Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 27 września 2021 r.

w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej, zwanej dalej "ewaluacją";

2) sposób przeprowadzania ewaluacji.

§ 2.

Szczegółowymi kryteriami ewaluacji w zakresie:

1) adekwatności programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji, zwanej dalej "PRK", oraz ich realizacji są:

a) adekwatność efektów uczenia się określonych w programie kształcenia do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

b) adekwatność aktywności naukowej lub artystycznej doktorantów i upowszechniania jej wyników, określonych w indywidualnych planach badawczych, do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

c) sposób realizacji programu kształcenia oraz indywidualnych planów badawczych w celu osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

d) sposób realizacji interdyscyplinarności procesu kształcenia w celu osiągnięcia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

e) rzetelność procesu doskonalenia programu kształcenia, ukierunkowanego na poprawę jego adekwatności do efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;

2) sposobu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK są:

a) dostępność i jednoznaczność zasad weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

b) transparentność i rzetelność procesu weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK,

c) rzetelność procesu doskonalenia sposobów weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK;

3) kwalifikacji nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej są:

a) adekwatność dorobku naukowego lub artystycznego i dorobku zawodowego oraz aktywności naukowej lub artystycznej i aktywności zawodowej tych osób do zakresu prowadzonego kształcenia doktorantów,

b) jakość działań na rzecz rozwoju zawodowego tych osób, w szczególności w zakresie związanym ze sprawowaniem funkcji promotora lub promotora pomocniczego, podejmowanych przez te osoby i przez podmiot prowadzący szkołę doktorską, zwany dalej "podmiotem",

c) rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu weryfikacji kwalifikacji tych osób;

4) jakości procesu rekrutacji są:

a) jakość i dostępność informacji oraz aktów prawa wewnętrznego, dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej,

b) dostępność, jednoznaczność i otwarty charakter zasad rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz terminowość publikacji tych zasad,

c) sposób przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 200 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą",

d) sposób uwzględniania podczas rekrutacji potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

e) sposób weryfikacji predyspozycji kandydatów do szkoły doktorskiej do prowadzenia działalności naukowej,

f) rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu rekrutacji;

5) jakości opieki naukowej lub artystycznej i wsparcia w prowadzeniu działalności naukowej są:

a) sposób i kryteria wyznaczania oraz zmiany promotora, promotorów lub promotora pomocniczego,

b) sposoby zapewniania doktorantom wysokiej jakości współpracy z promotorem, promotorami lub promotorem pomocniczym, w tym rozwiązywania sytuacji konfliktowych między doktorantem a promotorem, promotorami lub promotorem pomocniczym,

c) sposoby zapewniania doktorantom, w tym doktorantom z niepełnosprawnościami i doktorantom będącym rodzicami, prawidłowych warunków oraz wsparcia w realizacji programu kształcenia i indywidualnych planów badawczych, a także w przygotowywaniu rozpraw doktorskich, w tym zapewniania dostępu do niezbędnej infrastruktury,

d) stopień włączenia wybitnych specjalistów zatrudnionych poza podmiotem w działania służące wsparciu doktorantów w prowadzeniu działalności naukowej, w tym w sprawowanie opieki naukowej lub artystycznej nad doktorantami,

e) rzetelność weryfikacji i oceny pracy promotorów oraz promotorów pomocniczych, a także działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia jakości ich pracy;

6) rzetelności przeprowadzania oceny śródokresowej są:

a) dobór kryteriów i obiektywne zasady przeprowadzania tej oceny, a także dostępność oraz jednoznaczność tych kryteriów i zasad,

b) skład i kompetencje komisji przeprowadzającej tę ocenę,

c) terminowość i sposób przeprowadzania tej oceny,

d) rzetelność działań podejmowanych przez podmiot w celu doskonalenia procesu przeprowadzania tej oceny;

7) umiędzynarodowienia są:

a) stopień umiędzynarodowienia kadry, w tym mobilność naukowa lub artystyczna i aktywność w środowisku międzynarodowym nauczycieli akademickich lub pracowników naukowych prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej,

b) stopień umiędzynarodowienia procesu kształcenia w szkole doktorskiej i działalności naukowej doktorantów, w szczególności prowadzonej na podstawie indywidualnych planów badawczych, w tym mobilność naukowa lub artystyczna doktorantów,

c) sposób uwzględniania potrzeb doktorantów będących cudzoziemcami w procesie kształcenia w szkole doktorskiej,

d) sposoby zwiększania rozpoznawalności szkoły doktorskiej za granicą i ich skuteczność;

8) skuteczności kształcenia doktorantów są:

a) terminowość kończenia kształcenia w szkole doktorskiej zgodnie z programem kształcenia,

b) udział procentowy osób, które uzyskały stopień doktora po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej, w ogólnej liczbie doktorantów, którzy ukończyli kształcenie w szkole doktorskiej w okresie objętym ewaluacją,

c) poziom osiągnięć naukowych lub artystycznych doktorantów, w szczególności mających związek z aktywnością naukową lub artystyczną określoną w indywidualnym planie badawczym,

d) dokonywanie oceny jakości kształcenia w szkole doktorskiej przez doktorantów, wyniki tej oceny i sposób ich wykorzystania przez podmiot w celu doskonalenia procesu kształcenia,

e) sposób wykorzystywania wyników monitoringu karier zawodowych osób, które ukończyły kształcenie w szkole doktorskiej, i osób, które uzyskały stopień doktora po ukończeniu kształcenia w szkole doktorskiej.

§ 3.

1. Komisja Ewaluacji Nauki, zwana dalej "Komisją", przeprowadza ewaluację zgodnie z harmonogramem ustalonym na dany rok i opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej "BIP", na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem".

2. Przewodniczący Komisji zawiadamia podmiot o rozpoczęciu ewaluacji.

3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący Komisji:

1) wzywa podmiot do złożenia raportu samooceny, o którym mowa w art. 262 ust. 1 ustawy, w terminie 12 tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia;

2) wskazuje planowany termin wizytacji, o której mowa w art. 262 ust. 1 ustawy, i czas jej trwania.

4. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami niezależnymi od podmiotu przewodniczący Komisji może, na wniosek podmiotu, przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, lub zmienić termin wizytacji lub czas jej trwania wskazane zgodnie z ust. 3 pkt 2.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący Komisji może, z własnej inicjatywy, przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, lub zmienić termin wizytacji lub czas jej trwania wskazane zgodnie z ust. 3 pkt 2.

§ 4.

1. Raport samooceny:

1) sporządza się zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Komisję i opublikowanymi w BIP na stronie podmiotowej ministra;

2) zawiera informacje:

a) umożliwiające przeprowadzenie ewaluacji na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 261 ustawy, i kryteriów szczegółowych, o których mowa w § 2,

b) o zmianach w szkole doktorskiej poprawiających jakość kształcenia wprowadzonych po ostatniej ewaluacji;

3) składa się w systemie teleinformatycznym wskazanym w BIP na stronie podmiotowej ministra, zwanym dalej "systemem".

2. Wraz z raportem samooceny składa się:

1) zasady rekrutacji do szkoły doktorskiej oraz regulamin szkoły doktorskiej w językach polskim i angielskim obowiązujące w okresie objętym ewaluacją;

2) oświadczenia o:

a) zgodności zawartych w nim informacji ze stanem faktycznym i prawnym,

b) merytorycznej tożsamości:

- zawartych w nim informacji w językach polskim i angielskim,

- dokumentów, o których mowa w pkt 1, w językach polskim i angielskim.

3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między informacjami w języku polskim a informacjami w języku angielskim zawartymi w raporcie samooceny podstawą oceny szkoły doktorskiej są informacje w języku angielskim.

4. Raport samooceny i oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2, podpisuje osoba kierująca podmiotem albo osoba przez nią upoważniona. Upoważnienie składa się wraz z raportem samooceny. Upoważnienie może obejmować także czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

5. Podmiot może zostać wezwany do przekazania wyjaśnień lub dodatkowych informacji dotyczących raportu samooceny lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1.

6. Wyjaśnienia lub dodatkowe informacje dotyczące raportu samooceny lub dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przekazuje się w:

1) systemie;

2) terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania;

3) językach polskim i angielskim.

§ 5.

1. Przewodniczący Komisji:

1) powołuje zespół oceniający, w skład którego wchodzi od 4 do 7 osób, o których mowa w art. 259 ust. 4 ustawy;

2) wyznacza spośród członków zespołu oceniającego:

a) będących członkami Komisji przewodniczącego tego zespołu,

b) sekretarza tego zespołu.

2. Członkowie zespołu oceniającego składają przewodniczącemu Komisji oświadczenia o:

1) biegłej znajomości języka angielskiego;

2) zobowiązaniu się do:

a) bezstronnego działania w interesie publicznym,

b) niewykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie ewaluacji do celów innych niż cele związane z ewaluacją i nieudostępniania tych informacji osobom innym niż członkowie Komisji niebędący członkami zespołu oceniającego.

3. Podmiot może złożyć do przewodniczącego Komisji wniosek o wyłączenie wskazanego członka zespołu oceniającego, przedstawiając uzasadnienie.

§ 6.

1. Przed rozpoczęciem wizytacji przewodniczący zespołu oceniającego:

1) uzgadnia z osobą kierującą podmiotem albo z osobą przez nią upoważnioną harmonogram wizytacji;

2) może wezwać podmiot do udostępnienia w systemie wskazanych dokumentów dotyczących funkcjonowania szkoły doktorskiej, niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji, innych niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1, wskazując termin ich udostępnienia nie krótszy niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W trakcie wizytacji osoba kierująca podmiotem albo osoba przez nią upoważniona:

1) udostępnia, na wezwanie przewodniczącego zespołu oceniającego, dokumenty dotyczące funkcjonowania szkoły doktorskiej inne niż wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1 i udostępnione zgodnie z ust. 1 pkt 2, niezbędne do przeprowadzenia ewaluacji;

2) udziela, na wezwanie przewodniczącego zespołu oceniającego, informacji i wyjaśnień w sprawach dotyczących przeprowadzanej ewaluacji;

3) umożliwia członkom zespołu oceniającego, na wezwanie przewodniczącego tego zespołu:

a) indywidualne albo grupowe spotkania z organami podmiotu, osobami odpowiedzialnymi za kształcenie w szkole doktorskiej, doktorantami i ich promotorami oraz promotorami pomocniczymi, a także osobami odpowiedzialnymi za obsługę administracyjną szkoły doktorskiej,

b) dostęp do pomieszczeń i do infrastruktury dydaktyczno-badawczej, wykorzystywanych do prowadzenia kształcenia w szkole doktorskiej;

4) zapewnia członkom zespołu oceniającego pomieszczenia i sprzęt niezbędne do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaną ewaluacją.

3. W przypadku czasowego:

1) ograniczenia kształcenia doktorantów, o którym mowa w art. 198a ustawy, wizytację można przeprowadzić z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę i rejestrację jej przebiegu;

2) zawieszenia kształcenia doktorantów, o którym mowa w art. 198a ustawy, wizytacji nie przeprowadza się w czasie tego zawieszenia albo wstrzymuje się ją na czas tego zawieszenia; przepis § 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7.

1. Po zapoznaniu się z raportem samooceny i po zakończeniu wizytacji zespół oceniający sporządza raport z ewaluacji, który:

1) zawiera analizę jakości kształcenia w szkole doktorskiej na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 261 ustawy, i kryteriów szczegółowych, o których mowa w § 2;

2) może zawierać zalecenia dla podmiotu dotyczące poprawy jakości kształcenia w szkole doktorskiej.

2. Raport z ewaluacji jest sporządzany w językach polskim i angielskim. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między informacjami w języku polskim a informacjami w języku angielskim zawartymi w raporcie z ewaluacji podstawą oceny szkoły doktorskiej są informacje w języku angielskim.

3. Raport z ewaluacji zespół oceniający udostępnia podmiotowi w systemie.

4. Podmiot może wnieść do raportu z ewaluacji uwagi:

1) w językach polskim i angielskim;

2) za pomocą systemu;

3) w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania.

5. Po rozpatrzeniu uwag, o których mowa w ust. 4, zespół oceniający może wprowadzić zmiany do raportu z ewaluacji.

§ 8.

1. Po ustaleniu ostatecznej wersji raportu z ewaluacji zespół oceniający dokonuje oceny szkoły doktorskiej.

2. W przypadku negatywnej oceny szkoły doktorskiej zespół oceniający sporządza uzasadnienie.

3. W przypadku pozytywnej oceny szkoły doktorskiej zespół oceniający może sporządzić uzasadnienie zawierające rekomendację co do terminu kolejnej ewaluacji, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 2 lata od dnia, w którym uchwała Komisji, o której mowa w art. 262 ust. 2 ustawy, zwana dalej "uchwałą", stała się ostateczna.

4. Ocena szkoły doktorskiej i uzasadnienie tej oceny są sporządzane w językach polskim i angielskim.

5. Przewodniczący zespołu oceniającego przekazuje przewodniczącemu Komisji ocenę szkoły doktorskiej wraz z raportem z ewaluacji w celu podjęcia przez Komisję uchwały.

§ 9.

1. Komisja podejmuje uchwałę nie później niż na drugim posiedzeniu zwołanym po dniu przekazania przez zespół oceniający dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 5.

2. Przewodniczący Komisji przekazuje podmiotowi uchwałę wraz z ostateczną wersją raportu z ewaluacji.

3. W terminie 7 dni od dnia, w którym uchwała stała się ostateczna, minister i podmiot udostępniają tę uchwałę w BIP na swoich stronach podmiotowych wraz z raportem z ewaluacji i raportem samooceny w językach polskim i angielskim.

§ 10.

W przypadku szkoły doktorskiej, o której mowa w art. 198 ust. 5 ustawy:

1) Komisja kieruje zawiadomienie, o którym mowa w § 3 ust. 2, do podmiotu uprawnionego do otrzymania środków finansowych na wspólne kształcenie w szkole doktorskiej;

2) wnioski, o których mowa w § 3 ust. 4 i § 5 ust. 3, składa podmiot, o którym mowa w pkt 1;

3) raport samooceny i oświadczenia, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, podpisuje osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo osoba przez nią upoważniona;

4) czynności, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2, wykonuje osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo osoba przez nią upoważniona;

5) czynności, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 i 4, wykonują osoby kierujące każdym z podmiotów wspólnie prowadzących szkołę doktorską albo osoby przez nie upoważnione;

6) uwagi, o których mowa w § 7 ust. 4, podpisuje osoba kierująca podmiotem, o którym mowa w pkt 1, albo osoba przez nią upoważniona;

7) dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2, są przekazywane każdemu z podmiotów wspólnie prowadzących szkołę doktorską;

8) dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 3, są udostępniane przez każdy z podmiotów wspólnie prowadzących szkołę doktorską.

§ 11.

W przypadku pierwszej ewaluacji w danej szkole doktorskiej raport samooceny nie zawiera informacji, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b.

§ 12.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-12
  • Data wejścia w życie: 2021-10-27
  • Data obowiązywania: 2021-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw