Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

z dnia 1 października 2021 r.

w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2021 r.2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 904) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wysokość zaliczki na poczet płatności bezpośrednich]

Rolnikowi, który w 2021 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, wypłaca się zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości stanowiącej iloczyn 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

1) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.3) ) jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

2) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1-3 rozporządzenia wymienionego w pkt 1 jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

§ 2. [Termin wypłaty zaliczki]

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłaca się:

1) w przypadku gdy został spełniony warunek określony w art. 75 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia wymienionego w § 1 pkt 1;

2) do wysokości środków finansowych dostępnych na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa na realizację wspólnej polityki rolnej;

3) od dnia 18 października 2021 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października 2021 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Bartosik1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. z 2021 r. poz. 942).

2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1295 z dnia 4 sierpnia 2021 r. ustanawiającego, odnośnie do roku 2021, odstępstwo od art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do poziomu zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich oraz z tytułu środków obszarowych i działań związanych ze zwierzętami w ramach rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 282 z 05.08.2021, str. 3).

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 865, Dz. Urz. UE L 130 z 19.05.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 135 z 24.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 83, Dz. Urz. UE L 350 z 29.12.2017, str. 15, Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2020, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 1.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-07
  • Data wejścia w życie: 2021-10-18
  • Data obowiązywania: 2021-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw