Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 września 2021 r.

w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57? ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464 i 1728) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym;

2) wzór oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej;

3) wzór oświadczenia o stanie majątkowym strażaków niepełniących funkcji organów Państwowej Straży Pożarnej;

4) sposób dokonywania analizy oświadczeń o stanie majątkowym;

5) sposób przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym.

§ 2. [Składanie oświadczenia przez strażaka]

1. Strażak Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej "strażakiem", składa oświadczenie o stanie majątkowym, zwane dalej "oświadczeniem", w terminie:

1) 14 dni od dnia nawiązania stosunku służbowego według stanu na dzień mianowania w służbie przygotowawczej lub stałej;

2) 7 dni przed dniem rozwiązania stosunku służbowego lub w dniu zwolnienia ze służby, jeżeli termin 7 dni nie może zostać zachowany, według stanu na dzień złożenia oświadczenia;

3) 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania.

2. Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

§ 3. [Formularz oświadczenia]

1. Strażacy pełniący funkcję organu Państwowej Straży Pożarnej, oświadczenie składają na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Strażacy niepełniący funkcji organów Państwowej Straży Pożarnej, oświadczenie składają na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Podmiot przyjmujący oraz podmioty składające oświadczenie]

1. Oświadczenia składają:

1) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych:

a) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

b) zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej;

2) Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej:

a) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz ich zastępcy,

b) Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i jego zastępcy,

c) dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Instytutu Badawczego i jego zastępcy,

d) komendanci pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej i ich zastępcy,

e) strażacy pełniący służbę w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej;

3) komendantom wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej:

a) komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej oraz ich zastępcy,

b) strażacy pełniący służbę w komendach wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej;

4) Rektorowi-Komendantowi Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz komendantom pozostałych szkół Państwowej Straży Pożarnej - strażacy pełniący służbę w tych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;

5) komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej - strażacy pełniący służbę w komendach powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej.

2. Pozostali strażacy oświadczenie składają przełożonemu uprawnionemu do mianowania lub powołania, właściwemu według ostatniego miejsca pełnienia służby.

§ 5. [Miejsce składania oświadczeń]

1. Strażacy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oświadczenie składają w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Strażacy, niewymienieni w ust. 1, oświadczenie składają w komórce organizacyjnej wyznaczonej przez przełożonego właściwego do przyjęcia oświadczenia.

3. Strażacy tymczasowo aresztowani składają oświadczenie za pośrednictwem właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego. Formularze oświadczeń przekazuje jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, właściwa według ostatniego miejsca pełnienia służby do właściwej kancelarii zakładu karnego lub aresztu śledczego.

§ 6. [Ewidencja oświadczeń]

1. Do obowiązków komórki organizacyjnej, wyznaczonej do przyjęcia oświadczenia, należy w szczególności przyjmowanie i prowadzenie ewidencji oraz przechowywanie i udostępnianie oświadczeń.

2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, możliwe jest wyłącznie przez wyznaczonych strażaków lub pracowników, posiadających upoważnienie uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej "zastrzeżone".

3. Strażak składa oświadczenie w zamkniętej kopercie, na której czytelnie umieszcza następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) numer ewidencyjny;

3) rok urodzenia;

4) nazwę komórki lub jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której pełni służbę;

5) powód złożenia oświadczenia:

a) "oświadczenie o stanie majątkowym według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, tj." (należy podać rok, za który jest składane oświadczenie o stanie majątkowym),

b) "oświadczenie o stanie majątkowym w związku z nawiązywaniem stosunku służbowego w dniu" (należy podać datę nawiązania stosunku służbowego),

c) "oświadczenie o stanie majątkowym w związku z rozwiązywaniem stosunku służbowego z dniem" (należy podać datę rozwiązania stosunku służbowego),

d) "oświadczenie o stanie majątkowym na żądanie przełożonego uprawnionego do mianowania lub powołania" (należy podać datę pisemnego żądania złożenia oświadczenia oraz datę złożenia, według stanu na dzień wskazany przez tego przełożonego).

4. Oświadczenia podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze zawierającym następujące dane:

1) numer, pod którym oświadczenie zostało zewidencjonowane, umieszczany także w prawym górnym rogu koperty zawierającej oświadczenie;

2) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny składającego oświadczenie;

3) powód złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 5;

4) datę złożenia oświadczenia;

5) informację o udostępnieniu oświadczenia.

§ 7. [Przechowywanie oświadczeń]

1. Przełożony właściwy do przyjmowania oświadczeń, zapewnia odpowiednie warunki przechowywania oświadczeń, polegające w szczególności na zabezpieczeniu oświadczeń przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą oraz dostępem osób nieupoważnionych.

2. Oświadczenia przechowuje się w sposób gwarantujący zachowanie poufności, integralności oraz kompletności.

§ 8. [Zespół do analizy złożonych oświadczeń]

1. Przełożony, do analizy złożonych oświadczeń, może wyznaczyć osoby posiadające upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej ,,zastrzeżone", spośród których wyznacza przewodniczącego.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, wchodzą w skład zespołu do analizy złożonych oświadczeń, zwanego dalej ,,zespołem".

3. Przewodniczący kieruje pracami zespołu, w szczególności wyznacza zadania członkom zespołu oraz terminy posiedzeń, podczas których jest przeprowadzana analiza oświadczeń.

4. Zespół dokonuje analizy oświadczeń w składzie co najmniej dwuosobowym.

5. Obsługę administracyjną i kancelaryjną zespołu zapewnia komórka organizacyjna, wyznaczona przez przełożonego uprawnionego do analizy oświadczeń.

§ 9. [Analiza oświadczeń]

1. Analizy oświadczeń dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie poufności.

2. Sposób analizy oświadczeń obejmuje sprawdzenie:

1) terminowości złożenia oświadczeń;

2) formalnej poprawności oraz kompletności złożonych oświadczeń;

3) zgodności zawartych w złożonym oświadczeniu danych z danymi zawartymi w aktach osobowych i w uprzednio złożonych oświadczeniach.

3. O stwierdzonych w oświadczeniu majątkowym uchybieniach strażaka informuje się pisemnie, wskazując jednocześnie na możliwość złożenia przez strażaka wyjaśnień w formie pisemnej.

4. Przeprowadzenie analizy oświadczenia oraz jej wynik zamieszcza się, w formie pisemnej, na ostatniej stronie oświadczenia lub na oddzielnej karcie, którą dołącza się do oświadczenia.

5. Z analizy oświadczeń sporządza się raport, w którym zamieszcza się następujące informacje:

1) okres, w jakim dokonywano analizy oświadczeń;

2) liczbę przeanalizowanych oświadczeń, z podziałem na poszczególne przypadki, o których mowa w art. 57a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;

3) informację na temat formalnej poprawności i kompletności przeanalizowanych oświadczeń, wraz ze wskazaniem najczęstszych błędów;

4) wnioski z przeprowadzonej analizy;

5) informację o stanie realizacji wcześniej zatwierdzonych wniosków;

6) wykaz zawierający imiona i nazwiska oraz numery ewidencyjne strażaków:

a) którzy nie złożyli oświadczenia,

b) którzy złożyli oświadczenie po terminie,

c) którzy złożyli oświadczenie niekompletne lub charakteryzujące się poważnymi brakami formalnymi,

d) co do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo naruszania przepisów określonych w art. 57a ust. 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;

7) propozycje dalszych działań;

8) podpisy osób dokonujących analizy.

6. Raport z analizy oświadczeń przechowuje się w komórce organizacyjnej, wyznaczonej przez przełożonego uprawnionego do analizy oświadczeń.

§ 10. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do analizy oświadczeń, rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 11. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.2)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz wzoru oświadczenia o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1591), które zgodnie z art. 39 pkt 5 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 29 września 2021 r. (poz. 1794)

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Załącznik 2. [OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM STRAŻAKA NIEPEŁNIĄCEGO FUNKCJI ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ]

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM STRAŻAKA NIEPEŁNIĄCEGO FUNKCJI ORGANU PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-01
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw