Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2146

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 17 listopada 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 44zq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych]

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17a otrzymuje brzmienie:

"§ 17a. W szkole plastycznej przedmiotem głównym są zajęcia edukacyjne artystyczne ze specjalności/ specjalizacji.";

2) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczeń szkoły plastycznej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.";

3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uczeń kończy szkołę plastyczną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, co najmniej bardzo dobrą ocenę z przedmiotu głównego oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej ocen wlicza się także oceny uzyskane z egzaminu dyplomowego w części teoretycznej i w części praktycznej.";

4) w § 24 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a wyrazy "pracy dyplomowej z zakresu specjalności lub specjalizacji artystycznej" zastępuje się wyrazami "pracy z zakresu specjalności/specjalizacji";

5) w § 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 6 ust. 1, ustalając odrębne oceny w części praktycznej i części teoretycznej.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku części praktycznej, o której mowa w § 24 ust. 1 pkt 1, ustala się odrębne oceny dla przygotowanej przez ucznia pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz dla pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby, przy czym dla każdej z prac ustala się jedną ocenę, w przypadku gdy składa się na nią kilka części.";

6) w § 35 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w części praktycznej - co najmniej oceny dostateczne z pracy z zakresu specjalności/specjalizacji oraz z pracy z zakresu rysunku, malarstwa lub rzeźby;";

7) w § 36 w ust. 2 skreśla się zdanie drugie.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Dziennik Ustaw