REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 1917

USTAWA

z dnia 17 września 2021 r.

o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o podatku akcyzowym]

W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.1) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. 1. Zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje z dniem cofnięcia zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, jeżeli:

1) w miejscu prowadzenia składu podatkowego albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy na podstawie:

a) nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego albo

b) zmienionego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego przez rozszerzenie dotychczasowego miejsca prowadzenia składu podatkowego

- obowiązującego od dnia następującego po dniu cofnięcia zezwolenia;

2) podmiot prowadzący skład podatkowy, w którego miejscu prowadzenia albo w jego części będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy:

a) sporządzi na dzień, w którym nastąpi cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, nie później niż w dniu następującym po tym dniu, wykaz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy znajdujących się w miejscu prowadzenia tego składu podatkowego albo w jego części, w których będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy, określający ilości wyrobów akcyzowych oraz kwotę akcyzy, która przypadałaby do zapłaty, gdyby te wyroby nie były objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

b) niezwłocznie powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego o sporządzeniu wykazu, o którym mowa w lit. a;

3) podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego:

a) w dniu, w którym zacznie obowiązywać nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego albo zmienione zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, powiadomi właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wyroby akcyzowe objęte wykazem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, znajdują się w prowadzonym przez niego składzie podatkowym,

b) niezwłocznie dokona wpisów wyrobów akcyzowych objętych wykazem, o którym mowa w pkt 2 lit. a, do ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej przez ten podmiot prowadzący skład podatkowy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy nie następuje w stosunku do wyrobów akcyzowych ujętych w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.";

2) w art. 48:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Przepis ust. 1 pkt 7 nie ma zastosowania do wydawania nowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1.

2b. Podmiot, któremu zostało wydane nowe zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, jest obowiązany:

1) posiadać tytuł prawny do korzystania z miejsca albo części miejsca, w którym był prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy, na dzień, od którego zaczyna obowiązywać to zezwolenie;

2) przekazać właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oryginał albo uwierzytelnioną kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny, o którym mowa w pkt 1, niezwłocznie po jego uzyskaniu.",

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Do zmiany zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, przepisy ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio.";

3) w art. 52 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera informację, że w miejscu albo w części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy, będzie prowadzony skład podatkowy przez inny podmiot prowadzący skład podatkowy.";

4) w art. 63:

a) po ust. 3a dodaje się ust. 3b i 3c w brzmieniu:

"3b. W przypadku, o którym mowa w art. 44a ust. 1, na wniosek podmiotu, który będzie prowadził skład podatkowy w miejscu albo w części miejsca, w którym jest prowadzony skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu skarbowego przyjmuje zabezpieczenie akcyzowe, w formach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1-3, złożone zamiast podmiotu, który będzie prowadził skład podatkowy, lub łącznie z tym podmiotem, przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który złożył wniosek o cofnięcie dotychczasowego zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego w tym miejscu, w kwocie pokrywającej zabezpieczenie akcyzowe w wymaganej wysokości.

3c. Zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w ust. 3b, nie składa się dla zagwarantowania pokrycia zobowiązań podatkowych oraz opłaty paliwowej mogących powstać w stosunku do wyrobów akcyzowych przemieszczanych:

1) z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub

2) jeżeli zostały objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.",

b) w ust. 6 po wyrazach "zgodnie z ust. 3a" dodaje się wyrazy "albo 3b".

Art. 2. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72, 255, 694, 802 i 1093.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-22
  • Data wejścia w życie: 2021-10-23
  • Data obowiązywania: 2021-10-23
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA