Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 września 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182, 904 i 1603) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:”,

b) uchyla się ust. 2;

2) załączniki nr 6 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów do płatności rolniczo-środowiskowo-klimatycznej]

Do przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „płatnością rolno-środowiskowo-klimatyczną”, w sprawach objętych postępowaniami:

1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2021 r.,

2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2021 r.

– stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie przepisów do płatności rolniczo-środowiskowo-klimatycznej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po 14 marca 2021 r.]

Do przyznawania płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: G. Puda


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 765, z 2016 r. poz. 326, 589 i 1367, z 2017 r. poz. 806 i 2139, z 2018 r. poz. 584, z 2019 r. poz. 495 i 1246, z 2020 r. poz. 359 oraz z 2021 r. poz. 435 i 1032.

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 30 września 2021 r. (poz. 1824)

Załącznik nr 1

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWO-KLIMATYCZNEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

Lp.

Pakiet

Wariant

Stawki płatności

1

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone

552 zł/ha

2

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód

2.1. Międzyplony

883 zł/ha

2.2. Pasy ochronne na stokach o nachyleniu powyżej 20%

644 zł/ha

3

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych

2031 zł/ha

4

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych

4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1514 zł/ha

4.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1382 zł/ha

4.3. Murawy

1503 zł/ha

4.4. Półnaturalne łąki wilgotne

982 zł/ha

4.5. Półnaturalne łąki świeże

1114 zł/ha

4.6. Torfowiska

 

4.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

775 zł/ha

4.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

1304 zł/ha

4.7. Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)

881 zł/ha

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków

4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

1027 zł/ha

4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

1389 zł/ha

4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

1279 zł/ha

4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

739 zł/ha

5

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych

5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

1514 zł/ha

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

1382 zł/ha

5.3. Murawy

1503 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

982 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże

1114 zł/ha

5.6. Torfowiska

 

5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe

775 zł/ha

5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające

1304 zł/ha

6

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

6.1. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku uprawy

901 zł/h

6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego

1232 zł/ha

7

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

7.1. Zachowanie lokalnych ras bydła

2516 zł/szt.

7.2. Zachowanie lokalnych ras koni

2284 zł/szt. (konie małopolskie, konie wielkopolskie, konie śląskie)

1825 zł/szt. (koniki polskie, konie huculskie)

2038 zł/szt. (konie zimnokrwiste w typie sztumskim i konie zimnokrwiste w typie sokólskim)

7.3. Zachowanie lokalnych ras owiec

412 zł/szt.

7.4. Zachowanie lokalnych ras świń

1234 zł/szt.

7.5. Zachowanie lokalnych ras kóz

811 zł/szt.

 

Załącznik 2. [KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW]

Załącznik nr 2

KOSZTY TRANSAKCYJNE I WYSOKOŚĆ KWOTY PRZEZNACZONEJ NA REFUNDACJĘ TYCH KOSZTÓW

1. Koszty transakcyjne dla wariantów Pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 i wariantów Pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Koszty transakcyjne

Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych

Koszty transakcyjne w związku ze sporządzeniem dokumentacji przyrodniczej dla siedliska o powierzchni:

do 1 ha

302 zł

powyżej 1 ha do 5 ha

1175 zł

powyżej 5 ha do 20 ha

2350 zł

powyżej 20 ha do 50 ha

3525 zł

powyżej 50 ha

4700 zł

 

2. Koszty transakcyjne dla wariantu 6.2. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego

Koszty transakcyjne

Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych

1. Koszt wykonania oceny wytworzonych nasion w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych w przypadku wytwarzania nasion gatunków roślin wymienionych w ust. 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia

za jeden z następujących gatunków roślin: lnianka siewna (lnicznik siewny) (Camelina sativa (L.) Crantz), nostrzyk biały (Melilotus alba Medik.), lędźwian siewny (Lathyrus sativus L.), soczewica jadalna (Lens culinaris Medik.), pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa L.), przelot pospolity (Anthylis vulneraria L.)

330 zł

za jeden z następujących gatunków roślin: pszenica płaskurka (Triticum diccocum Schrank), pszenica samopsza (Triticum monococcum L.), żyto krzyca (Secale cereale var. multicale Metzg. ex Alef.), gryka zwyczajna (Fagopyrum esculentum Moench), proso zwyczajne (Panicum miliaceum L.)

295 zł

2. Koszt wykonania oceny wytworzonego materiału siewnego w laboratoriach urzędowych lub akredytowanych w przypadku wytwarzania materiału siewnego roślin odmian regionalnych i amatorskich wpisanych do rejestru odmian prowadzonego na podstawie przepisów o nasiennictwie

za każdy gatunek rośliny

322 zł

 

Dziennik Ustaw