Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH1)

z dnia 6 października 2021 r.

w sprawie szczegółowych warunków udzielania operatorowi wyznaczonemu środków związanych z funkcjonowaniem do dnia 31 grudnia 2020 r. usługi pocztowej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15zzu10h ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania operatorowi wyznaczonemu środków, o których mowa w art. 15zzu10h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanych dalej "środkami", zwolnionych z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej na zasadach określonych w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).

§ 2.

Środki są udzielane za wykonywanie w ramach usługi pocztowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na etapie doręczania, zwanej dalej "usługą", dodatkowych czynności związanych z doręczeniem do adresata przesyłek w postaci dokumentu elektronicznego, wynikających z upoważnienia, o którym mowa w art. 15zzu10b ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanych dalej "czynnościami dodatkowymi".

§ 3.

Środki są udzielane, jeżeli zachodzą łącznie następujące przesłanki:

1) całkowita kwota wszystkich środków przyznanych operatorowi wyznaczonemu w 2020 r. nie przekracza równowartości 15 mln euro i stanowi sumę wszystkich pojedynczych płatności liczonych według kursu średniego euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu przekazania środków na rachunek operatora wyznaczonego;

2) operator wyznaczony zapewnia rozdzielność rachunkową, wyodrębniając wszystkie koszty i przychody dotyczące wykonywania czynności dodatkowych;

3) operator wyznaczony przedstawi ministrowi właściwemu do spraw łączności ostateczne rozliczenie środków za okres od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., zwany dalej "okresem rozliczenia".

§ 4.

Kwotę środków należnych operatorowi wyznaczonemu ustala się z uwzględnieniem wartości udokumentowanych i zaewidencjonowanych przez operatora wyznaczonego zgodnie z wzorem:

P = Wo * kjo * (1 + WACC)

gdzie:

P - oznacza kwotę środków za okres rozliczenia,

Wo - oznacza rzeczywisty wolumen przesyłek doręczonych w ramach usługi w okresie rozliczenia,

kjo - oznacza całkowity koszt jednostkowy przesyłki doręczanej w ramach usługi w okresie rozliczenia, wyliczony zgodnie z art. 15zzu10h ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,

WACC - oznacza wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82%3) .

§ 5.

1. Operator wyznaczony do dnia 31 października 2021 r. przekaże ministrowi właściwemu do spraw łączności, w formie pisemnej, ostateczne rozliczenie kwoty środków za wykonywanie czynności dodatkowych w okresie rozliczenia, zawierające zestawienie liczby przesyłek doręczonych w ramach usługi oraz całkowity koszt jednostkowy czynności dodatkowych realizowanych na etapie doręczenia w tym okresie.

2. Za koszty jednostkowe czynności dodatkowych za okres rozliczenia przyjmuje się średnie koszty jednostkowe czynności dodatkowych w całym okresie powierzenia świadczenia usługi.

3. Ostateczne rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest weryfikowane przez biegłego rewidenta. Weryfikacja ta może zostać przeprowadzona w ramach badania sprawozdania finansowego operatora wyznaczonego.

4. Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw łączności opinię biegłego rewidenta w terminie 120 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

§ 6.

Po przekazaniu ostatecznego rozliczenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, w przypadku wystąpienia:

1) nadpłaty - operator wyznaczony zwraca ją w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia następującego po dniu przekazania tego rozliczenia;

2) niedopłaty - jest ona wypłacana operatorowi wyznaczonemu w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.;

3) środków niezweryfikowanych badaniem rozliczenia lub, częściowo albo całkowicie, zweryfikowanych negatywnie - operator wyznaczony zwraca pobraną nadpłatę w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania ministrowi właściwemu do spraw łączności opinii biegłego rewidenta, o której mowa w § 5 ust. 4.

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Aktywów Państwowych: J. Sasin


1) Minister Aktywów Państwowych kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 943).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 11, 159, 180, 694, 981, 1023, 1090, 1162, 1163, 1192, 1510, 1535 i 1777.

3) Wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. w wysokości 10,82% został określony w decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 maja 2014 r., znak: DRP-WAS-7112-1/14(13), określającej wskaźnik zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału dla Poczty Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie w wysokości 10,82%.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-12
  • Data wejścia w życie: 2021-10-13
  • Data obowiązywania: 2021-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw