Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 355

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (Dz. U. poz. 371), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (Dz. U. poz. 1760).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (Dz. U. poz. 1760), które stanowią:

"§ 2. Wzór opinii patrona praktyki wraz z oceną przebiegu praktyki, określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia, który jest uchylany na podstawie § 1 pkt 5 niniejszego rozporządzenia, stosuje się do oceny praktyk, które rozpoczęły się przed upływem 1 miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r., z wyjątkiem § 1 pkt 3, 4, 6, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2022 r.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 grudnia 2021 r. (poz. 355)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 5 lutego 2018 r.

w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej

Na podstawie art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2022 r. poz. 217) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa:

1) organizację, tryb i sposób odbywania aplikacji sędziowskiej oraz aplikacji prokuratorskiej, zwanych dalej "aplikacjami";

2) sposób ustalania systemu punktowego oceny sprawdzianów i ich poprawiania oraz systemu punktowego oceny przebiegu praktyk, objętych programem aplikacji;

3) wzory dyplomów ukończenia aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej;

4) (uchylony).1)

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

§ 2. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, zwany dalej "Dyrektorem Krajowej Szkoły", prowadzi dla każdego aplikanta akta obejmujące wszystkie dokumenty dotyczące przebiegu aplikacji.

§ 3. 1. Szkolenie aplikantów jest organizowane w ramach co najmniej 30 cykli szkoleniowych.

2. Cykl szkoleniowy obejmuje zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, zwanej dalej "Krajową Szkołą", praktyki i może kończyć się sprawdzianem wiedzy i umiejętności.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do aplikantów, dla których został ustalony indywidualny tok odbywania aplikacji.

§ 4. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły określa w programie aplikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy, liczbę cykli szkoleniowych, zakres tematyczny każdego cyklu, liczbę godzin przeznaczonych na poszczególne przedmioty, metody przeprowadzenia zajęć szkoleniowych, miejsce i czas trwania praktyk, a także zakres tematyczny i czas trwania poszczególnych sprawdzianów.

2. Program aplikacji powinien uwzględniać w każdym roku aplikacji 30 kolejnych dni kalendarzowych wolnych od zajęć, praktyk i sprawdzianów.

§ 5. 1. Zajęcia w trakcie aplikacji są realizowane w formach umożliwiających nabycie umiejętności praktycznych, w szczególności w formie: ćwiczeń, rozwiązywania kazusów, seminariów, repetytoriów i symulacji rozpraw, zgodnie z programem aplikacji.

2. Zajęcia odbywają się w siedzibie Krajowej Szkoły oraz w miejscach wskazanych przez Dyrektora Krajowej Szkoły, odpowiednio do formy zajęć.

§ 6. Zajęcia składają się z jednostek lekcyjnych trwających po 45 minut każda.

§ 7. 1. Praktyki odbywają się w sądach, prokuraturach lub innych jednostkach organizacyjnych wskazanych w programie aplikacji, położonych możliwie najbliżej miejsca zamieszkania aplikanta.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Krajowej Szkoły może uwzględnić wniosek aplikanta co do miejsca odbywania praktyki.

3. Dyrektor Krajowej Szkoły kieruje aplikanta do odbycia praktyki, po zasięgnięciu opinii właściwego prezesa sądu apelacyjnego, prokuratora regionalnego lub kierownika innej jednostki wskazanej w programie aplikacji, określając miejsce i szczegółowe warunki jej odbywania.

§ 8. 1. Aplikant odbywa praktyki w dni robocze od poniedziałku do piątku, w wymiarze do 8 godzin dziennie.

2. Dyrektor Krajowej Szkoły może zarządzić odbywanie zajęć lub praktyki przez aplikanta w sobotę. W takim przypadku aplikant otrzyma inny dzień wolny od zajęć lub praktyki w terminie wskazanym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

§ 9. 1. Oceny przebiegu praktyki aplikanta dokonuje się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 punktów, przy czym ocena stanowi wielokrotność 0,5 punktu.

2. Przy ocenie przebiegu praktyki aplikanta należy uwzględnić w szczególności:

1) posiadany zasób wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa, którym wykazał się podczas praktyki;

2) umiejętność interpretacji przepisów prawa;

3) prawidłowość i terminowość wykonywania powierzonych mu zadań;

4) umiejętność właściwej organizacji pracy samodzielnej i współpracy;

5) predyspozycje do pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora;

6) zdolności interpersonalne i poziom kultury osobistej.

3. Za uzyskanie pozytywnej oceny z praktyki uważa się uzyskanie co najmniej 2 punktów. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem praktyki.

4. Aplikantowi nie przysługuje odwołanie od opinii patrona praktyki wraz z oceną przebiegu praktyki.

5. W przypadku praktyk odbywanych w jednostkach organizacyjnych innych niż sąd lub prokuratura kierownik jednostki lub upoważniony przez niego pracownik sporządza i przekazuje patronowi koordynatorowi informację o przebiegu praktyki. Informacja ta stanowi podstawę do wystawienia oceny z tej praktyki przez patrona koordynatora. Za zaliczoną praktykę aplikant otrzymuje ocenę 2 pkt.

