Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2243

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 957), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 132);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 804);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 1554).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 132), które stanowią:

"§ 2. Przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się do czynności kontrolnych powierzonych pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej od dnia 1 stycznia 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.";

2) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 804), które stanowią:

"§ 2. Państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu oraz zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, powołanym po dniu 14 marca 2020 r., dodatek specjalny jest przyznawany za wykonywanie czynności kontrolnych również za okres przypadający przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.";

3) § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 1554), które stanowią:

"§ 2. Pracownikowi Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który przed dniem wejścia w życia niniejszego rozporządzenia, w okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wykonywał czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, może zostać:

1) przyznany dodatek specjalny w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika,

2) zwiększony przyznany dodatek specjalny do wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego tego pracownika

- za wykonywanie tych czynności.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 listopada 2021 r. (poz. 2243)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 5 lipca 2002 r.

w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) zarządza się, co następuje:

§ 1. Pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne jest przyznawany miesięczny dodatek specjalny do wynagrodzenia, zwany dalej "dodatkiem specjalnym".

§ 2. Dodatek specjalny jest przyznawany za czynności kontrolne wykonywane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, w celu ustalenia stanu faktycznego i jego zgodności z obowiązującymi wymaganiami higienicznymi i zdrowotnymi, obejmujące:

1) opracowywanie planów kontroli;

2) przeprowadzanie kontroli, w tym:

a) dokonywanie - przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu - kontroli terenów przeznaczonych na lokalizację obiektów budowlanych, a także kontroli przy zmianie sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

b) kontrolę obiektów budowlanych w trakcie budowy,

c) uczestniczenie w czynnościach odbioru obiektów budowlanych,

d) czynności związane z uzgadnianiem dokumentacji projektowej w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych,

e) pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz przeprowadzanie badań i analiz laboratoryjnych, badań i pomiarów środowiskowych,

f) dokonywanie ocen i analiz epidemiologicznych w ogniskach zachorowania na choroby zakaźne;

3) opracowywanie dokumentacji z dokonanych czynności związanych z przeprowadzoną kontrolą;

4) wizytacje związane z nadzorowaniem i monitorowaniem przebiegu programów i działań oświatowo-zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia.

§ 3.2) Dodatek specjalny przyznaje:

1) Główny Inspektor Sanitarny - państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego;

2) państwowy wojewódzki inspektor sanitarny - państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu i zastępcy państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;

3) państwowy wojewódzki, państwowy powiatowy i państwowy graniczny inspektor sanitarny - pracownikom odpowiednio wojewódzkiej, powiatowej i granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 4. 1. Dodatek specjalny jest przyznawany pracownikowi z dniem powierzenia mu obowiązków związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w § 2.

2. Dodatek specjalny jest przyznawany w wysokości do 25% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

3.3) W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii dodatek specjalny za czynności kontrolne w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych może być przyznany w wysokości do 75% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.

§ 5. 1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. państwowy wojewódzki inspektor sanitarny przyznaje dodatek specjalny państwowemu portowemu inspektorowi sanitarnemu oraz zastępcy państwowego portowego inspektora sanitarnego na wniosek państwowego portowego inspektora sanitarnego.

2. W terminie określonym w ust. 1 państwowy portowy inspektor sanitarny przyznaje dodatek specjalny pracownikom portowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

§ 6. Za czynności kontrolne wykonywane od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia przyznaje się dodatek specjalny w trybie i w wysokości określonej przepisami rozporządzenia.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4), z wyjątkiem § 3 pkt 2 i 3, w części dotyczącej państwowego granicznego inspektora sanitarnego, zastępcy państwowego granicznego inspektora sanitarnego oraz pracowników granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 804), które weszło w życie z dniem 20 maja 2020 r.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu przyznawania pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonującym czynności kontrolne dodatku specjalnego do wynagrodzenia oraz wysokości tego dodatku (Dz. U. poz. 1554), które weszło w życie z dniem 10 września 2020 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 17 lipca 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-06
  • Data wejścia w życie: 2021-12-06
  • Data obowiązywania: 2021-12-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw