Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 164

OBWIESZCZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. poz. 1665), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 21 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. poz. 1682).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 21 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. poz. 1682), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działami administracji rządowej - energia i klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 grudnia 2021 r. (poz. 164)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII
1)

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1077 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1047 i 2127) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 5, 5a i 8a-8c ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

§ 2. Określa się następujące rodzaje programów i projektów w obszarze:

1) wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

a) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093, 1873 i 2376), zwanej dalej "instalacją odnawialnego źródła energii", wraz z infrastrukturą niezbędną do jej funkcjonowania, w tym instalacji odnawialnego źródła energii odbiorcy końcowego, o którym mowa w art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, oraz instalacji odnawialnego źródła energii stanowiącej własność spółdzielni energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, lub jej członków,

b) rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych służących stabilnej, przewidywalnej i efektywnej współpracy instalacji odnawialnego źródła energii z siecią elektroenergetyczną, gazową lub ciepłowniczą,

c)2) zakup i podłączenie do instalacji wewnętrznej budynku mieszkalnego punktu ładowania w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, 1093 i 2269), wykorzystującego energię elektryczną wytwarzaną przez prosumenta energii odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w instalacji odnawialnego źródła energii lub wykorzystującego energię elektryczną pobraną przez tego prosumenta z sieci dystrybucyjnej podlegającą rozliczeniu z energią elektryczną wytwarzaną przez niego w instalacji odnawialnego źródła energii, wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tego punktu;

2) inwestycji w jednostki kogeneracji wytwarzające energię elektryczną i ciepło użytkowe w wysokosprawnej kogeneracji:

a) budowa jednostek kogeneracji wytwarzających energię elektryczną i ciepło w wysokosprawnej kogeneracji wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,

b) dostosowanie istniejących jednostek wytwórczych energii elektrycznej do pracy w kogeneracji wraz z budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją infrastruktury technicznej niezbędnej do ich funkcjonowania,

c) dostosowanie istniejących jednostek kogeneracji do niskoemisyjnej i elastycznej pracy wraz z budową, rozbudową, przebudową lub modernizacją infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania, z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju w rozumieniu art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269);

3) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego:

a) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.3)), w szczególności w celu umożliwienia przyłączenia do sieci nowych odbiorców, a także instalacji odnawialnego źródła energii, źródeł niskoemisyjnych lub jednostek kogeneracji,

b) modernizacja lub odtworzenie istniejących sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, związana z poprawą jakości lub niezawodności pracy sieci lub świadczenia usług dystrybucji,

c) inwestycje polegające na dostosowaniu sieci dystrybucyjnych do rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania w transporcie paliw alternatywnych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

d) rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych:

- umożliwiających dwustronną komunikację oraz monitorowanie pracy sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne wraz z systemem teleinformatycznym służącym do pozyskiwania danych pomiarowych z liczników zdalnego odczytu i informacji o zdarzeniach rejestrowanych przez te liczniki oraz służącym do wysyłania poleceń do liczników zdalnego odczytu wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,

- umożliwiających dynamiczne zarządzanie popytem i podażą,

- służących do monitoringu, diagnostyki i kontroli stanu technicznego sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

e) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja sieci w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, w celu umożliwienia przyłączenia do sieci odbiorców realizujących obniżenie emisji w przemyśle lub transporcie;

4) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa Unii Europejskiej mających na celu ochronę środowiska, w szczególności w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (Dz. Urz. UE L 212 z 17.08.2017, str. 1):

a) rozbudowa, przebudowa lub modernizacja jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, polegająca na wdrożeniu standardu najlepszych dostępnych technik,

b) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja instalacji służących ochronie środowiska, w tym przeciwdziałaniu lub ograniczeniu szkodliwych emisji,

c) budowa niskoemisyjnych jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, w celu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,

d) rozbudowa, przebudowa lub modernizacja jednostek wytwórczych wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania, polegająca na przystosowaniu do pracy ze źródłem niskoemisyjnym na potrzeby zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska;

5) inwestycji w magazyny energii elektrycznej:

a) budowa, rozbudowa, przebudowa lub modernizacja magazynów energii wraz z infrastrukturą niezbędną do ich funkcjonowania,

b) rozwój i wykorzystanie technologii lub narzędzi informatycznych:

- w celu efektywnego zarządzania pracą i optymalizacji pracy magazynów energii,

- w ramach instalacji obejmujących i integrujących rozproszone jednostki wytwórcze, magazyny energii i inne elementy infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia4).


1) Obecnie działami administracji rządowej - energia i klimat kieruje Minister Klimatu i Środowiska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Dodana przez § 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 21 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. poz. 1682), które weszło w życie z dniem 15 października 2020 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 2376 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-25
  • Data wejścia w życie: 2022-01-25
  • Data obowiązywania: 2022-01-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw