Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 410

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbo-wej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 348), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 2077).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 2077), które stanowią:

"§ 2. Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie przysługujący za okresy przypadające w 2020 r. jest ustalany i wypłacany zgodnie z przepisami dotychczasowymi.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.".

Minister Finansów: T. Kościński

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 18 stycznia 2022 r. (poz. 410)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 6 lutego 2018 r.

w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie

Na podstawie art. 213 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) normy wyżywienia, o którym mowa w art. 213 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej "wyżywieniem";

2) przypadki, w których funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "funkcjonariuszem", otrzymuje wyżywienie lub równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie, zwany dalej "równoważnikiem";

3) wysokość równoważnika;

4) sposób ustalania wartości pieniężnej równoważnika;

5) warunki i tryb wypłacania równoważnika;

6) organy właściwe w sprawach wypłaty równoważnika.

§ 2. 1. Ustala się następujące normy wyżywienia, które otrzymuje funkcjonariusz w czasie wykonywania zadań służbowych:

1) zasadniczą, zwaną dalej "normą Z";

2) dodatkową:

a) uzupełniającą, zwaną dalej "normą U",

b) napojów.

2. Zasadnicza norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby.

3. Dodatkowa norma wyżywienia określa rodzaj i ilość produktów żywnościowych przysługujących jednemu funkcjonariuszowi w ciągu doby, jako uzupełnienie do zasadniczej normy wyżywienia lub jako norma samoistna, w formie osobnego posiłku lub napoju.

4. Rodzaj i ilość produktów żywnościowych zawartych w normach wyżywienia określa załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1.3) Wyżywienie według normy Z otrzymuje funkcjonariusz:

1)4) będący uczestnikiem całodniowych narad, kursów, warsztatów lub innych form szkolenia organizowanych przez jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej;

2)4) w dniach składania egzaminów przeprowadzanych całodniowo w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej;

3) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym;

4) skierowany do pełnienia służby na jednostce pływającej Krajowej Administracji Skarbowej na czas powyżej 8 godzin;

5) biorący udział w zawodach sportowych;

6) przebywający na obozie kondycyjnym;

7) skierowany do wykonywania czynności służbowych poza miejscem stałego pełnienia służby, jeżeli czynności te trwają powyżej 12 godzin;

8) w czasie konwoju lub strzeżenia towarów, jeżeli czynności te trwają powyżej 8 godzin.

2.5) Całodniowe narady, kursy, warsztaty lub inne formy szkolenia albo egzaminy przeprowadzane całodniowo, o których mowa w ust. 1, oznaczają narady, kursy, warsztaty lub inne formy szkolenia albo egzaminy trwające w ustalonym dla funkcjonariusza w tym dniu pełnym czasie pełnienia służby.

§ 4. Wyżywienie według normy U w wymiarze 100% otrzymuje:

1) funkcjonariusz wykonujący:

a) zadania służbowe w oddziale celnym urzędu celno-skarbowego usytuowanym na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej,

b) czynności kontrolne na drogach publicznych

- w czasie pełnienia służby trwającej co najmniej 12 godzin;

2) jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:

a) uczestniczący w zawodach sportowych organizowanych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organy Krajowej Administracji Skarbowej lub jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej,

b) przebywający na obozie kondycyjnym.

§ 5. 1. Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako dodatek do normy Z, funkcjonariusz:

1) skierowany do pełnienia służby w systemie nadzwyczajnym podczas służby trwającej ponad 8 godzin - w czasie pełnienia służby;

2) będący słuchaczem ośrodka szkoleniowego realizującego zadania w zakresie tresury psów służbowych - w dniach zajęć terenowych związanych z praktycznym szkoleniem psów, jeżeli zajęcia te trwają co najmniej 4 godziny dziennie i wymagają zwiększonego wysiłku fizycznego.

2. Wyżywienie według normy U w wymiarze 50% otrzymuje, jako posiłek profilaktyczny, funkcjonariusz pełniący służbę w okresie zimowym na wolnym powietrzu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem funkcjonariusza korzystającego w tym czasie z całodziennego wyżywienia w naturze lub normy U w wymiarze większym niż 50%.