§ 10. 1. Czas trwania sprawdzianu określony ramowo w programie aplikacji nie może przekroczyć 360 minut.

2. Sprawdzian przygotowuje i przeprowadza komisja sprawdzianowa w składzie od 3 do 5 osób. Członków komisji sprawdzianowej powołuje Dyrektor Krajowej Szkoły spośród wykładowców Krajowej Szkoły.

§ 11. 1. Komisja sprawdzianowa przedstawia Dyrektorowi Krajowej Szkoły do akceptacji:

1) założenia do sprawdzianu, obejmujące w szczególności zakres tematyczny i formę jego przeprowadzenia;

2) zadanie sprawdzianowe;

3) szczegółowe kryteria oceny.

2. Nie później niż na 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia aplikantom założenia do sprawdzianu.

§ 12. 1. Oceny sprawdzianu dokonuje się w systemie punktowym w skali od 0 do 5 punktów, przy czym ocena stanowi wielokrotność 0,5 punktu.

2. Za uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu uważa się uzyskanie co najmniej 2 punktów. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem sprawdzianu.

3. Przy ocenie sprawdzianu należy uwzględnić w szczególności:

1) prawidłowość dokonanych ustaleń faktycznych;

2) prawidłowość zastosowanych przepisów prawa i ich wykładni;

3) prawidłowość konstrukcji projektu pisma procesowego lub decyzji i jej uzasadnienia;

4) poprawność argumentacji i zachowanie reguł językowych.

4. Pracę sprawdzianową ocenia jeden członek komisji sprawdzianowej.

5. W przypadku możliwości uzyskania przez aplikanta oceny poniżej 2 punktów pracę sprawdzianową oceniają wszyscy członkowie komisji sprawdzianowej.

6. Aplikantowi nie przysługuje odwołanie od oceny ze sprawdzianu.

§ 13. Aplikant, który nie zaliczył sprawdzianu, może przystąpić do sprawdzianu ponownie tylko raz, w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Szkoły. W takim przypadku liczbę punktów ze sprawdzianu, uwzględnianą przy obliczaniu średniej arytmetycznej punktów, o której mowa w art. 33a ust. 3 lub art. 33b ust. 5 ustawy, albo sumy punktów, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, stanowi średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez aplikanta ze sprawdzianu w obu terminach.

§ 14. 1. Dyrektor Krajowej Szkoły może udzielić aplikantowi zezwolenia na przystąpienie do sprawdzianu w terminie późniejszym, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna udokumentowana przez aplikanta przyczyna uniemożliwiają przystąpienie do sprawdzianu w wyznaczonym terminie. Termin sprawdzianu określa Dyrektor Krajowej Szkoły.

2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do odbywania praktyk.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach aplikant może odbyć praktykę ponownie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Krajowej Szkoły.

§ 15. Określa się wzory:

1) dyplomu ukończenia aplikacji sędziowskiej - w załączniku nr 1;

2) dyplomu ukończenia aplikacji prokuratorskiej - w załączniku nr 2;

3) (uchylony).2)

§ 15a.3) opis zabezpieczeń przed fałszerstwem dyplomu ukończenia aplikacji sędziowskiej oraz dyplomu ukończenia aplikacji prokuratorskiej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 5 lutego 2018 r.

Załącznik nr 16)

WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

Załącznik nr 17)

WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ

Załącznik nr 26)

WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

Załącznik nr 27)

WZÓR - DYPLOM UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

Załącznik nr 3

(uchylony)8)

Załącznik nr 49)

OPIS ZABEZPIECZEŃ PRZED FAŁSZERSTWEM DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ ORAZ DYPLOMU UKOŃCZENIA APLIKACJI PROKURATORSKIEJ

1. Zabezpieczenia w papierze:

1) papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym;

2) papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie);

3) znak wodny dwutonowy;

4) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w świetle widzialnym, w dwóch kolorach;

5) włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym, w dwóch kolorach;

6) dwukolorowe włókna zabezpieczające widoczne wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;

7) losowo rozmieszczone drobiny niewidoczne w świetle widzialnym i wykazujące luminescencję w promieniowaniu ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku - strona z danymi personalnymi:

1) druk offsetowy;

2) dwukolorowe tło giloszowe wykonane w technice druku irysowego;

3) mikrodruki;

4) element graficzny wykonany farbą aktywną wyłącznie w promieniowaniu ultrafioletowym;

5) element graficzny wykonany farbą irydyscentną.

3. Zabezpieczenia w druku - pozostałe strony:

BRAK.


1) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie odbywania aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej (Dz. U. poz. 1760), które weszło w życie z dniem 1 października 2021 r.

2) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 lutego 2018 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 października 2011 r. w sprawie odbywania aplikacji ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej (Dz. U. poz. 1292 oraz z 2013 r. poz. 1498), które utraciło moc z dniem 21 sierpnia 2015 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694, z 2016 r. poz. 633 oraz z 2017 r. poz. 1139).

6) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 7.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

8) Przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

9) Dodany przez § 1 pkt 6 rozporządzenia o którym mowa w odnośniku 1; wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-11
  • Data wejścia w życie: 2022-02-11
  • Data obowiązywania: 2022-02-11

Dziennik Ustaw