6 ust. 2. Teksty odpowiednich fragmentów preambuł zostały wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Tekst preambuły

50

Polska

pragnąc zawrzeć Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Existing Preamble Language in Listed Agreements

Pursuant to Article 6(5) of the Convention Hungary considers that the following agreements are not within the scope of a reservation under Article 6(4) and contain preamble language described in Article 6(2). The texts of the relevants preambulars paragraphs are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Preamble Text

50

Poland

desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital

Notyfikacja zgodnie z art. 6 ust. 6

Artykuł 6 - Cel Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 6 ust. 6 Konwencji Węgry dokonują wyboru stosowania art. 6 ust. 3.

Article 6 - Purpose of a Covered Tax Agreement

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 6(6) of the Convention Hungary hereby chooses to apply Article 6(3).

Notyfikacja zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b)

Artykuł 7 - Zapobieganie nadużyciom traktatów

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 7 ust. 17 lit. b) Konwencji Węgry dokonują wyboru stosowania art. 7 ust. 4.

Article 7 - Prevention of Treaty Abuse

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 7(17)(b) of the Convention Hungary hereby chooses to apply Article 7(4).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a)

Artykuł 8 - Transakcje wypłat dywidend

Zgodnie z art. 8 ust. 3 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 8 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 8 - Dividend Transfer Transactions

Pursuant to Article 8(3)(a) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 8 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a)

Artykuł 9 - Zyski z tytułu przeniesienia udziałów lub akcji lub innych praw w podmiotach, których wartość pochodzi głównie z majątku nieruchomego

Zgodnie z art. 9 ust. 6 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 9 ust. 1 w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 9 - Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving their Value Principally from Immovable Property

Pursuant to Article 9(6)(a) of the Convention Hungary reserves the right for Article 9(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a)

Artykuł 10 - Klauzula antyabuzywna dotycząca zakładów położonych na terytoriach trzecich jurysdykcji

Zgodnie z art. 10 ust. 5 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 10 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 10 - Antiabuse Rule for Permanent Establishments Situated in Third Jurisdictions

Pursuant to Article 10(5)(a) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 10 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a)

Artykuł 11 - Stosowanie przepisów Umów Podatkowych w celu zastrzeżenia prawa Strony do opodatkowania osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na jej terytorium

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 11 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 11 - Application of Tax Agreements to Restrict a Party's Right to Tax its Own Residents

Pursuant to Article 11(3)(a) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 11 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 12 ust. 4

Artykuł 12 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez umowy typu commissionnaire arrangements i inne podobne działania

Zgodnie z art. 12 ust. 4 Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 12 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 12 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through Commissionnaire Arrangements and Similar Strategies

Pursuant to Article 12(4) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 12 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a)

Artykuł 13 - Sztuczne unikanie statusu zakładu poprzez wykorzystanie wyłączeń określonych form działalności z definicji zakładu

Zgodnie z art. 13 ust. 6 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 13 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 13 - Artificial Avoidance of Permanent Establishment Status through the Specific Activity Exemptions

Pursuant to Article 13(6)(a) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 13 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a)

Artykuł 14 - Podział umów

Zgodnie z art. 14 ust. 3 lit. a) Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 14 w całości w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 14 - Splitting-up of Contracts

Pursuant to Article 14(3)(a) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 14 not to apply to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 15 ust. 2

Artykuł 15 - Definicja osoby ściśle powiązanej z przedsiębiorstwem

Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 15 w całości w odniesieniu do zawartej przez nie Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, w odniesieniu do której zastosowanie mają zastrzeżenia na podstawie art. 12 ust. 4, art. 13 ust. 6 lit. a) lub c) i art. 14 ust. 3 lit. a).

Article 15 - Definition of a Person Closely Related to an Enterprise

Pursuant to Article 15(2) of the Convention Hungary reserves the right for the entirety of Article 15 not to apply to the Covered Tax Agreement to which the reservations described in Article 12(4), Article 13(6)(a) or (c), and Article 14(3)(a) apply.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 16 ust. 5

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Zgodnie z art. 16 ust. 5 Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 16 ust. 1 zd. 1 w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, na tej podstawie, że zamierzają spełnić minimalny standard w zakresie usprawnienia rozwiązywania sporów stosownie do Pakietu OECD/G20 BEPS przez zapewnienie, że na podstawie każdej z zawartych Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja (wyłączając Umowę Podatkową, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, która pozwala osobie na przedstawienie swojej sprawy właściwemu organowi którejkolwiek Umawiającej się Jurysdykcji), w przypadku gdy osoba jest zdania, że działania jednej lub obu Umawiających się Jurysdykcji powodują lub spowodują dla niej opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wówczas może ona, niezależnie od środków odwoławczych przewidzianych w prawie wewnętrznym tych Umawiających się Jurysdykcji, przedstawić swoją sprawę właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji, na terytorium której ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub - w przypadku gdy do sprawy przedstawionej przez tę osobę ma zastosowanie postanowienie Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, dotyczące równego traktowania z uwagi na obywatelstwo - właściwemu organowi tej z Umawiających się Jurysdykcji, której osoba ta jest obywatelem; wówczas właściwy organ tej Umawiającej się Jurysdykcji dokona dwustronnej notyfikacji lub uzgodnienia z właściwym organem drugiej Umawiającej się Jurysdykcji w sprawach, w których właściwy organ, któremu przedstawiono sprawę w ramach procedury wzajemnego porozumiewania się, nie uznaje zarzutu podatnika za uzasadniony.

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Pursuant to Article 16(5) of the Convention Hungary reserves the right for the first sentence of Article 16(1) not to apply to its Covered Tax Agreements on the basis that it intends to meet the minimum standard for improving dispute resolution under the OECD/G20 BEPS Package by ensuring that under each of its Covered Tax Agreements (other than a Covered Tax Agreement that permits a person to present a case to the competent authority of either Contracting Jurisdiction), where a person considers that the actions of one or both of the Contracting Jurisdictions result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those Contracting Jurisdictions, that person may present the case to the competent authority of the Contracting Jurisdiction of which the person is a resident or, if the case presented by that person comes under a provision of a Covered Tax Agreement relating to non-discrimination based on nationality, to that of the Contracting Jurisdiction of which that person is a national; and the competent authority of that Contracting Jurisdiction will implement a bilateral notification or consultation process with the competent authority of the other Contracting Jurisdiction for cases in which the competent authority to which the mutual agreement procedure case was presented does not consider the taxpayer's objection to be justified.

Notyfikacja zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii)

Artykuł 16 - Procedura wzajemnego porozumiewania się

Notyfikacja postanowień istniejących w wymienionych umowach

Zgodnie z art. 16 ust. 6 lit. b) pkt ii) Konwencji Węgry wskazują, że następujące umowy zawierają postanowienie przewidujące, że sprawa, o której mowa w art. 16 ust. 1 zd. 1, powinna być przedstawiona w okresie co najmniej trzech lat, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o działaniu powodującym opodatkowanie, które jest niezgodne z postanowieniami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja. Numery artykułu i ustępu każdego z takich postanowień są wskazane poniżej.

Numer wymienionej Umowy

Druga Umawiająca się Jurysdykcja

Przepis

50

Polska

art. 26 ust. 1 zd. 2

Article 16 - Mutual Agreement Procedure

Notification of Existing Provisions in Listed Agreements

Pursuant to Article 16(6)(b)(ii) of the Convention Hungary considers that the following agreements contain a provision that provides that a case referred to in the first sentence of Article 16(1) must be presented within a specific time period that is at least three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Covered Tax Agreement. The article and paragraph numbers of each such provision are identified below.

Listed Agreement Number

Other Contracting Jurisdiction

Provision

50

Poland

Article 26(1), second sentence

Notyfikacja zgodnie z art. 18

Artykuł 18 - Wybór stosowania Części VI

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 18 Konwencji Węgry dokonują wyboru stosowania Części VI.

Article 18 - Choice to Apply Part VI

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 18 of the Convention Hungary hereby chooses to apply Part VI.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 19 ust. 12

Artykuł 19 - Obowiązkowe postępowanie arbitrażowe

Zgodnie z art. 19 ust. 12 Konwencji Węgry zastrzegają prawo stosowania następujących zasad w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, bez względu na pozostałe przepisy art. 19:

a) jakakolwiek kwestia nierozwiązana w toku procedury wzajemnego porozumiewania się, która byłaby objęta zakresem postępowania arbitrażowego przewidzianego w niniejszej Konwencji, nie będzie przedłożona do postępowania arbitrażowego, jeżeli rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny którejkolwiek z Umawiających się Jurysdykcji;

b) jeżeli, w dowolnym czasie po złożeniu wniosku o przeprowadzenie postępowania arbitrażowego a przed przedstawieniem przez panel arbitrów jego decyzji właściwym organom Umawiających się Jurysdykcji, rozstrzygnięcie dotyczące tej kwestii zostało wydane przez sąd lub trybunał administracyjny jednej z Umawiających się Jurysdykcji, wówczas postępowanie arbitrażowe zostaje zakończone.

Article 19 - Mandatory Binding Arbitration

Pursuant to Article 19(12) of the Convention, Hungary reserves the right for the following rules to apply with respect to its Covered Tax Agreements notwithstanding the other provisions of Article 19:

a) any unresolved issue arising from a mutual agreement procedure case otherwise within the scope of the arbitration process provided for by the Convention shall not be submitted to arbitration, if a decision on this issue has already been rendered by a court or administrative tribunal of either Contracting Jurisdiction;

b) if, at any time after a request for arbitration has been made and before the arbitration panel has delivered its decision to the competent authorities of the Contracting Jurisdictions, a decision concerning the issue is rendered by a court or administrative tribunal of one of the Contracting Jurisdictions, the arbitration process shall terminate.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 23 ust. 2

Artykuł 23 - Rodzaje postępowania arbitrażowego

Zgodnie z art. 23 ust. 2 Konwencji dla celów stosowania art. 23 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja, Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 23 ust. 1 Konwencji w odniesieniu do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 23 - Type of Arbitration Process

Pursuant to Article 23(2) of the Convention, for the purpose of applying Article 23 to its Covered Tax Agreements, Hungary reserves the right for Article 23(1) not to apply to its Covered Tax Agreements.

Notyfikacja zgodnie z art. 24 ust. 1

Artykuł 24 - Porozumienie w sprawie innego rozwiązania sprawy

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Konwencji Węgry dokonują wyboru stosowania art. 24 ust. 2.

Article 24 - Agreement on a Different Resolution

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 24(1) of the Convention Hungary hereby chooses to apply Article 24(2).

Zastrzeżenie zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a)

Artykuł 28 - Zastrzeżenia

Zastrzeżenie dotyczące zakresu arbitrażu

Zgodnie z art. 28 ust. 2 lit. a) Konwencji Węgry składają następujące zastrzeżenia w odniesieniu do zakresu spraw, do których będzie stosowany arbitraż zgodnie z przepisami Części VI.

1. Węgry zastrzegają prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw objętych zakresem stosowania Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych (90/436/EWG) z późniejszymi zmianami lub jakichkolwiek późniejszych regulacji zastępujących, zmieniających lub aktualizujących te przepisy.

2. Węgry zastrzegają prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw objętych zakresem stosowania Dyrektywy Rady (UE) 2017/1852 z dnia 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej lub jakichkolwiek innych późniejszych regulacji zastępujących, zmieniających lub aktualizujących te przepisy.

3. Węgry zastrzegają prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI - w indywidualnych przypadkach - spraw, w których w odniesieniu do skorygowanego dochodu lub majątku nałożono kary za oszustwo podatkowe, umyślne niewykonanie zobowiązania lub rażące zaniedbanie na podstawie węgierskich przepisów krajowych zawartych w rozdziale 41/J. ustęp (12) ustawy XXXVII z 2013 r. o niektórych zasadach międzynarodowej współpracy administracyjnej w zakresie podatków i innych obowiązków publicznych. Wszelkie późniejsze postanowienie zastępujące, zmieniające lub aktualizujące te regulacje również zostanie objęte niniejszym zastrzeżeniem. Węgry powiadomią Depozytariusza o każdym takim późniejszym postanowieniu.

4. Węgry zastrzegają prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw, co do których właściwe organy Umawiających się Jurysdykcji uzgodnią, że są one nieodpowiednie do arbitrażu. Takie porozumienie zostanie osiągnięte przed datą, w której postępowanie arbitrażowe zostałoby wszczęte, o czym zostanie powiadomiona osoba, która przedstawiła sprawę.

5. Węgry zastrzegają prawo do wyłączenia z zakresu stosowania Części VI spraw odnoszących się do kwestii spornych dotyczących dochodu lub majątku uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynającym się przed 1 stycznia 2018 r.

Article 28 - Reservations

Reservation Formulated for Scope of Arbitration

Pursuant to Article 28(2)(a) of the Convention Hungary formulates the following reservations with respect to the scope of cases that shall be eligible for arbitration under the provisions of Part VI.

1. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case that falls within the scope of application of the Convention on the Elimination of Double Taxation in Connection with the Adjustment of Profits of Associated Enterprises (90/436/EEC) as amended or any subsequent regulation replacing, amending or updating these rules.

2. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case that falls within the scope of application of the COUNCIL DIRECTIVE (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the European Union or any subsequent regulation replacing, amending or updating these rules.

3. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI - on a case-by-case basis - any case where penalties were imposed in relation to the adjusted income or capital for tax fraud, willful default and gross negligence in accordance with Hungary's domestic rules included in Section 41/J. paragraph (12) of the Act XXXVII of 2013 on Certain Rules of International Administrative Cooperation in Relation to Taxes and Other Public Duties. Any subsequent provision replacing, amending or updating these rules would also be included in this reservation. Hungary shall notify the Depositary of any such subsequent provision.

4. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case which the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that are not suitable for arbitration. Such agreement shall be reached before the date on which arbitration proceedings would otherwise have begun and shall be notified to the person who presented the case.

5. Hungary reserves the right to exclude from the scope of Part VI any case which relates to questions of dispute relating to income or capital earned in a tax year commencing before 1 January 2018.

Notyfikacja zgodnie z art. 35 ust. 3

Artykuł 35 - Stosowanie

Notyfikacja wyboru postanowień opcjonalnych

Zgodnie z art. 35 ust. 3 Konwencji, wyłącznie na potrzeby własnego stosowania art. 35 ust. 1 lit. b) i ust. 5 lit. b), Węgry dokonują wyboru zastąpienia odesłania do wyrazów "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu, w którym upłynął termin" odesłaniem do wyrazów "okresy podatkowe rozpoczynające się w dniu lub po dniu 1 stycznia roku następującego w dniu lub po dniu upływu terminu".

Article 35 - Entry into Effect

Notification of Choice of Optional Provisions

Pursuant to Article 35(3) of the Convention, solely for the purpose of its own application of Article 35(1)(b) and 5(b), Hungary hereby chooses to replace the reference to "taxable periods beginning on or after the expiration of a period" with a reference to "taxable periods beginning on or after 1 January of the next year beginning on or after the expiration of a period".

Zastrzeżenie zgodnie z art. 35 ust. 6

Artykuł 35 - Stosowanie

Zgodnie z art. 35 ust. 6 Konwencji Węgry zastrzegają prawo do niestosowania art. 35 ust. 4 Konwencji do zawartych przez nie Umów Podatkowych, do których ma zastosowanie niniejsza Konwencja.

Article 35 - Entry into Effect

Pursuant to Article 35(6) of the Convention Hungary reserves the right for Article 35(4) not to apply with respect to its Covered Tax Agreements.

Zastrzeżenie zgodnie z art. 36 ust. 2

Artykuł 36 - Stosowanie części VI

Zgodnie z art. 36 ust. 2 Konwencji Węgry zastrzegają prawo do stosowania przepisów Części VI w zakresie sprawy przedstawionej właściwemu organowi Umawiającej się Jurysdykcji przed późniejszą z dat, z którą niniejsza Konwencja wchodzi w życie w każdej z Umawiających się Jurysdykcji, które są stronami Umowy Podatkowej, do której ma zastosowanie niniejsza Konwencja, wyłącznie w zakresie, w jakim właściwe organy obu Umawiających się Jurysdykcji zgodziły się, że znajdzie ona zastosowanie do tej konkretnej sprawy.

Article 36 - Entry into Effect of Part VI

Pursuant to Article 36(2) of the Convention Hungary reserves the right for Part VI to apply to a case presented to the competent authority of a Contracting Jurisdiction prior to the later of the dates on which the Convention enters into force for each of the Contracting Jurisdictions to the Covered Tax Agreement only to the extent that the competent authorities of both Contracting Jurisdictions agree that it will apply to that specific case.

Minister Spraw Zagranicznych: wz. S. Szynkowski vel Sęk


1) Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 oraz z 2020 r. poz. 341.

2) Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., została ogłoszona w Dz. U. z 1995 r. poz. 602 oraz z 2021 r. poz. 1310.

3) Protokół do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Węgierską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Budapeszcie dnia 23 września 1992 r., sporządzony w Warszawie dnia 27 czerwca 2000 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2002 r. poz. 946.

4) Numer wskazany przez Węgry w wykazie zastrzeżeń i notyfikacji do Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., w notyfikacji złożonej zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. a) pkt ii) ww. Konwencji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-01
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw