Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 339

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)

z dnia 8 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19]

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.2)) po § 10n dodaje się § 10o-10w w brzmieniu:

"§ 10o. 1. Od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. w publicznych i niepublicznych:

1) szkołach podstawowych,

2) szkołach ponadpodstawowych,

3) szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego

- mogą być organizowane zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., poza wymiarem godzin tych zajęć ustalonym przez dyrektora szkoły na podstawie tych przepisów, zwane dalej "dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi".

2. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie organizuje się w:

1) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;

2) oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, w tym:

a) szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,

b) oddziałach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych i szkołach ponadpodstawowych specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

3) branżowych szkołach II stopnia;

4) szkołach policealnych;

5) szkołach dla dorosłych;

6) szkołach polskich oraz szkołach i zespołach szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

3. Do dodatkowych zajęć specjalistycznych stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., w zakresie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zajęć specjalistycznych.

§ 10p. 1. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, informuje rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów o możliwości uczestnictwa w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wskazując zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, które będą prowadzone.

2. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, ustala wymiar godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych, które zostaną zorganizowane dla uczniów zgodnie z rozpoznanymi potrzebami, w tym dla uczniów rozpoczynających kształcenie w roku szkolnym 2022/2023.

§ 10q. 1. Dodatkowych zajęć specjalistycznych nie wykazuje się w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej.

2. Dodatkowe zajęcia specjalistyczne nie są uwzględniane w arkuszu organizacji szkoły, o którym mowa w art. 110 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 10r. 1. Dyrektor publicznej szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez:

1) jednostkę samorządu terytorialnego - składa do organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym tej szkoły,

2) właściwego ministra - składa do ministra będącego organem prowadzącym tej szkoły

- w terminie do dnia 21 lutego 2022 r. informację o planowanych w szkole dodatkowych zajęciach specjalistycznych.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę lub wskazanie właściwego ministra;

3) liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji;

4) miejscowość i datę sporządzenia informacji;

5) podpis dyrektora szkoły.

§ 10s. Jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do szkół, o których mowa w § 10o ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, a w stosunku do szkół, o których mowa w § 10o ust. 1 pkt 3, prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, przekazują tym szkołom środki na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych, w formie dotacji celowej.

§ 10t. 1. W przypadku organizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych dyrektor szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego składa, w terminie do dnia 21 lutego 2022 r., odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji dodatkowych zajęć specjalistycznych.

2. Maksymalna kwota dotacji celowej, o której mowa w ust. 1, wnioskowana przez dyrektora szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego nie może być wyższa niż iloczyn liczby uczniów danej szkoły wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 r. i kwoty, o której mowa w § 10u ust. 2.

3. Kwota dofinansowania do jednej godziny dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych w szkole, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego wynosi 64 zł.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) wnioskowaną kwotę dotacji celowej stanowiącą iloczyn liczby godzin, o której mowa w pkt 4, i kwoty, o której mowa w ust. 3;

4) liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych planowanych do realizacji;

5) numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację celową;

6) miejscowość i datę sporządzenia wniosku;

7) podpis dyrektora szkoły.

5. Naliczenia dotacji celowej dla danej szkoły na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokonuje odpowiednio:

1) organ rejestrujący, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego;

2) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - w przypadku szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1 pkt 3, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

6. Organ, o którym mowa w ust. 5, przekazuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, środki na wypłatę dofinansowania, o którym mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.

7. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego rozlicza wykorzystanie dotacji celowej na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, za okres od dnia 1 marca 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022 r. na formularzu, który zawiera:

1) nazwę szkoły, adres jej siedziby i numer w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej;

2) odpowiednio nazwę jednostki samorządu terytorialnego będącej organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub wskazanie ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

3) przyznaną kwotę dotacji celowej;

4) wykorzystaną kwotę dotacji celowej stanowiącą iloczyn liczby zrealizowanych godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych i kwoty, o której mowa w ust. 3;

5) kwotę dotacji celowej podlegającej zwrotowi odpowiednio do budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

6) miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;

7) podpis dyrektora szkoły.

8. Do rozliczenia, o którym mowa w ust. 7, dołącza się tabelaryczne zestawienie, zawierające imiona i nazwiska osób, które prowadziły dodatkowe zajęcia specjalistyczne, numery PESEL tych osób, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, liczbę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez poszczególne osoby, własnoręczne podpisy tych osób potwierdzające prowadzenie tych zajęć w liczbie wykazanej w zestawieniu oraz sumę godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych przeprowadzonych przez wszystkie te osoby.

9. Dyrektor szkoły, o której mowa w § 10o ust. 1, prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego przekazuje, w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r., rozliczenie wykorzystania dotacji celowej, o którym mowa w ust. 7, oraz zwraca kwotę niewykorzystanej dotacji celowej odpowiednio do organu rejestrującego, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, lub ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, do którego złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.

10. Organ, o którym mowa w ust. 5, w związku z rozliczaniem wykorzystania dotacji celowej, o którym mowa w ust. 7, przetwarza dane osobowe osób prowadzących w danej szkole dodatkowe zajęcia specjalistyczne.

§ 10u. 1. W rezerwie części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 oraz w budżetach właściwych ministrów są uwzględnione środki na:

1) organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w szkołach, o których mowa w § 10o ust. 1, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub właściwych ministrów;

2) dofinansowanie, o którym mowa w § 10t.

2. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 39,55 zł na ucznia.

3. Podziału środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, dokonuje się zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

§ 10w. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra:

1) wzór informacji, o której mowa w § 10r ust. 1;

2) wzór wniosku, o którym mowa w § 10t ust. 1;

3) wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w § 10t ust. 7;

4) wzór zestawienia, o którym mowa w § 10t ust. 8.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Edukacji i Nauki: P. Czarnek


1) Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394.

Dziennik Ustaw