Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2207

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH220040)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Łebskie Bagna]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH2200402)), obejmujący obszar 211,47 ha, położony w województwie pomorskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁEBSKIE BAGNA (PLH220040)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 2207)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁEBSKIE BAGNA (PLH220040)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

745445,27

407786,03

2

745415,30

407817,48

3

745418,51

407824,02

4

745404,15

407843,25

5

745388,62

407864,05

6

745387,41

407865,67

7

745380,39

407870,08

8

745378,97

407874,04

9

745365,39

407914,72

10

745364,91

407916,16

11

745335,10

408005,44

12

745308,57

408084,41

13

745307,84

408086,58

14

745297,26

408118,07

15

745276,16

408180,90

16

745275,29

408183,45

17

745274,81

408184,84

18

745261,37

408224,13

19

745259,53

408229,52

20

745254,02

408245,62

21

745256,74

408247,96

22

745257,41

408251,36

23

745256,77

408253,87

24

745157,37

408304,66

25

744862,67

408447,45

26

744648,30

408563,98

27

744538,06

408617,90

28

744481,89

408645,17

29

744458,85

408495,04

30

744433,65

408330,80

31

744415,55

408212,85

32

744408,03

408163,80

33

744381,27

407989,44

34

744371,84

407927,97

35

744361,15

407858,29

36

744431,93

407845,80

37

744427,76

407745,88

38

744402,78

407708,41

39

744437,67

407568,86

40

744452,74

407508,57

41

744461,07

407504,41

42

744559,98

407475,00

43

744615,11

407458,61

44

744659,73

407446,38

45

744700,13

407434,08

46

744706,42

407432,17

47

744756,53

407416,91

48

744762,27

407415,16

49

744777,80

407409,79

50

744823,75

407393,89

51

744849,76

407384,90

52

744871,61

407377,34

53

744890,41

407370,84

54

744894,63

407369,38

55

744901,09

407367,15

56

745020,75

407390,16

57

745028,62

407391,58

58

745266,55

407434,46

59

745299,53

407440,40

60

745302,90

407441,00

61

745306,43

407441,63

62

745311,75

407442,59

63

745338,59

407447,43

64

745340,13

407447,71

65

745507,81

407477,93

66

745569,57

407488,78

67

745604,35

407494,89

68

745604,84

407494,98

69

745614,69

407496,72

70

745639,79

407501,13

71

745717,00

407514,70

72

745718,27

407514,92

73

745719,54

407515,14

74

745677,44

407556,22

75

745666,34

407567,05

76

745604,61

407628,45

77

745595,22

407637,79

78

745563,17

407669,68

79

745556,77

407676,03

80

745554,47

407678,30

81

745474,14

407757,55

82

745445,27

407786,03

 

2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

2

3

1

748388,56

409964,80

2

747763,88

409875,81

3

747759,32

409875,16

4

747753,28

409874,30

5

747580,65

409849,71

6

747383,53

409821,63

7

747377,21

409820,72

8

747371,09

409819,86

9

747179,47

409792,56

10

747178,44

409792,41

11

747029,86

409760,94

12

746767,57

409727,64

13

746775,90

409673,51

14

746879,98

409690,17

15

746896,63

409686,00

16

746813,37

409636,04

17

746834,18

409606,90

18

746900,80

409598,57

19

746975,74

409523,63

20

746975,74

409465,35

21

746967,86

409401,31

22

746956,82

409311,63

23

746942,43

409194,73

24

746971,57

409186,40

25

746946,59

409103,13

26

746979,90

409069,83

27

747075,66

409024,03

28

747088,15

409157,26

29

747104,80

409148,93

30

747128,11

409118,18

31

747215,56

409016,46

32

747269,97

408962,26

33

747391,31

408950,38

34

747434,78

408946,13

35

747588,09

408955,33

36

747682,29

408960,99

37

747779,09

408988,60

38

747796,42

408993,54

39

747809,12

408991,56

40

747811,60

408998,12

41

747800,59

409000,33

42

747794,87

409001,49

43

747799,88

409007,95

44

747801,49

409010,03

45

747821,31

409045,50

46

747831,18

409063,16

47

747866,32

409089,42

48

747901,45

409115,68

49

747902,12

409116,18

50

748021,75

409182,25

51

748080,09

409220,35

52

748135,62

409256,62

53

748201,09

409303,31

54

748225,74

409320,89

55

748237,47

409331,76

56

748339,49

409426,24

57

748339,70

409426,45

58

748345,70

409426,81

59

748345,85

409426,82

60

748348,35

409426,97

61

748350,86

409427,12

62

748351,53

409442,77

63

748353,24

409467,91

64

748358,36

409543,49

65

748365,20

409656,22

66

748366,27

409656,41

67

748367,34

409656,59

68

748382,26

409873,34

69

748388,56

409964,80


1) Specjalny obszar ochrony siedlisk Łebskie Bagna (PLH220040) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁEBSKIE BAGNA (PLH220040)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŁEBSKIE BAGNA (PLH220040)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁEBSKIE BAGNA (PLH220040)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŁEBSKIE BAGNA (PLH220040)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

2

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

3

7120

Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji

4

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-01
  • Data wejścia w życie: 2021-12-16
  • Data obowiązywania: 2021-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw