Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2352

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1671), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1996).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1996), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 6 grudnia 2021 r. (poz. 2352)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 20 czerwca 2002 r.

w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej

Na podstawie art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przeszkolenie specjalistyczne wymagane do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, zwane dalej "przeszkoleniem specjalistycznym", prowadzone jest w zakresie:

1) służby granicznej;

2) kontroli ruchu granicznego;

3) operacyjno-śledczym;

4) logistycznym;

5) specjalności morskich.

2. Przeszkolenie specjalistyczne może być prowadzone także w innym zakresie niż określony w ust. 1, jeżeli będą tego wymagały potrzeby służby.

§ 2. Przeszkolenie specjalistyczne organizują i przeprowadzają ośrodki szkolenia Straży Granicznej, zwane dalej "ośrodkami szkolenia".

§ 3. 1. Przeszkolenie specjalistyczne jest prowadzone w formie stacjonarnego lub zaocznego kursu oficerskiego.

2. Przeszkolenie specjalistyczne składa się z części teoretycznej oraz praktycznej (praktyk zawodowych) i kończy się egzaminem na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej.

3. Praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 2, są przeprowadzane w komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, oddziałach, ośrodkach, placówkach i dywizjonach Straży Granicznej.

3a.2) W przypadkach ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub wprowadzenia stanu klęski żywiołowej przeszkolenie specjalistyczne jest przeprowadzane z pominięciem praktyk zawodowych.

4. Program przeszkolenia specjalistycznego opracowują komendanci ośrodków szkolenia, a zatwierdza go - po zaakceptowaniu przez dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia - Komendant Główny Straży Granicznej.

§ 4. 1. Funkcjonariusz składa egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 2, przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na wniosek dyrektora komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej właściwej w sprawach kadr i szkolenia.

2. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania egzaminu oficerskiego oraz działania komisji egzaminacyjnej, o której mowa w ust. 1, określa regulamin nauki ustalony przez komendanta ośrodka szkolenia.

§ 5. Funkcjonariusz, który odbył przeszkolenie specjalistyczne i zdał egzamin na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej, otrzymuje dyplom ukończenia tego przeszkolenia.

§ 6. Do funkcjonariuszy, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia odbywają przeszkolenie specjalistyczne w ośrodkach szkolenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzaju, zakresu oraz sposobu przeprowadzania przeszkolenia specjalistycznego do mianowania na pierwszy stopień oficerski Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1996), które weszło w życie z dniem 27 listopada 2020 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 26 czerwca 2002 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-12-20
  • Data wejścia w życie: 2021-12-20
  • Data obowiązywania: 2021-12-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw