Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2021 poz. 2445

USTAWA

z dnia 17 grudnia 2021 r.

o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 20221)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Wyodrębnienie w budżecie środków, o których mowa w art. 70a ust. 7 Karty Nauczyciela w 2022 roku]

W roku 2022 środki, o których mowa w art. 70a ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), zwanej dalej „ustawą - Karta Nauczyciela", przeznaczone na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w łącznej wysokości do 2700 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego ustalonego w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Art. 2. [Wyodrębnienie w budżetach wojewodów środków, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela]

W roku 2022 środki, o których mowa w:

1) art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty,

2) art. 49 ust. 1 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela, na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości do 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty

- ustalonych w oparciu o kwotę bazową, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 r.

Art. 3. [Ustalenie środków, o których mowa w art. 70a ust. 4 Karty Nauczyciela]

W roku 2022 środki, o których mowa w art. 70a ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela, na wspieranie organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa ustala się w oparciu o średnie wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego wyliczone na podstawie kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia 2020 r.

Art. 4. [Kwota bazowa stosowana w roku 2022 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli]

W roku 2022 do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 r.

Art. 5. [Utworzenie w roku 2022 funduszu socjalnego, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin]

W roku 2022 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 586 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333), tworzy się z odpisu w wysokości 0,6% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. poz. 198) na emerytury i renty.

Art. 6. [Utworzenie w roku 2022 funduszu socjalnego, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin]

W roku 2022 fundusz socjalny, o którym mowa w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 2333), tworzy się z odpisu w wysokości 0,5% środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. na emerytury i renty.

Art. 7. [Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału Konstytucyjnego w roku 2022]

1. W roku 2022 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1422), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Podstawę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 26 zł.

3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego określonej w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w roku 2022 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwiększone o 26 zł.

4. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o wynagrodzeniu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w roku 2022 za wynagrodzenie to przyjmuje się wynagrodzenie naliczone zgodnie z ust. 1 i 2.

Art. 8. [Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego w roku 2022]

1. W roku 2022 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Podstawę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 26 zł.

3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego określonej w art. 91 § 1c ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych, w roku 2022 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwiększone o 26 zł.

4. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o wynagrodzeniu sędziego, w roku 2022 za wynagrodzenie to przyjmuje się wynagrodzenie naliczone zgodnie z ust. 1 i 2.

Art. 9. [Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w roku 2022]

1. W roku 2022 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego, o której mowa w art. 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1904), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Podstawę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 26 zł.

3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia sędziego Sądu Najwyższego określonej w art. 48 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, w roku 2022 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwiększone o 26 zł.

4. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o wynagrodzeniu sędziego Sądu Najwyższego, w roku 2022 za wynagrodzenie to przyjmuje się wynagrodzenie naliczone zgodnie z ust. 1 i 2.

Art. 10. [Podstawa ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora w roku 2022]

1. W roku 2022 podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratora, o której mowa w art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66, 1236 i 2052), stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Podstawę, o której mowa w ust. 1, zwiększa się o kwotę 26 zł.

3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o podstawie wynagrodzenia prokuratora określonej w art. 123 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze, w roku 2022 za podstawę tę przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2020 r. ogłoszone w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zwiększone o 26 zł.

4. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o wynagrodzeniu prokuratora, w roku 2022 za wynagrodzenie to przyjmuje się wynagrodzenie naliczone zgodnie z ust. 1 i 2.

Art. 11. [Podstawa wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w roku 2022]

W roku 2022 podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1907), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r.

Art. 12. [Podstawa wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami w roku 2022]

W roku 2022 podstawę do ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2136), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2020 r.

Art. 13. [Zakaz dokonywania przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy w roku 2022]

W roku 2022 dysponent Funduszu Pracy nie może dokonywać, bez zgody ministra właściwego do spraw finansów publicznych, przesunięć wydatków przewidzianych w planie Funduszu Pracy, realizowanych w ramach środków Unii Europejskiej, w celu ich przeniesienia na zadania realizowane bez udziału środków europejskich.

Art. 14. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 140 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w roku 2022]

W roku 2022 przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych", nie stosuje się.

Art. 15. [Wyłączenie stosowania ograniczeń do rezerwy utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w roku 2022]

W roku 2022 do rezerwy utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się ograniczeń wskazanych w tym przepisie.

Art. 16. [Planowanie wydatków na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy w rezerwie utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych]

1. W roku 2022 w rezerwie utworzonej na podstawie art. 140 ust. 4 ustawy o finansach publicznych mogą być planowane wydatki na wynagrodzenia z tytułu odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, planuje się w ramach ogólnej kwoty wynagrodzeń dla części budżetu państwa, których dysponentami są poszczególni wojewodowie, ustalanej w ustawie budżetowej zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658).

Art. 17. [Wyłączenie stosowania przepisów art. 119 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych]

Przepisów art. 119 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 121 oraz art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. b i c ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2022 w odniesieniu do środków w ramach polityki spójności oraz wspólnej polityki rybołówstwa dla Perspektywy Finansowej 2021-2027.

Art. 18. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych]

Przepisu art. 122 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do ustawy budżetowej na rok 2022 w odniesieniu do wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej.

Art. 19. [Przeznaczenie środków z budżetu państwa przekazywanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji w roku 2022]

W roku 2022 środki z budżetu państwa przekazywane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w formie dotacji przeznacza się także na rekompensatę składek przekazywanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, o ile nie znajdują pokrycia w zrealizowanych przychodach z tytułu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

Art. 20. [Finansowanie leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych]

1. W roku 2022 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.3)), są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie, o którym mowa w art. 43a ust. 3 tej ustawy.

2. W roku 2022 do finansowania leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, o których mowa w art. 43a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie stosuje się przepisu art. 97 ust. 8 tej ustawy oraz przepisów wydanych na podstawie art. 43a ust. 5 tej ustawy.

Art. 21. [Ustalenie odpisu na fundusz prewencji i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników]

W roku 2022 odpis na fundusz prewencji i rehabilitacji, o którym mowa w art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621), ustala się w wysokości do 9% planowanych wydatków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Art. 22. [Przeznaczenie środków finansowych z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w roku 2022]

1. W roku 2022 środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2243 oraz z 2021 r. poz. 1561, 1873 i 2388), przeznacza się również na finansowanie zadań określonych w art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w kwocie nieprzekraczającej 40 000 tys. zł.

2. W roku 2022 w zakresie gospodarki finansowej związanej z gospodarowaniem mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa kosztami gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, o których mowa w art. 20c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, są również koszty wynikające z przekazania Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników kwoty, o której mowa w ust. 1.

3. W roku 2022 nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 23. [Podmiot dokonujący zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Policji, ujętych w planie finansowym w roku 2022]

W roku 2022 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Policji, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882 i 2333), ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu Wsparcia Policji po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

Art. 24. [Źródło przychodu Funduszu Wsparcia Policji – funduszu centralnego w roku 2022]

W roku 2022 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Policji - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 25. [Przekazywanie środków Funduszu Wsparcia Policji – funduszu centralnego do funduszy wojewódzkich lub funduszy Szkół Policji]

W roku 2022 środki Funduszu Wsparcia Policji - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, uzyskane z wpłat z budżetu państwa, mogą być przekazywane przez Komendanta Głównego Policji do funduszy wojewódzkich lub funduszy Szkół Policji, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 26. [Dokonanie zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej]

W roku 2022 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Straży Granicznej, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333), ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

Art. 27. [Wpłata z budżetu państwa jako źródło przychodu Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – funduszu centralnego]

W roku 2022 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 28. [Przekazywanie środków Funduszu Wsparcia Straży Granicznej – funduszu centralnego uzyskanych z wpłat z budżetu państwa]

W roku 2022 środki Funduszu Wsparcia Straży Granicznej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, uzyskane z wpłat z budżetu państwa, mogą być przekazywane przez Komendanta Głównego Straży Granicznej do funduszy oddziałów Straży Granicznej, funduszy ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub funduszy ośrodków Straży Granicznej, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 29. [Podmiot dokonujący zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej]

W roku 2022 zmiany kwot przychodów lub kosztów Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940), ujętych w planie finansowym dokonuje dysponent środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

Art. 30. [Wpłata z budżetu państwa jako źródło przychodu Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – funduszu centralnego]

W roku 2022 źródłem przychodu Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Art. 31. [Przekazywanie środków Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – funduszu centralnego do funduszy wojewódzkich lub funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej]

1. W roku 2022 środki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - funduszu centralnego, o którym mowa w art. 19e ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, uzyskane z wpłat z budżetu państwa, mogą być przekazywane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej do funduszy wojewódzkich lub funduszy szkół Państwowej Straży Pożarnej, po uprzednim uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

2. Środki, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczane wyłącznie na cele, o których mowa w art. 19h pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Art. 32. [Przeznaczenie środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa]

W roku 2022 środki Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, o którym mowa w art. 80d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.4)), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa.

Art. 33. [Przeznaczenie środków Funduszu Szerokopasmowego także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa]

W roku 2022 środki Funduszu Szerokopasmowego, o którym mowa w art. 16a ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 777, 784 i 2333), przeznacza się także na finansowanie zadań ministra właściwego do spraw informatyzacji związanych z informatyzacją państwa. Do finansowania tych zadań nie stosuje się przepisów art. 16a ust. 5-7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 16a ust. 9 tej ustawy.

Art. 34. [Możliwość udzielenia z budżetu państwa dotacji celowych instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej]

W roku 2022 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów może udzielać z budżetu państwa dotacji celowych instytucji gospodarki budżetowej Centrum Obsługi Administracji Rządowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadań w nieruchomościach stanowiących wyposażenie i przekazanych w użyczenie Centrum Obsługi Administracji Rządowej, do wysokości 7 348 tys. zł.

Art. 35. [Dokonywanie przeniesień wydatków związanych z realizacją zadań dotyczących obiektów zabytkowych]

W roku 2022 Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej może dokonywać przeniesień wydatków, związanych z realizacją zadań dotyczących obiektów zabytkowych, między działami klasyfikacji wydatków budżetu państwa w ramach części 01 - Kancelaria Prezydenta RP. O dokonanych zmianach Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej informuje niezwłocznie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Art. 36. [Wpłata z budżetu państwa jako źródło przychodu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych]

W roku 2022 źródłem przychodu Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1221 i 1535), może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez Ministra Obrony Narodowej.

Art. 37. [Wyłączenie stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, do zmian kwot przychodów i kosztów ujętych w planie finansowym Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego]

W roku 2022 do zmian kwot przychodów i kosztów ujętych w planie finansowym Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, w zakresie możliwości zwiększenia dotacji z budżetu państwa.

Art. 38. [Dokonywanie przeniesień wydatków zaplanowanych w dziale „obrona narodowa”]

W roku 2022 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na zgodne wnioski Ministra Obrony Narodowej oraz właściwego dysponenta części budżetowej, może dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w dziale „obrona narodowa" między częściami budżetu państwa.

Art. 39. [Dokonywanie przeniesień wydatków zaplanowanych w części 29 – Obrona narodowa]

W roku 2022 minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, może dokonywać przeniesień wydatków zaplanowanych w części 29 - Obrona narodowa pomiędzy działami klasyfikacji wydatków budżetu państwa.

Art. 40. [Wydatki przeznaczane na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej]

W roku 2022 na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przeznacza się również wydatki:

1) Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w kwocie nie niższej niż 191 717 tys. zł,

2) Agencji Mienia Wojskowego przeznaczone ze środków własnych Agencji Mienia Wojskowego na inwestycje internatowe i mieszkaniowe, w kwocie nie niższej niż 27 000 tys. zł

- w łącznej wysokości z wydatkami budżetu państwa nie niższej niż 2,2% Produktu Krajowego Brutto.

Art. 41. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 5 ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego]

W roku 2022 przepisu art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 688) nie stosuje się.

Art. 42. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 47 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw]

W roku 2022 przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1610) nie stosuje się.

Art. 43. [Wyłączenie stosowania przepisu art. 460 ust. 10 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce]

W roku 2022 przepisu art. 460 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619, 1630, 2141 i 2232), zwanej dalej „ustawą o szkolnictwie wyższym", nie stosuje się.

Art. 44. [Przekazanie uczelniom środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy o szkolnictwie wyższym]

1. W roku 2022 środki finansowe, o których mowa w art. 365 pkt 2 lit. e ustawy o szkolnictwie wyższym, przekazuje się uczelniom, o których mowa w art. 389 ust. 1 tej ustawy, w formie skarbowych papierów wartościowych.

2. Wartość nominalna skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, wynosi 11% wysokości subwencji ustalonej w roku 2019 dla danej uczelni na podstawie algorytmów, o których mowa w art. 368 ust. 2 i 3 ustawy o szkolnictwie wyższym. Wartość obliczoną w ten sposób zaokrągla się do 1 tys. zł.

3. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 496 733 tys. zł.

4. Minister właściwy do spraw budżetu przekazuje skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, podmiotom, o których mowa w ust. 1, na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 45 dni od dnia otrzymania tego wniosku.

5. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

6. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

7. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

8. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone na finansowanie przez uczelnie zadań realizujących cele, o których mowa w art. 365 pkt 1 lit. a-c i pkt 2 lit. a-d ustawy o szkolnictwie wyższym.

10. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez uczelnie, o których mowa w ust. 1, przepisu art. 423 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym oraz przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933) nie stosuje się.

Art. 45. [Stosowanie warunków finansowania i przekazywania środków określonych w art. 44 do umów, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym]

Do umów, o których mowa w art. 389 ust. 1 ustawy o szkolnictwie wyższym, zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się warunki finansowania i przekazywania środków określone w art. 44.

Art. 46. [Nieodpłatne przekazanie skarbowych papierów wartościowych]

1. W roku 2022 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, przekaże nieodpłatnie na cel wskazany w ust. 9 skarbowe papiery wartościowe:

1) Agencji Badań Medycznych;

2) Narodowemu Funduszowi Zdrowia;

3) Uniwersytetowi Warszawskiemu;

4) Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II;

5) Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 1 000 000 tys. zł.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, zaokrągloną do 1 tys. zł, jaka ma zostać przekazana poszczególnym podmiotom.

4. Minister właściwy do spraw budżetu przekazuje skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, w terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

5. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

6. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

7. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

8. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

9. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przez podmiot, o którym mowa w:

1) ust. 1 pkt 1 - zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2150 oraz z 2021 r. poz. 1559), oraz na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych;

2) ust. 1 pkt 2 - świadczeń gwarantowanych, o których mowa w art. 5 pkt 35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) ust. 1 pkt 3 - działań związanych z utworzeniem lub prowadzeniem studiów na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym;

4) ust. 1 pkt 4 - działań związanych z utworzeniem lub prowadzeniem studiów na kierunku lekarskim;

5) ust. 1 pkt 5 - działań związanych z prowadzeniem studiów na kierunku lekarskim.

10. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez podmioty, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie stosuje się.

11. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi przez podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, przepisu art. 423 ust. 2 ustawy o szkolnictwie wyższym nie stosuje się.

Art. 47. [Nieodpłatne przekazanie skarbowych papierów wartościowych Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej]

1. W roku 2022 minister właściwy do spraw budżetu, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu, może przekazać nieodpłatnie na cel wskazany w ust. 8 skarbowe papiery wartościowe Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanemu dalej „NFOŚiGW".

2. Wartość nominalna zobowiązań z tytułu wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 4 000 000 tys. zł.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera łączną wartość nominalną skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, zaokrągloną do 1 tys. zł.

4. Minister właściwy do spraw budżetu określi, przez wydanie listu emisyjnego, warunki emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, oraz sposób realizacji świadczeń z nich wynikających.

5. List emisyjny zawiera w szczególności:

1) datę emisji;

2) powołanie podstawy prawnej emisji;

3) jednostkową wartość nominalną w złotych;

4) cenę lub sposób jej ustalenia;

5) stopę procentową lub sposób jej obliczania;

6) określenie sposobu i terminów wypłaty należności głównej oraz ewentualnych należności ubocznych;

7) termin wykupu oraz zastrzeżenia w przedmiocie możliwości wcześniejszego wykupu.

6. Emisja skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, następuje z dniem zarejestrowania skarbowych papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w kwocie równej wartości nominalnej wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych.

7. Do emisji skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 98 i art. 102 ustawy o finansach publicznych oraz przepisów wydanych na podstawie art. 97 tej ustawy nie stosuje się.

8. Środki uzyskane z tytułu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie działań w zakresie ochrony klimatu oraz wsparcia przemysłu energochłonnego.

9. Do czynności prawnych w zakresie rozporządzania przez NFOŚiGW skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1, przepisów art. 38-41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym nie stosuje się.

10. otrzymane przez NFOŚiGW skarbowe papiery wartościowe, o których mowa w ust. 1, środki uzyskane z ich wykupu oraz środki z tytułu rozporządzania tymi papierami wartościowymi stanowią przychód NFOŚiGW związany z działalnością NFOŚiGW.

11. Rozporządzanie:

1) skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1,

2) środkami uzyskanymi z tytułu:

a) wykupu skarbowych papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1,

b) rozporządzania skarbowymi papierami wartościowymi, o których mowa w ust. 1

- wymaga zgody ministra właściwego do spraw budżetu.

Art. 48. [Możliwość udzielenia gminom dotacji celowych z budżetu państwa na finansowanie kosztów zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym]

1. W roku 2022 wojewoda może udzielać gminom z budżetu państwa dotacji celowych na finansowanie kosztów zadań własnych, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji, w związku z zakwalifikowaniem do udziału w projekcie „Pod Biało-czerwoną", na ich wniosek.

2. Kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, może stanowić 100% kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 8 tys. zł na jedną gminę.

3. Udzielenie, rozliczenie i zwrot dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Art. 49. [Wpłata z budżetu państwa jako źródło przychodu Funduszu Solidarnościowego]

1. W roku 2022 źródłem przychodu Funduszu Solidarnościowego może być również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, może być również dokonana z przeniesień środków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Przepisów art. 177 ust. 6 i 7 tej ustawy nie stosuje się.

3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, może dokonywać przeniesień wydatków budżetowych będących przedmiotem blokady między częściami budżetu państwa, działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków, z przeznaczeniem na wpłatę, o której mowa w ust. 1.

Art. 50. [Polecenie utworzenia nowej rezerwy celowej i przeniesienia do tej rezerwy kwot wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych]

1. W roku 2022 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków, przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków epidemii oraz zadań realizowanych przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych Prezes Rady Ministrów może wydać ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych polecenie utworzenia nowej rezerwy celowej i przeniesienia do tej rezerwy kwot wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

2. Utworzenie rezerwy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie do dnia 21 grudnia 2022 r. i nie wymaga uzyskania opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu.

3. Do zadań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się terminów, o których mowa w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

4. Podziału rezerwy, o której mowa w ust. 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek właściwego ministra.

Art. 51. [Pokrywanie kosztów związanych z operacjami na skarbowych papierach wartościowych ze środków Funduszu Reprywatyzacji]

1. W roku 2022 koszty związane z operacjami na skarbowych papierach wartościowych, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), oraz skarbowych papierach wartościowych przekazywanych Funduszowi Reprywatyzacji na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1535 i 1901), w tym prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, pokrywane są ze środków Funduszu Reprywatyzacji.

2. W roku 2022 minister właściwy do spraw finansów publicznych jako dysponent Funduszu Reprywatyzacji, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ze względu na szczególny interes gospodarczy państwa, może dokonać sprzedaży skarbowych papierów wartościowych przekazywanych Funduszowi Reprywatyzacji na wniosek Prezesa Rady Ministrów, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Art. 52. [Limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w roku 2022]

W roku 2022 limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 1559 i 2232), wynosi 700 000 tys. zł.

Art. 53. [Wpłata z budżetu państwa jako źródło przychodu Krajowego Funduszu Drogowego]

W roku 2022 źródłem przychodu Krajowego Funduszu Drogowego jest również wpłata z budżetu państwa przekazana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kwocie stanowiącej równowartość różnicy wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego wynikającej z różnicy pomiędzy wysokością stawek opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 i 1595), obowiązującą do dnia 30 września 2021 r. a wysokością stawek tej opłaty obowiązującą od dnia 1 października 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., jednak nie większej niż 138 500 tys. zł.

Art. 54. [Zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego]

W roku 2022 w celu przeciwdziałania skutkom choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927), może ulec zwiększeniu o kwotę nie większą niż 180 000 tys. zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Art. 55. [Dotacja celowa na finansowanie kosztów niezbędnych do poniesienia w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego oraz na uregulowanie zobowiązań Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu]

1. W roku 2022 minister właściwy do spraw zdrowia może przekazać Instytutowi Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu, na podstawie umowy, dotację celową na finansowanie kosztów niezbędnych do poniesienia w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego oraz na uregulowanie zobowiązań Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu, w łącznej wysokości do 3 000 tys. zł.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1, określa w szczególności tryb przekazywania dotacji celowej oraz sposób jej rozliczenia.

Art. 56. [Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych]

W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746) po art. 5j dodaje się art. 5k w brzmieniu:

„Art. 5k. W 2022 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, o którym mowa w art. 5 ust. 2, należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 5 ust. 7.".

Art. 57. [Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy]

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162, 1621, 2270 i 2317) po art. 108d dodaje się art. 108e w brzmieniu:

„Art. 108e. 1. W roku 2022 w celu wsparcia samorządów powiatów, realizujących zadania na rzecz aktywizacji bezrobotnych, minister właściwy do spraw pracy przekazuje tym samorządom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów określonych w ust. 2.

2. W roku 2022 na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników powiatowego urzędu pracy, realizujących zadania określone ustawą, przeznacza się środki w wysokości 8% kwoty środków ustalonej dla województw na podstawie umów, o których mowa w art. 109 ust. 7, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Środki, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w wysokości proporcjonalnej do udziału powiatowego urzędu pracy w wydatkach ogółem w skali kraju poniesionych w roku 2020 z Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, wykazanych w informacji uzyskanej na podstawie badań statystycznych prowadzonych wspólnie przez ministra właściwego do spraw pracy i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zgodnie z przepisami o statystyce publicznej.

4. Kwota środków, o której mowa w ust. 3, jest przekazywana samorządom powiatów w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na rok 2022.

5. Środki, o których mowa w ust. 2, niewykorzystane do dnia 31 grudnia 2022 r., podlegają zwrotowi na rachunek dysponenta Funduszu Pracy do dnia 31 stycznia 2023 r.

6. Przekazane samorządom powiatów kwoty środków, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.".

Art. 58. [Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym]

W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 78 w ust. 1, w art. 79 w ust. 1 i 2, w art. 80, w art. 82 w ust. 2 oraz w art. 87 w ust. 1 i 3 wyrazy „31 grudnia 2021 r." zastępuje się wyrazami „31 grudnia 2022 r.";

2) w art. 78 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2021 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.";

3) użyte w art. 81, w art. 85 w ust. 2 oraz w art. 90 wyrazy „1 stycznia 2022 r." zastępuje się wyrazami „1 stycznia 2023 r.".

Art. 59. [Ustawa o systemie powiadamiania ratunkowego]

W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 268) w art. 35 w ust. 1:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach, których dysponentami są minister właściwy do spraw administracji publicznej, minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz wojewodowie w zakresie systemu, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 1 071 200 533 zł, z tego:";

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) w 2022 r. - 180 778 000 zł;".

Art. 60. [Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego]

W ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568 i 2157) w art. 88 w ust. 1 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) 2022 - 1 975,75 tys. zł,".

Art. 61. [Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 2400) w art. 9 w ust. 1 uchyla się pkt 6.

Art. 62. [Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2173, z 2017 r. poz. 1774, z 2018 r. poz. 2435 oraz z 2020 r. poz. 278 i 2400) w art. 6 w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) 2022 r. - 555 mln zł;".

Art. 63. [Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego]

W ustawie z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1284 i 1535) w art. 46 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „wynosi 489 580 000 zł" zastępuje się wyrazami „wynosi 610 780 000 zł";

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) 2022 - 162 000 000 zł;".

Art. 64. [Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych]

W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930) w art. 110 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 2022 r. - 1630 mln zł;".

Art. 65. [Ustawa o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1115, 1942 i 2130 oraz z 2020 r. poz. 2400 i 2401) w art. 24 w ust. 1:

1) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W latach 2018-2027 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy w części pozostającej w dyspozycji wojewodów wynosi 1 361 753 tys. zł, z tym że w poszczególnych latach wyniesie odpowiednio w:";

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 2022 r. - 205 855 tys. zł;".

Art. 66. [Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa]

W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 oraz z 2021 r. poz. 2333) w art. 93 w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 2022 - 27 404 tys. zł;".

Art. 67. [Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów]

W ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040) w art. 27 w ust. 1:

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1312 mln zł" zastępuje się wyrazami „1341,10 mln zł";

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) 2022 r. - 148,00 mln zł;".

Art. 68. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ustawę z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, ustawę z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, ustawę z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 2120, 2232, 2270 i 2427.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328.

Dziennik Ustaw