3. Okresem zimowym, o którym mowa w ust. 2, jest okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

§ 6. 1. Dodatkową normę wyżywienia w postaci napojów otrzymuje funkcjonariusz pełniący służbę:

1) w warunkach mikroklimatu gorącego charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C;

2) w warunkach mikroklimatu zimnego charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000;

3) przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C;

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu dnia służby efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet;

5) na stanowisku służby, na którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz otrzymuje napoje w niezbędnej ilości, w temperaturze odpowiedniej do warunków pełnienia służby, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

§ 7. Wyżywienie według norm, o których mowa w § 2 ust. 1, nie przysługuje w przypadkach, gdy organizator narad, kursów, warsztatów, egzaminów lub innych form szkolenia oraz zawodów sportowych zapewnia wyżywienie według odrębnych norm kalkulacyjnych.

§ 8. Funkcjonariusz, któremu przysługuje wyżywienie z kilku tytułów, otrzymuje wyżywienie tylko z jednego tytułu, według najkorzystniejszej dla siebie normy wyżywienia.

§ 9. W przypadku gdy różnym grupom funkcjonariuszy przysługują odmienne normy wyżywienia, a warunki techniczno-organizacyjne nie pozwalają na przyrządzanie posiłków według kilku norm oddzielnie, funkcjonariusze otrzymują wyżywienie według jednej normy wyżywienia, która przysługuje największej grupie funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania wyżywienia w danej jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

§ 10. 1. Funkcjonariusz, któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z przysługującego wyżywienia, otrzymuje równoważnik.

2.6) Równoważnik jest wypłacany za okres, za który przysługuje wyżywienie. Wypłata równoważnika następuje raz w miesiącu z dołu, nie później jednak niż w ciągu pierwszych 28 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Równoważnik wypłaca kierownik jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełni służbę.

3. Podstawę obliczania równoważnika stanowi wartość pieniężna normy wyżywienia przysługującej funkcjonariuszowi.

4. Wysokość równoważnika wynosi: 1)7) za normę Z – 18,00 zł;

2)7) za normę U – 7,00 zł;

3)7) za normę U w wymiarze 50% – 4,00 zł.

5. Funkcjonariusz nie otrzymuje równoważnika w zamian za napoje.

§ 11.8) W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, funkcjonariusz otrzymuje równoważnik w wysokości określonej w § 10 ust. 4 pkt 1 powiększony o kwotę do 100% wysokości tego równoważnika, jeżeli nie można zapewnić wyżywienia w naturze albo zlecić wyżywienia w placówkach gastronomicznych. Decyzję w sprawie wysokości powiększonego równoważnika podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej, o którym mowa w § 10 ust. 2, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej organizującej kurs lub szkolenie.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia9).10)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1947).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 694, 802, 815, 954, 1003, 1005, 1718, 2076 i 2105.

3) Oznaczenie ust. 1 nadane przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 2077), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 lutego 2018 r.

10) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie otrzymywania przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej wyżywienia lub równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie (Dz. U. poz. 1406 oraz z 2017 r. poz. 612), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 6 lutego 2018 r.

RODZAJ I ILOŚĆ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH (W PODSTAWOWYCH GRUPACH TYCH PRODUKTÓW) DLA NORM WYŻYWIENIA: Z i U

Lp.

Nazwa grupy produktów żywnościowych

Normy wyżywienia [dziennie w gramach na osobę]

Z

U

1

Strączkowe

27

-

2

Zbożowe

73

-

3

Pieczywo

670

100

4

Mięso i przetwory przeliczone na mięso

292

85

5

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

19

-

6

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

10

-

7

Mleko i przetwory przeliczone na mleko

790

400

8

Masło i śmietana przeliczone na masło

46

20

9

Jaja (g/szt.)

25/0,5

25/0,5

10

Ryby i przetwory w przeliczeniu na filety ryb morskich

58

-

11

Ziemniaki

700

-

12

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

132

100

13

Warzywa i owoce bogate w karoten

160

100

14

Inne warzywa i owoce

365

400

15

Cukry i słodycze przeliczone na cukier

73

20

Dziennik Ustaw