Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2282

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 8 grudnia 2021 r.

w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 158a ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 850 i 1090) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) użytkowniku konta - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, dla której założono konto w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników;

2) koncie - należy przez to rozumieć zbiór danych określających użytkownika konta wraz z zasobami systemu teleinformatycznego obsługującego postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników, przyporządkowanymi do konta tego użytkownika;

3) nazwie użytkownika - należy przez to rozumieć niepowtarzalny identyfikator użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników;

4) uwierzytelnieniu - należy przez to rozumieć proces elektroniczny, który umożliwia identyfikację elektroniczną użytkownika konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników.

§ 2. [Założenie konta w systemie teleinformatycznym]

1. Konto zakłada się w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania egzekucyjne i zabezpieczające prowadzone przez komorników na wniosek złożony za pośrednictwem tego systemu.

2. Wniosek zawiera:

1) imię lub imiona i nazwisko wnioskodawcy;

2) numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany;

3) w przypadku braku nr PESEL - datę i miejsce urodzenia, rodzaj, numer i serię dokumentu tożsamości, albo niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.1));

4) adres poczty elektronicznej;

5) adres do korespondencji.

3. Po złożeniu wniosku wnioskodawca określa nazwę użytkownika konta i hasło, jeżeli nie korzysta z uwierzytelnienia przy pomocy węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

4. Konto zakłada się po automatycznej weryfikacji imienia lub imion i nazwiska oraz numeru PESEL, jeżeli został nadany, na podstawie rejestru PESEL, albo po weryfikacji tożsamości za pośrednictwem węzła krajowego identyfikacji elektronicznej.

§ 3. [Udostępnienie konta użytkownikowi]

Konto udostępnia się użytkownikowi konta po uwierzytelnieniu, które następuje za pośrednictwem węzła krajowego identyfikacji elektronicznej albo przez podanie nazwy użytkownika i hasła, jeżeli taki sposób uwierzytelnienia został przez użytkownika ustalony.

§ 4. [Czynności możliwe po uwierzytelnieniu]

1. Po uwierzytelnieniu użytkownik konta może:

1) zmienić hasło;

2) wnieść pismo przez wprowadzenie jego treści i dołączenie załączników, o ile są wnoszone;

3) opatrzyć wnoszone pismo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

2. W ramach jednorazowego uwierzytelnienia użytkownik konta może złożyć wiele pism w różnych postępowaniach egzekucyjnych, z zachowaniem warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 18.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-10
  • Data wejścia w życie: 2021-12-11
  • Data obowiązywania: 2021-12-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw