Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 80

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH220032)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Zatoka Pucka i Półwysep Helski (PLH2200322)), obejmujący obszar 26 566,43 ha, położony w województwie pomorskim i polskim obszarze morskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: M. Kurtyka


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 941).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 19 października 2021 r. (poz. 80)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

1130

Estuaria

2

1160

Duże, płytkie zatoki

3

1210

Kidzina na brzegu morskim

4

1230

Klify na wybrzeżu Bałtyku

5

1330

Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinellietalia Maritimae, część – zbiorowiska nadmorskie)

6

2110

Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych

7

2120

Nadmorskie wydmy białe (Elymo Ammophiletum)

8

2130

Nadmorskie wydmy szare

9

2180

Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich

10

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

11

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

12

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

lipiennik Loesela

Liparis loeselii

2

lnica wonna

Linaria loeselii (Linaria odora)

3

sierpowiec błyszczący

Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ZATOKA PUCKA I PÓŁWYSEP HELSKI (PLH220032)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

czerwończyk nieparek

Lycaena dispar

osiadła

2

foka szara

Halichoerus grypus

migrująca

3

minóg rzeczny

Lampetra fluviatilis

migrująca

4

morświn

Phocoena phocoena

migrująca

5

parposz

Alosa fallax

osiadła

6

wydra

Lutra lutra

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-13
  • Data wejścia w życie: 2022-01-28
  • Data obowiązywania: 2022-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw