Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2278

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" (Dz. U. poz. 1081) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w pkt 1 wyrazy "31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2022 r.";

2) w § 11 wyrazy "31 marca 2022 r." zastępuje się wyrazami "30 września 2022 r.";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w kolumnie:

a) "Wykaz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach programu pilotażowego" w ust. 3 uchyla się pkt 3,

b) "Warunki organizacji i realizacji programu pilotażowego":

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) personel: lekarz, felczer, pielęgniarka, położna, diagnosta laboratoryjny lub ratownik medyczny;",

- w pkt 2 uchyla się lit. b.

§ 2. [Ważność skierowań]

Skierowania, o których mowa w § 7 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność w zakresie, w jakim obejmują badania diagnostyczne określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232 i 2270.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-10
  • Data wejścia w życie: 2021-12-11
  • Data obowiązywania: 2021-12-11

Dziennik Ustaw