Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2316

OBWIESZCZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. poz. 689), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. poz. 79).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. poz. 79), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 9 listopada 2021 r. (poz. 2316)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
1)

z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego

Na podstawie art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wzór legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego, zwanej dalej "legitymacją", oraz sposób potwierdzania jej ważności.

§ 2. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Ważność legitymacji potwierdza się:

1) co rok - w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas nieokreślony;

2) co semestr - w przypadku nauczyciela akademickiego zatrudnionego na czas określony.

2. Ważność legitymacji potwierdza się przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie hologramu w kolejno oznaczonych polach legitymacji. Opis hologramu stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 marca 2020 r.

Załącznik nr 13)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

infoRgrafika

Opis:

1. Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego, zwana dalej "legitymacją", jest elektroniczną kartą procesorową z interfejsem stykowym określonym w normach ISO/IEC 7816-2 i ISO/IEC 7816-3. Legitymacja może zawierać również inne interfejsy, w tym interfejs bezstykowy.

2. Blankiet legitymacji jest wykonany z materiału laminowanego o wymiarach i właściwościach fizycznych zgodnych z wymaganiami dla kart identyfikacyjnych formatu ID-1 określonymi w normie ISO/IEC 7810, a właściwości blankietu i odporność muszą być potwierdzone badaniami przeprowadzonymi zgodnie z wieloczęściową normą ISO/IEC 10373.

3. Poddruk blankietu legitymacji wykonany w technice offsetowej w standardzie 5 + 4 (CMYK i Pantone Cool Gray 10 C na awersie oraz CMYK na rewersie) jest chroniony zewnętrzną folią laminacyjną. W procesie zadrukowywania blankietu legitymacji (poddruk offsetowy) są nanoszone następujące elementy:

1) tło z elementami grafiki rastrowej w kolorach CMYK;

2) na awersie zabezpieczające elementy wykonane techniką giloszową w formie stylizowanego, powtarzalnego ornamentu geometrycznego wydrukowanego linią o grubości 0,075 pkt w kolorze Pantone Cool Gray 10 C umieszczone na pasie o szerokości 22,7 mm przebiegającym wzdłuż prawego boku legitymacji w odległości 3,8 mm od krawędzi, na całej jej wysokości, włącznie z polem przeznaczonym pod druk fotografii posiadacza legitymacji;

3) na awersie napis "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO" wykonany w technice mikrodruku, w kolorze czarnym, na białym pasku o szerokości 1 mm przebiegającym poziomo w odległości 1,7 mm od dolnej krawędzi legitymacji;

4) na awersie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej o wysokości 8,5 mm i napis "RZECZPOSPOLITA POLSKA" wykonany krojem Arial Bold o wielkości 5 pkt, w kolorze czarnym, umieszczone na awersie w lewym górnym rogu legitymacji;

5) napis:

a) "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO" wykonany krojem Arial o wielkości 12,5 pkt, w kolorze czarnym, umieszczony na awersie w prawym górnym rogu legitymacji,

b) "ACADEMIC TEACHER CARD" wykonany krojem Arial o wielkości 9,7 pkt, w kolorze czarnym, umieszczony na awersie pod napisem "LEGITYMACJA SŁUŻBOWA NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO",

c) "Imię:", "Nazwisko:", "Wydana:", "Nr legitymacji:" (umieszczony na awersie w lewym dolnym rogu), "Legitymacja ważna do:" (umieszczony na rewersie w lewym górnym rogu) wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym,

d) "Poświadcza uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego i kolejowego na podstawie odrębnych przepisów", wykonany krojem Arial Narrow Bold o wielkości 6 pkt, w kolorze czarnym, umieszczony na rewersie w prawym górnym rogu;

6) na awersie białe pole przeznaczone na fotografię posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm, w odległości 5 mm w poziomie od prawej krawędzi karty i 23,5 mm w pionie od górnej krawędzi karty;

7) na rewersie 12 pól o wymiarach 8 mm x 9 mm, oznaczonych kolejno liczbami od 1 do 12 wykonanymi krojem Arial o wielkości 5 pkt, w kolorze czarnym;

8) na rewersie białe pole o wymiarach 30 mm x 21 mm przeznaczone na naniesienie kodu kreskowego.

4. W procesie personalizacji legitymacji są nanoszone w sposób zapewniający trwałe i bezpieczne użytkowanie następujące dane:

1) kolorowa fotografia posiadacza legitymacji o wymiarach co najmniej 20 mm x 25 mm, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, przedstawiająca wizerunek twarzy osoby w sposób określony w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816, 1000 i 1978);

2) nazwa uczelni wykonana krojem Arial Narrow Bold o wielkości 7 pkt, w dwóch lub trzech wierszach, do 30 znaków w wierszu, wyrównanie do prawej strony; notacja: "Pierwsze Litery Wielkie"; pozycjonowanie: 27,2 mm w poziomie, licząc od prawej krawędzi bloku tekstu, 6,2 mm w pionie, licząc od górnej krawędzi bloku tekstu, w kolorze czarnym;

3) imię do 24 znaków oraz nazwisko do 28 znaków wykonane krojem Arial Narrow o wielkości 8 pkt, notacja: "Pierwsze Litery Wielkie", w kolorze czarnym;

4) data wydania legitymacji wykonana krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;

5) numer legitymacji wykonany krojem Arial Narrow o wielkości 7 pkt, w kolorze czarnym;

6) kod kreskowy (opcjonalnie) w kolorze czarnym; kod kreskowy nie może zawierać innych danych osobowych nauczyciela akademickiego niż określone w pkt 3.

5. Wszystkie parametry pozycjonowania liczone są do prawego górnego rogu karty.

6. Podczas procesu personalizacji graficznej dane są zapisywane w układzie scalonym legitymacji.

7. Struktura danych zawartych w układzie scalonym legitymacji jest zgodna z normą ISO/IEC 7816-4.

8. Polecenia i odpowiedzi przesyłane podczas komunikacji legitymacji z infrastrukturą informatyczną powinny mieć strukturę zgodną z APDU określoną w normie ISO/IEC 7816-4.

9. Legitymacja zawiera w pamięci obowiązkowo plik DF.SELN oraz dwa pliki potomne: EF.CERT i EF.ELN. Plik DF.SELN jest dostępny za pomocą polecenia SELECT FILE bezpośrednio po resecie karty. Plik DF.SELN może także zawierać plik potomny EF.PHOTO o dwubajtowym identyfikatorze, którego wartość jest wskazana w polu efPhotoId struktury opisanej w ust. 12 pkt 2 lit. b, zawierający cyfrowy zapis w formacie JPG fotografii umieszczonej podczas procesu personalizacji na awersie legitymacji.

10. Dane związane z legitymacją powinny być zlokalizowane w pliku dedykowanym DF.SELN. Identyfikator dostawcy aplikacji (RID) jest zgodny z identyfikatorem zarejestrowanym w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, zgodnie z normą ISO/IEC 7816-5+A1. Własne rozszerzenie identyfikatora aplikacji (PIX) dla legitymacji jest równe "01 03" (zapis w systemie szesnastkowym).

11. Plik DF.SELN musi być dostępny bezpośrednio po resecie legitymacji za pomocą polecenia wyboru, którego parametrem jest pełna nazwa tego pliku (AID wraz z rozszerzeniem).

12. Obligatoryjnymi potomnymi plikami elementarnymi dla pliku DF.SELN są dwa pliki o przezroczystej strukturze binarnej:

1) plik EF.CERT o dwubajtowym identyfikatorze "00 01" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego albo kwalifikowany certyfikat pieczęci elektronicznej, w którym:

a) w polu "właściciel certyfikatu" znajdują się następujące atrybuty: "nazwa organizacji", "nazwa województwa", "nazwa miejscowości" i "adres", które dotyczą uczelni,

b) w przypadku kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego w polu "właściciel certyfikatu" w atrybucie "nazwa powszechna" zawarto sformułowanie: "upoważniony do wystawiania legitymacji" albo "upoważniona do wystawiania legitymacji";

2) plik EF.ELN o dwubajtowym identyfikatorze "00 02" (zapis w systemie szesnastkowym) zawierający wiadomość w formacie zgodnym z normą europejską ETSI EN 319 122-1, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną, przy czym:

a) format podpisanej wiadomości to "podpis bazowy w formacie CAdES o poziomie B-B", w którym eContentType wewnątrz struktury SignedData zawiera id-SELNInfo o następującym identyfikatorze obiektu: id-SELNInfoOBJECT IDENTIFIER::= iso(1) member-body(2) pl(616) organization(1)gov(101) moneas(4) pki(1) seln(3) 1,

b) podpisywane dane (SELSInfo) są umieszczone w eContent wewnątrz struktury SignedData i mają następującą składnię:

SELNInfo ::= SEQUENCE

 

wersja

INTEGER v3(3),

numerSeryjnyUkladu

PrintableString (SIZE (8..16)),

nazwaUczelni

UTF8String (SIZE (1..128)),

nazwiskoNauczycielaAkademickiego

SEQUENCE OF

 

UTF8String (SIZE (1..28)),

imionaNauczycielaAkademickiego

SEQUENCE OF

 

UTF8String (SIZE (1..24)),

numerLegitymacji

PrintableString (SIZE (1..16)),

numerEdycji

PrintableString (SIZE (1)),

dataWaznosci

GeneralizedTime,

dataWydania

GeneralizedTime

albo:

 

SELNInfo ::= SEQUENCE

 

wersja

INTEGER v4(4),

numerSeryjnyUkladu

PrintableString (SIZE (8..16)),

nazwaUczelni

UTF8String (SIZE (1..128)),

nazwiskoNauczycielaAkademickiego

SEQUENCE OF

 

UTF8String (SIZE (1..28)),

imionaNauczycielaAkademickiego

SEQUENCE OF

 

UTF8String (SIZE (1..24)),

numerLegitymacji

PrintableString (SIZE (1..16)),

numerEdycji

PrintableString (SIZE (1)),

dataWaznosci

GeneralizedTime,

dataWydania

GeneralizedTime,

urlUniewaznienia

UTF8String (SIZE (1..128)),

funkcjaSkrotu

OBJECT IDENTIFIER,

skrotZdjecia

BIT STRING,

efPhotoId

OCTET STRING

 

określoną za pomocą notacji ASN.1 opisanej w normie ISO/IEC 8824; poszczególne pola należy interpretować następująco:

- wersja zawiera numer wersji struktury podpisywanych danych; pole to umożliwi łatwe rozpoznawanie ewentualnych nowych wersji struktur danych zawartych w legitymacji,

- numerSeryjnyUkladu to unikatowy numer nadawany przez producenta układu scalonego zapisany w formacie heksadecymalnym; podczas zapisywania danych w układzie elektronicznym karty aplikacja dokonująca zapisu weryfikuje jego zgodność z numerem seryjnym odczytanym z karty,

- nazwaUczelni to oficjalnie zarejestrowana nazwa uczelni,

- nazwiskoNauczycielaAkademckiego to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu nauczyciela akademickiego,

- imionaNauczycielaAkademickiego to dane zgodne z informacją wpisaną do dowodu osobistego lub paszportu nauczyciela akademickiego,

- numerEdycji to literowe oznaczenie egzemplarza legitymacji o tym samym numerze legitymacji; pierwszy egzemplarz jest oznaczony literą A, kolejne literami B, C, D...,

- numerLegitymacji,

- dataWaznosci to data, po upływie której legitymacja traci ważność; jest modyfikowana co rok albo co semestr,

- dataWydania to data wydania legitymacji, zgodna z datą, która została umieszczona na awersie legitymacji w procesie personalizacji,

- urlUniewaznienia to adres umożliwiający sprawdzenie, czy legitymacja została unieważniona; dane odczytane z tego adresu dla legitymacji unieważnionej muszą być równe ciągowi znaków "UNIEWAZNIONA", np. https://nazwaSerwisu.domenaUczelni/numerSeryjnyUkladu; w przypadku legitymacji ważnych może być zwrócony ciąg znaków "WAZNA", lecz nie jest to obligatoryjne; adres urlUniewaznienia nie musi przedstawiać informacji o legitymacjach ważnych; w adresie urlUniewaznienia do identyfikacji legitymacji może być wykorzystany jedynie numerSeryjnyUkladu,

- funkcjaSkrotu to identyfikator obiektu wskazującego funkcję skrótu, która została użyta do wyliczenia wartości zapisanej w skrotZdjecia np. dla SHA-256 joint-iso-itu-t(2) country(16) us(840) organization(1) gov(101) csor(3) nistAlgorithm(4) hashAlgs(2) sha256(1),

- skrotZdjecia to wartość skrótu z pliku EF.PHOTO wyliczona za pomocą algorytmu wskazanego w funkcjaSkrotu,

- efPhotoId to dwubajtowy identyfikator pliku potomnego EF.PHOTO np. "00 04" (zapis w systemie szesnastkowym),

c) w formacie podpisywanej wiadomości zostaną umieszczone, jako podpisane atrybuty:

- atrybuty obligatoryjne według normy europejskiej ETSI EN 319 122-1,

- atrybut "deklarowany czas złożenia podpisu" (ang. signing-time) zawierający czas złożenia podpisu kodowany zgodnie z typem GeneralizedTime; czas ten nie może być wcześniejszy niż 15 albo 9 miesięcy od daty zawartej w polu dataWaznosci, o którym mowa w lit. b tiret ósme,

- atrybut "rodzaj zobowiązania" zawierający identyfikator obiektu: commitmentType OBJECT IDENTIFIER ::= iso(1) member-body(2) us(840) rsadsi(113549) pkcs(1) 9 16 6 5, wskazujący, że podpisujący zaaprobował podpisywane dane.

Załącznik nr 2

OPIS HOLOGRAMU

1. Hologram o wymiarach: wysokość - 10 mm, szerokość - 9 mm, grubość - 10 μm lub mniejsza, wykonany w technice 2D/3D, trójwarstwowy, środkowa (wewnętrzna) warstwa wykonana z metalu.

2. Hologram posiada funkcję autodestrukcji. Przy próbie odklejenia ulega zniszczeniu.

3. Na hologram w sposób trwały i nieusuwalny, techniką grawerowania laserowego lub równoważną bez naruszenia warstwy wierzchniej hologramu, w środkowej (wewnętrznej), metalowej warstwie hologramu nanosi się:

1) wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

2) datę ważności (w formacie: dd-mm-rr);

3) numer kolejny hologramu w formacie XXX00001 - 3 pierwsze cyfry stanowią numer będący oznaczeniem uczelni, a 5 kolejnych cyfr stanowi numer hologramu;

4) dodatkowe zabezpieczenia w matrycy:

a) hologram o minimalnej gęstości optycznej 254000 DPI z nanotekstami,

b) matryca w technologii e-beam lub równoważnej.


1) Obecnie działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka kieruje Minister Edukacji i Nauki, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848 i 2335).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczycielowi akademickiemu (Dz. U. poz. 990), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego (Dz. U. poz. 79), które weszło w życie z dniem 14 stycznia 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-15
  • Data wejścia w życie: 2021-12-15
  • Data obowiązywania: 2021-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw