Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie opłaty koncesyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, 868, 1093, 1505 i 1642) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres informacji w sprawie opłaty, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej "opłatą koncesyjną", której może żądać Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zwany dalej "Prezesem URE", oraz sposób jej przekazania;

2) sposób pobierania przez Prezesa URE opłaty koncesyjnej, w tym termin jej zapłaty;

3) współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej;

4) współczynnik, o którym mowa w art. 34 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla morskich farm wiatrowych;

5) wzór formularza w sprawie opłaty koncesyjnej.

§ 2. [Informacja w sprawie opłaty koncesyjnej]

1. Informacja w sprawie opłaty koncesyjnej, której może żądać Prezes URE, obejmuje informacje o:

1) zawartych w danym okresie transakcjach dotyczących sprzedaży towarów lub usług w zakresie działalności przedsiębiorstwa energetycznego objętej koncesją, w tym w ujęciu analitycznym oraz zbiorczym, lub

2) podstawie prawnej i zakresie zwolnienia z obowiązku wnoszenia opłaty koncesyjnej.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się w formie pisemnej w postaci papierowej na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki lub w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na elektroniczną skrzynkę podawczą Prezesa URE.

§ 3. [Wysokość opłaty koncesyjnej]

1. Przedsiębiorstwo energetyczne oblicza wysokość opłaty koncesyjnej dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją i w terminie określonym w § 4 przedkłada Prezesowi URE informacje dotyczące obliczenia opłaty koncesyjnej oraz jej wysokości na formularzu w sprawie opłaty koncesyjnej, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. Przepis § 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Współczynniki opłaty koncesyjnej dla poszczególnych rodzajów działalności koncesjonowanej określa tabela współczynników opłaty koncesyjnej, która stanowi część A załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Współczynnik, o którym mowa w art. 34 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, dla morskich farm wiatrowych określa część B załącznika nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wnoszenie opłaty koncesyjnej]

Opłatę koncesyjną wnosi się na rachunek bankowy Urzędu Regulacji Energetyki, oddzielnie dla każdego rodzaju działalności objętej koncesją, w terminie do dnia 15 kwietnia roku następującego po roku powstania obowiązku wniesienia opłaty.

§ 5. [Zakres obowiązków prezesa URE]

Prezes URE:

1) wzywa przedsiębiorstwo energetyczne, w przypadku gdy:

a) w terminie określonym w § 4 opłata koncesyjna nie została obliczona i wniesiona - do obliczenia i wniesienia opłaty koncesyjnej,

b) opłata koncesyjna została obliczona w sposób nieprawidłowy - do ponownego obliczenia opłaty koncesyjnej i wniesienia jej w prawidłowej wysokości

- w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania;

2) niezwłocznie dokonuje obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i wzywa przedsiębiorstwo energetyczne do jej wniesienia w prawidłowej wysokości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wezwania, w przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie dokonało prawidłowego obliczenia wysokości opłaty koncesyjnej i jej wniesienia, zgodnie z wezwaniem, o którym mowa w pkt 1.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej (Dz. U. poz. 2277), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 110 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642).

Załącznik 1. [WZÓR – FORMULARZ W SPRAWIE OPŁATY KONCESYJNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 12 października 2021 r. (poz. 1938)

Załącznik nr 1


WZÓR - FORMULARZ W SPRAWIE OPŁATY KONCESYJNEJ

Załącznik 2. [WSPÓŁCZYNNIKI DO WYLICZENIA OPŁATY KONCESYJNEJ]

Załącznik nr 2

WSPÓŁCZYNNIKI DO WYLICZENIA OPŁATY KONCESYJNEJ

Część A

Tabela współczynników opłaty koncesyjnej

LP.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ KONCESJĄ

WSPÓŁCZYNNIK

1

Wytwarzanie ciepła

0,0005

2

Przesyłanie lub dystrybucja ciepła

3

Obrót ciepłem

4

Wytwarzanie energii elektrycznej

5

Magazynowanie energii elektrycznej

6

Przesyłanie energii elektrycznej

7

Dystrybucja energii elektrycznej

8

Obrót energią elektryczną

9

Magazynowanie paliw gazowych

10

Przesyłanie paliw gazowych

11

Dystrybucja paliw gazowych

12

Obrót paliwami gazowymi

13

Obrót gazem ziemnym z zagranicą

14

Skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego

15

Wytwarzanie paliw ciekłych

0,0003

16

Magazynowanie lub przeładunek paliw ciekłych

17

Przesyłanie lub dystrybucja paliw ciekłych

18

Obrót paliwami ciekłymi

19

Obrót paliwami ciekłymi z zagranicą

20

Przesyłanie dwutlenku węgla

Część B

Współczynnik, o którym mowa w art. 34 ust. 2a pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

WSPÓŁCZYNNIK

23 000 zł
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-26
  • Data wejścia w życie: 2021-11-03
  • Data obowiązywania: 2021-11-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw